Atlas van de Bijbel

Land van Israël


kaarten bij de Bijbel

Israël (W)

Israël natuurkundig-aardrijkskundig (AF)

Israël: noorden (AF)

Galilea (W)

Israël: midden noordelijk (AF)

Samaria (W)

Israël: midden zuidelijk (AF)

Judea (W)

Israel: zuiden (AF)

Oude Testament


In chronologische volgorde:

Oude wereld

De volken der oude wereld – volkerentafel Genesis 10 (AF)

De volken der oude wereld – volkerentafel Genesis 10 (W).

Tweestromenland of Mesopotamië (W)

Nabije Oosten in het 3e millennium v.Chr. (AF)

Abraham tot Richteren

Tocht van Abraham van Ur naar Kanaän (AF)

Kanaän in de tijd van Abraham tot Mozes (AF)

Niet-Israelietische volken in en bij Kanaän (W)

Abraham in Kanaän (AF)

De reizen van Jacob (AF)

Jozefs reizen (AF)

Egypte, Kanaän en noordelijke rijken (1600-1200 v.C.) (AF)

Route van en na de uittocht (AF)

Tocht van de twaalf verspieders (AF)

Gebeurtenissen tijdens het verblijf in Kades-Barnea (AF)

Van Kadesh-Barnea naar de velden van Moab (AF)

Jozua’s campagnes in het midden en zuiden van Kanaän (AF)

Stammen van Israël (AF)

Levietische steden en vrijsteden (AF)

Nabije Oosten in de 12e en 11e eeuw v.C. (AF)

Oostelijk kustgebied van de Middellandse Zee in de 12e en 11e eeuw v. C. (AF)

Richteren (rechters) in Israël (AF). Zie ook Richteren (Bijbelboek).

Barak verslaat de Kanaänieten (AF).

Gideon verslaat de Midianieten (AF).

Koningen tot terugkeer uit Babel

Koninkrijk van David en Salomo (AF)

Jeruzalem ten tijde van David en Salomo (AF)

Verdeelde rijk, Israel en Juda (AF)

Israel en Juda ten tijde van Jerobeam II en Uzzia, 8e eeuw v.C. (AF)

Assyrische rijk, 2e helft 8e eeuw v.C. (AF)

Jeruzalem in de dagen van koning Hizkia (AF)

Assyrische rijk, 7e eeuw v.C. (AF)

Campagnes van de Assyrische koning Tiglat-Pileser, 8e eeuw v.C. (AF)

Wegvoering der Joden naar Babylonië, 1e helft 6e eeuw v.C. (AF)

Juda tijdens de wegvoering naar Babel, 1e helft 6e eeuw v.C. (AF)

Wereldmachten in het Midden-Oosten, 1e helft 6e eeuw v.C. (AF)

Veroveringen door de Perzische koning Kores (Cyrus de Grote) in de 6e eeuw v.C. (AF)

Perzische rijk (AF)

Terugkeer van Joodse ballingen naar het land van Israël (AF)

Juda ten tijde van Nehemia, 5e eeuw v.C. (AF)

Tussentijd


In chronologische volgorde:

Griekse-Macedonische rijk van Alexander de Grote (AF).

Grieks-Macedonische rijk verdeeld (ca. 275 v.C.) (AF).

Seleucidenrijk en Antiochus III (3e en 2e eeuw v.C.) (AF).

Campagnes van Antiochus IV Epiphanes tegen Egypte (1e helft 2e eeuw v. C.) (AF)

Opstand van de Makkabeeën (2e helft 2e eeuw v.C.) (AF)

Romeinse rijk in de 3e en 2e eeuw v.C. (AF)

Romeinse rijk in de 1e eeuw v.C. (AF)

Nieuwe Testament


In chronologische volgorde:

Romeinse rijk ten tijde van Jezus’ geboorte (AF).

Israël in de tijd van Jezus Christus (AF).

Jeruzalem (oude stad) + legenda (W).

Jeruzalem ten tijde van het Nieuwe Testament (AF).

Tempel plattegrond (AF).

Optreden van Johannes_de_Doper (AF).

Leven en dienst van de Heer Jezus

Jezus’ geboorte en vroege jeugd (AF).

Jezus gedoopt door Johannes en verzocht in de woestijn (AF)

Jezus in Galilea (AF).

Jezus’ bediening rond het meer van Galilea (AF).

Jezus’ bediening buiten Galilea (AF).

Jezus’ reizen van Galilea naar Judea (AF).

Jezus in Judea en Jeruzalem (AF).

Jezus leert en doet wonderen in Jeruzalem (AF).

Jezus’ lijdensweek in Jeruzalem (AF).

Na de hemelvaart van de Heer Jezus

Uitbreiding van de vroege gemeente in het land van Israël (AF).

Het koninkrijk van Herodes Agrippa I (37-44 na Chr.) (AF).

Paulus’ bekering en vroege dienst (AF).

Paulus’ eerste zendingsreis (AF).

Paulus’ tweede zendingsreis (AF).

Paulus’ derde zendingsreis (AF).

Paulus’ reis naar Rome (AF).

Het koninkrijk van Herodes Agrippa II, 2e helft 1e eeuw na Chr. (AF).

Zeven gemeenten van Openbaring (AF).

Romeinse rijk ca. 117 n.C. (AF)

Toekomstig Israël

Verdeling van het land onder de twaalf stammen volgens de openbaring aan Ezechiël1

Meer informatie


Dit artikel is, met dank, overgenomen van Christipedia 

Tim Dowley, Studie-atlas bij de Bijbel. Heerenveen: Groen, 2004. Pagina’s: 32.

Barry J. Beitzel, De Grote Bijbelatlas, Heerenveen: Groen, 2012. Pagina’s: 304. Vertaling van ‘The New Moody
Atlas of the Bible’ (2009).

Engelstalig:

Barry j. Beitzel, The Moody Atlas of Bible Lands. Moody Publisher, 1985. Pagina’s: 236.

Barry J. Beitzel, The New Moody Altlas of the Bible. Moody Publisher, 2009. Pagina’s: 304.

John D. Currid, David P. Barret, Crossway ESV Bible Atlas. Crossway Books, 2010. Pagina’s: 352.

Bronnen

(AF) = The Bible Atlas by Access Foundation: De kaarten van de Access Foundation zijn ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation.

De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.

(W) = Uitgeverij Wolters: De kaarten van Wolters stammen uit: A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters

De teksten op deze pagina zijn ongewijzigd overgenomen van Christipedia.nl 

Groningen Batavia, 1940. De kaarten zijn gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.

Voetnoot

1. De oorsprong van deze kaart is onbekend. Hij is te vinden op diverse sites, onder andere www.TempleMount.org