Stichting de Gezonde Overtuiging

Adres
Heirweg 33, 9845AB, Visvliet, Nederland

RSIN
816222344

Doelstelling (statutair)
Stichting De Gezonde Overtuiging heeft ten doel het via moderne communicatiemiddelen (voornamelijk internet) verstrekken van informatie op verschillende kennisgebieden. De bedoelde informatie dient een positieve bijdrage te leveren aan het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en onderhouden van website’s die verband houden met dit doel en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan

a. Het werk
Stichting De Gezonde Overtuiging ziet een duidelijke relatie tussen het geestelijk welbevinden en de christelijke overtuiging. Vanuit haar grondslag is de stichting in 2018 begonnen met het zo breed mogelijk beschikbaar stellen van christelijke informatie.
De stichting heeft als primair doel het beheren, onderhouden, beschikbaar stellen van christelijke informatie op de eigen webite’s, in de vorm van informatieve tekst, audio- en videomateriaal. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de webomgeving bijbelshandboek.nl, waarbinnen een CMS wordt gebruikt wordt.
De stichting wil in de periode 2019-2022 het bijbelshandboek verder doorontwikkelen zodat er een digitaal en zo compleet mogelijk naslagwerk ontstaat. De werkzaamheden zijn o.a.:

• Het ontwikkelen, beheer en onderhoud van de website’s;
• het schrijven van informatieve teksten;
• het plaatsen van updates, artikelen en studies;
• het beschikbaar stellen van audio- en videomateriaal;
• het voeren van correspondentie;
• het maken van promotiemateriaal;

b. Vermogen
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van Stichting De Gezonde Overtuiging wordt besteed aan:

  • Domeinregistraties;
  • onderhouden en ontwikkelen van de web-omgeving voor bijbelshandboek.nl;
  • onderhouden en ontwikkelen van de web-omgeving voor bijbelstudiebank.nl;
  • licenties;
  • computers;
  • internetverbindingen;
  • mobiele telefonie;
  • search engine optimalisation (SEO);
  • adverteren en promotie;
  • beveiliging.

c. Werving van gelden
Op de onder ‘Websites’ genoemde site’s wordt de bezoeker geïnformeerd over de mogelijkheid om het werk van Stichting De Gezonde Overtuiging financieel te ondersteunen.

d. Onkosten en Vacatiegeld
Bestuursleden van Stichting De Gezonde Overtuiging verrichten hun functie Pro Deo en ontvangen daarvoor geen Vacatiegeld. De bestuursleden ontvangen wel een vergoeding voor de onkosten die gemaakt zijn voor het vervullen van hun bestuursfunctie en onkosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van het primaire doel van de stichting zoals verwoord onder punt a.

Bestuur
Jan A. Gutman (Voorzitter)
Tineke M.J. Gutman – van der Meer (Secretaris)
Tessa Gutman (Penningmeester)
Jan A. Gutman (Bestuurslid)

Websites
bijbelshandboek.nl

E-mail
redactie@bijbelshandboek.nl

KVK
02073041

Rekeningnummer
NL31 ASNB 8830 9061 15
t.n.v. J.A. Gutman

Licentie
Alle afbeeldingen, audiobestanden, videobestanden en teksten op onder “Websites” vermelde websites vallen onder een:
CREATIVE COMMONS BY-NC-ND LICENTIE.
Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie en geen vervanging van de volledige licentie.

Je bent vrij om: het werk te delen – te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de volgende licentievoorwaarden voldaan wordt.

Voorwaarden:

Naamsvermelding  – De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

NietCommercieel  – Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

GeenAfgeleideWerken – Als je het werk hebt geremixt, veranderd of op het werk hebt voortgebouwd, mag je het veranderde materiaal niet verspreiden.

Geen aanvullende restricties – Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Link naar de volledige licentie