Harmonie der Evangeliën

Harmonie der evangeliën is het resultaat van een poging om de verzen van de vier Evangeliën met elkaar in overeenstemming te brengen en in tijdsvolgorde te plaatsen. Onderstaand schema is een hulpmiddel om een gebeurtenis in één of meer van de vier Evangeliën te plaatsen in chronologisch verband.

MattheüsMarcusLukasJohannesGebeurtenissen
I. De geschiedenis van Jezus’ geboorte en jeugd.
Tijdvak van ruim 12 jaar.
Luc. 1:1-4Lucas’ voorrede.
Luc. 1:5-25Aankondiging van de geboorte van Jezus’ voorloper
Luc. 1:26-38Aankondiging van Jezus’ geboorte aan Maria
Luc. 1:39-56Bezoek van Maria bij Elizabeth
Mat. 1:18-25Aankondiging van Jezus’ geboorte aan Jozef
Luc. 1:57-79Geboorte en besnijdenis van Johannes de Doper.
Joh. 1:1-18Goddelijke afkomst van Jezus.
Mat. 1:1-17Luc. 3:23-38Menselijke afkomst van Jezus
Luc. 2:1-21Geboorte en besnijdenis van Jezus
Luc. 1:80Jeugd van Johannes
Luc. 2:22-39Voorstelling van Jezus in de tempel
Luc. 2:40Eerste ontwikkeling van Jezus
Mat. 2Bezoek van de wijzen uit het Oosten en vlucht naar Egypte
Luc. 2:41-51De 12-jarige Jezus in de tempel
Luc. 2:52Verdere ontwikkeling van Jezus
II. Optreden en werkzaamheid van Johannes, en Christus’ aanvaarding van Zijn ambt.
Tijdvak van ruim 1 jaar.
Mat. 3:1-10Mar. 1:1-5Luc. 3:1-14Optreden van de voorloper.
Mat. 3:13-17Mar. 1:9-11Luc. 3:21-22Doop van Jezus
Mat. 4:1-11Mar. 1:12-13Luc. 4:1-13Verzoeking van Jezus in de woestijn
Mat. 3:11,12Mar. 1:6-8Luc. 3:15-17Joh. 1:19-34Inleiding van Jezus in Zijn ambt door Johannes
Joh. 1:35-52Jezus’ eerste discipelen
Joh. 2:1-11Jezus’ eerste wonder te Kana in Galilea. Terugreis naar Jerusalem
Joh. 2:12-22Jezus’ eerste daad van tucht (tempelreiniging)
Joh. 2:23-25Jezus op het pascha in Jeruzalem. Velen geloven in Hem om zijn tekenen.
Joh. 3:1-21Gesprek met Nikodemus
Luc. 3:18-20Joh. 3:22-36Ook Jezus doopt. Johannes’ laatste getuigenis aangaande Jezus. Zijn gevangenneming
III: Eerste hoofdwerkzaamheid van Jezus in Galilea.
Van de vestiging van Jezus te Kapernaüm tot het daaropvolgende Pinksterfeest: ½ jaar.
Mat. 4:12Mar. 1:14Luc. 4:14Joh. 4:1-42Terugreis naar Galilea. – Gesprek met een Samaritaanse vrouw.
Mat. 4:13-16Mar. 1:14, 21Luc. 4:14, 31Joh. 4:43-54Jezus’ onthaal in Galilea. Genezing van de zoon van een hoveling. Vestiging in Kapernaüm.
Mat. 4:17Mar. 1:14, 14, 21-28Luc. 4:15,
31-57
Begin van het leraarsambt in Galilea. Jezus in de synagoge te Kapernaüm, drijft een onreine geest uit.
Mat. 8:14-15Mar. 1:29-31Luc. 4:38-39Simons schoonmoeder te Kapernaüm van de koorts genezen.
Mat. 8:16-17Mar. 1:32-34Luc. 4:40-41De avond van de eerste dag te Kapernaüm
Mat. 4:18-23Mar. 1:16-20, 35-39Luc. 4:42-44; 5:1-11Jezus’ rondreis in Galilea. Wonderdadige visvangst. Roeping van apostelen aan de zee.
Mat. 9:1-8Mar. 2:1-12Luc. 5:17-26Jezus weer te Kapernaüm, vergeeft en geneest een verlamde.
Mat. 9:9-13Mar. 2:13-17Luc. 5:27-32Roeping van Levi tot discipel en apostel. Vraag waarom Jezus en zijn discipelen eten met de tollenaars en zondaars.
Mat. 9:14-17Mar. 2:18-22Luc. 5:33-39Over het vasten. Gelijkenis over het nieuwe en oude.
Mat. 9:18-26Mar. 5:22-43Luc. 8:41-56Jezus wekt het dochtertje van Jaïrus op en geneest een vrouw.
Mat. 9:27-34Jezus maakt twee blinden ziende, en een stomme, die bezeten is, sprekende.
Mat. 12:1-8Mar. 2:23-28Luc. 6:1-5Vraag over het plukken van korenaren op de sabbatdag.
Mat. 12:9-14Mar. 3:1-6Luc. 6:6-11Genezing van een verschrompelde hand op de sabbatdag.
Mat. 12:15-21;
4:24-25;
10:2-4
Mar. 3:7-19Luc. 6:12-19Jezus blijft de nacht over op de berg. Keuze van de twaalf apostelen.
Mat. 5-7Luc. 6:20-49Bergrede.
Mat. 8:1-4Mar.1:40-45Luc. 5:12-16Genezing van een melaatse bij het afkomen van de berg.
Mat. 8:5-14Luc. 7:1-10Genezing van een geraakte knecht van een hoofdman
Afd. IV. Verdere werkzaamheden van Jezus in Galilea. Tijdvak: van Pinksteren tot aan de verheerlijking: 1 jaar.
Mat. 11:1-19Luc. 7:11-35Joh. 5:1Reis naar Jeruzalem tot het Pinksterfeest, daarbij o.a. opwekking van een jongeling en ontvangst van een gezantschap van de Doper.
Joh. 5:2-47Jezus op het Pinksterfeest te Jeruzalem; genezing van een 38-jarige zieke
Luc. 7:36-60Jezus en de zondares in het huis van de Farizeïr (na Zijn terugkomst van het Pinksterfeest).
Luc. 8:1-3Jezus op een nieuwe rondreis door Galilea; vrouwen vergezellen Hem.
Mat. 12:22-29Mar. 3:20-27Jezus weer thuis. Genezing van een bezetene, die blind en stom was.
Mat. 12:30-37Mar. 3:28-30Luc. 11:14-28Gesprek over Beëlzebul en lering over de zonde tegen de Heilige Geest.
Mat. 12:38-42Luc. 11:29-36Gesprek over het Jonateken
Mat. 12:46-50Mar. 3:31-35Luc. 8:19-21De moeder en broeders van Jezus
Mat. 13:1-52Mar. 4:1-34Luc. 8:4-18; 13:18-21Jezus leert bij de zee door zeven gelijkenissen.
Mat. 8:18-27Mar. 4:35-41Luc. 8:22-25; 9:57-62De vaart op de zee; de volgers; de storm gestild.
Mat. 8:28-34Mar. 5:1-20Luc. 8:26-39De bezetenen in het land der Gergesenen genezen
Mat. 13:53-58Mar. 6:1-6Luc. 4:16-30Jezus te Nazareth, uit de stad gedreven.
Mat. 14:1-12;
9:35-38
Mar. 6:14-29Luc. 3:19-20; 9:7-9Jezus andermaal op een rondreis door Galilea.
Mat. 10Marc. 6:7-13Luc. 9:1-6Uitzending van de Twaalven en hun reis.
Mat. 14:13-36Marc. 6:30-56Luc. 9:10-17Joh. 6:1-21Spijziging van de vijfduizend; terugvaart over de zee; Petrus op de zee.
Joh. 6:22-71Redevoering over het ware voedsel.
Mat. 15:1-20Marc. 7:1-23Gesprek over reinigingen en overleveringen.
Mat. 15:21-28Marc. 7:24-30Jezus binnen. de grenzen van Tyrus en Sidon. De Kananese vrouw.
Mat. 15:29-39Marc. 7:31-8:10Jezus wederom aan de overzijde van de zee. Genezingen. Spijziging van de vierduizend.
Mat. 16Marc. 8:11-9:1Luc. 9:18-27Jezus’ overvaart naar deze zijde, maar weer spoedige terugkering. Genezing van een blinde. Belijdenis van Petrus. Vertrek tot naar Cesarea Filippi. Eerste aankondiging van Zijn lijden.
V. Jezus’ laatste werkzaamheid in Galilea.
Tijdvak: van de verheerlijking tot het Loofhuttenfeest: bijna ½ jaar.
Mat. 17:1-13Mar. 9:2-13Luc. 9:28-36De verheerlijking van Jezus op de berg.
Mat. 17:14-21Mar. 9:14-29Luc. 9:37-43Terugkeer naar Kaperna�m. Genezing van een jeugdig bezetene.
Mat. 17:22-23Mar. 9:30-32Luc. 9:43-45Tweede lijdensaankondiging.
Mat. 17:24-27Tempelschatting. De stater in de bek van de vis.
Mat. 18:1-35Mar. 9:33-50Luc. 9:46-50Redevoeringen en gesprekken in Kapernaüm.
Luc. 9:51-56Joh. 7:1Pinksterreis. Het onherbergzame vlek der Samaritanen.
Mat. 11:20-30Luc. 10:1-24Uitzending en terugkeer van de Zeventigen.
Luc. 10:25-37De wetgeleerde.
Luc. 10:38-42Aankomst en bezoek in Bethanië
Luc. 11:1-13Jezus’ terugkeer uit Jeruzalem. Gesprek over het bidden.
Luc. 11:37-54Jezus, aan tafel bij een Farizeeër houdt een strafrede.
Luc. 12:13-34Jezus waarschuwt voor het zuurdeeg van de Farizeeërs tegen gierigheid en bezorgdheid.
Luc. 12:35-53Vermaning tot waakzaamheid en getrouwheid.
Luc. 12:54-59Over de tekenen der tijden.
Luc. 13:1-9De moord, door Pilatus gepleegd. Gesprek daarover .
Luc. 13:10-21Genezing van de vrouw die 18 jaren kromgebogen was geweest, op sabbat.
Luc. 13:22-35Jezus’ afreis uit Galilea naar Jeruzalem (vs. 22v); laatste werkzaamheid in Galilea. Over behouden worden of verloren gaan (23-30). Herodes Antipas wil Jezus doden (31-33). Weeklacht over Jeruzalen (34-35).
Luc. 14:1-24Een waterzuchtige op de sabbat genezen in het huis van een overste der farizeeën. Een les voor de gasten en de gastheer.
Luc. 14:25-35Over het volgen van de Heer.
Luc. 15Drie gelijkenissen van het verlorene (schaap, penning, zoon)
Luc. 16Twee gelijkenissen over het gebruik van de  rijkdom en aardse goederen (rentmeester, rijke man en Lazarus).
Luc. 17:1-10Over de struikelblokken, enz.
Luc. 17:11-19De tien melaatsen.
Luc. 17:20-37Over de toekomst van het Koninkrijk Gods.
Luc. 18:1-14Gelijkenissen over het bidden (de onrechtvaardige rechter; de Farize�er en de tollenaar).
VI. Jezus’ hoofdwerkzaamheid in Jeruzalem en Judea.
Tijd: van het Loofhuttenfeest tot de Lijdensweek: ruim ½ jaar.
Joh. 7:2-53Loofhuttenfeest. Twist over Jezus.
Joh. 8Der Joden huichelarij, ongeloof en dienstbaarheid onder de zonde.
Joh. 8:1-11De overspelige vrouw
Joh. 9Genezing van de blindgeborene.
Joh. 10De goede Herder. Feest van de vernieuwing van de tempel.
Joh. 11:1-44Opwekking van Lazarus.
Joh. 11:45-53Het plan om Jezus te doden. Van die dag af beraadslaging om Hem te doden.
Joh. 11:54-57Jezus verwijdert zich naar Efraïm. Jezus gezocht.
Mat. 19:1-12Mar. 10:1-12Terugtocht naar Jeruzalem. Gesprekken over echtscheiding, enz. Plaats: Judea / Overjordaanse.
Mat. 19:13-15Mar. 10:13-15Luc. 18:15-17Jezus zegent de kinderen.
Mat. 19:16-26Mar. 10:17-27Luc. 18:18-27De rijke jongeling, die zalig wil worden.
Mat. 19:27-30Mar. 10:28-31Luc. 18:28-30De loon van de volgelingen en dienaars

van Jezus.

Mat. 20:1-16Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard.
Mat. 20:17-19Mar. 10:32-34Luc. 18:31-34Jezus bereidt Zijn discipelen opnieuw op Zijn aanstaand lijden voor.
Mat. 20:20-28Mar. 10:35-45Het verzoek van de zonen van Zebedeüs.
Mat. 20:29-34Mar. 10:46-52Luc. 18:35-43De genezing van twee blinden bij Jericho. Lukas vermeldt de genezing van één van hen.
Luc. 19:1-10Ontmoeting met Zacheüs in Jericho.
Luc. 19:11-27Gelijkenis van de tien ponden (nabij Jeruzalem)
Joh. 12:1Jezus komt in Bethanië, zes dagen vóór het pascha
Afd. VII. Jezus’ laatste werkzaamheid in Jeruzalem.
De Lijdensweek.
Mat. 21:1-11Mar. 11:1-11Luc. 19:28-44Joh. 12:12-19ZONDAG. Jezus’ intocht in Jeruzalem.
Joh. 12:20-50Enige Grieken wensen Jezus te zien.
Mat. 21:18-22Mar. 11:12-14MAANDAG. De onvruchtbare vijgenboom vervloekt.
Mat. 21:12-17Mar. 11:15-19Luc. 19:45-48De tempelreiniging.
Mar. 11:20-26DINSDAG. De les van de verdorde vijgenboom
Mat. 21:23-27Mar. 11:27-33Luc. 20:1-8Jezus’ gezag in twijfel getrokken.
Mat. 21:28-32Gelijkenis van de twee zonen.
Mat. 21:33-46Mar. 12:1-12Luc. 20:9-19Gelijkenis van de verhuurde wijngaard.
Mat. 22:1-14Gelijkenis van het bruiloftskleed.
Mat. 22:15-46Mar. 12:13-37Luc. 20:20-44Strikvraag van Farizeeën en Herodianen over het betalen van de keizerlijke belasting. Andere vragen.
Mat. 23Mar. 12:38-40Luc. 20:45-47De Farizeeërs en Schriftgeleerden beschuldigd en bedreigd.
Mar. 12:41-44Luc. 21:1-4De gift van de arme weduwe in de schatkist van de tempel.
Mat. 24Mar. 13Luc. 21:5-38Voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem.
Mat. 25Gelijkenis van de tien maagden en van de talenten; oordeel der volkeren.
Mat. 26:1-5Mar. 14:1-2Luc. 22:1-2WOENSDAG. De overpriesters en de Schriftgeleerden beraadslagen tegen Jezus
Mat. 26:6-13Mar. 14:3-9Joh. 12:1-11Avondmaal te Bethanië. Maria zalft Jezus met zeer kostbare balsem.
Mat. 26:14-16Mar. 14:10-11Luc. 22:3-6Judas gaat naar de priesters om Jezus te verraden.
Mat. 26:17-19Mar. 14:12-16Luc. 22:7-13DONDERDAG. Toebereidselen tot de Paasmaaltijd.
Joh. 13Jezus wast de voeten van zijn apostelen.
Mat. 26:20-30Mar. 14:17-26Luc. 22:14-20Instelling van het avondmaal.
Joh. 14-16Troostrijke gesprekken van Jezus.
Joh. 17Christus’ hogepriesterlijk gebed.
Mat. 26:31-35Mar. 14:27-31Luc. 22:21-39Jezus waarschuwt Zijn discipelen.
Mat. 26:36-46Mar. 14:32-42Luc. 22:4-46Joh. 18:1-2Jezus in de hof van Gethsémané.
Mat. 26:47-56Mar. 14:43-50Luc. 22:47-53Joh. 18:3-11Gevangenneming van Jezus.
Mar. 14:51-52Een jongeman wordt gegrepen, maar ontvlucht.
Mat. 26:56-68Mar. 14:53-65Luc. 22:54, 63-65Joh. 18:12-24Jezus in het verhoor.
Mat. 26:69-75Mar. 14:66-72Luc. 22:55-62Joh. 18:17-27Petrus’ verloochening.
Mat. 27:1-23Mar. 15:1-14Luc. 23:1-23Joh. 18:28-38VRIJDAG. Jezus voor het Sanhedrin, Pilatus en Herodes.
Mat. 27:24-30Mar. 15:15-19Luc. 23:24-25Joh. 18:39-40;
19:1-16
Jezus door Pilatus overgeleverd.
Mat. 27:3-10Verschrikkelijke zelfmoord van Judas.
Mat. 27:31-56Mar. 15:20-41Luc. 23:26-49Joh. 19:17-37Kruisiging van Jezus.
Mat. 27:57-61Mar. 15:42-47Luc. 23:50-56Joh. 19:38-42Begraving van Jezus.
Afd. VIII. Van de opstanding tot aan de hemelvaart van  Jezus.
Duur: 40 dagen; Hand. 1:3.
Mat. 28:1-8Mar. 16:1-8Luc. 24:1-12Joh. 20:1-10ZONDAG. Opstanding van Jezus.
Mat. 28:11-15Mar. 16:9-14Luc. 24:13-49Joh. 20:11-20Jezus’ verschijning aan Zijn discipelen.
Joh. 21Zijn verschijning bij de zee van Tiberias, en Zijn gesprek met Petrus.
Mat. 28:16-20Mar. 16:15-20Luc. 24:49-53Jezus geeft bevelen aan Zijn discipelen, en vaart ten hemel.

Bron

T.M. Looman, Gids voor den Bijbellezer. Nijkerk: G.F. Callenbach, 1913. Achtste druk, herzien door K. Wielemaker. De ‘overeenstemming der vier Evangeliën’ op blz. 134-139 is op 22 feb. 2013 opgenomen.

De teksten op deze pagina zijn ongewijzigd overgenomen van Christipedia.nl