Statenvertaling

Oude Testament
Genesis, Éxodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuël, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Ester, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Hábakuk, Zefánja, Haggaï, Zacharia, Maleáchi.

Nieuwe Testament
Matthéüs, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galaten, Éfeze, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen, 1 Timótheüs, 2 Timótheüs, Titus, Filémon, Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring

Deuterocanonieke boeken
3 Ezra (Waar is 2 Ezra? In de joodse Tenach waren de boeken die we nu kennen als Ezra en Nehemia één boek. Christelijke edities maakten er twee van, in de Vulgaat (382-405 n.C.) 1 Ezra en 2 Ezra genaamd. Vandaar dat de apocriefe Ezra’s tellen vanaf 3.), 4 Ezra, Tobit (Tobias), Judith, Boek der Wijsheid (Wijsheid van Salomo), Jezus Sirach (Ecclesiasticus), Baruch incl. Brief van Jeremia (Baruch 6), Esther (apocriefe deel), Gebed van Azaria (Daniël 3), Gezang in de vuuroven (Daniël 3), Susanna (Daniël 13), Bel en de draak (Daniël 14), Gebed van Manasse, 1 Makkabeeën, 2 Makkabeeën, 3 Makkabeeën

Manuscripten
Sonnini manuscript