Statenvertaling

Oude Testament
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuël, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Ester, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Hábakuk, Zefánja, Haggaï, Zacharia, Maleáchi.

Nieuwe Testament
Matthéüs, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galaten, Éfeze, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen, 1 Timótheüs, 2 Timótheüs, Titus, Filémon, Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring

Deuterocanonieke boeken
3 Ezra (Waar is 2 Ezra? In de joodse Tenach waren de boeken die we nu kennen als Ezra en Nehemia één boek. Christelijke edities maakten er twee van, in de Vulgaat (382-405 n.C.) 1 Ezra en 2 Ezra genaamd. Vandaar dat de apocriefe Ezra’s tellen vanaf 3.), 4 Ezra, Tobit (Tobias), Judith, Boek der Wijsheid (Wijsheid van Salomo), Jezus Sirach (Ecclesiasticus), Baruch incl. Brief van Jeremia (Baruch 6), Esther (apocriefe deel), Gebed van Azaria (Dan. 3), Gezang in de vuuroven (Dan. 3), Susanna (Dan. 13), Bel en de draak (Dan. 14), Gebed van Manasse, 1 Makkabeeën, 2 Makkabeeën, 3 Makkabeeën

Manuscripten
Sonnini manuscript

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info