Johannes (HSV)Johannes 1

Johannes 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Johannes 1:2 Dit was in het begin bij God.
Johannes 1:3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
Johannes 1:4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
Johannes 1:5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet be­grepen.
Johannes 1:6 Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.
Johannes 1:7 Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.
Johannes 1:8 Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.
Johannes 1:9 Dit was het waarach­tige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.
Johannes 1:10 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.
Johannes 1:11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
Johannes 1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
Johannes 1:13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.
Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
Johannes 1:15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Hij Die na mij komt, is vr mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.
Johannes 1:16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
Johannes 1:17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus geko­men.
Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.
Johannes 1:19 En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Jo­den priesters en Levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: Wie bent u?
Johannes 1:20 En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: Ik ben de Christus niet.
Johannes 1:21 En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: Nee.
Johannes 1:22 Zij zeiden dan tegen hem: Wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben; wat zegt u van uzelf?
Johannes 1:23 Hij zei: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft.
Johannes 1:24 En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën,
Johannes 1:25 en zij vroegen hem: Waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de profeet?
Johannes 1:26 Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, maar midden onder u staat Hij Die u niet kent.
Johannes 1:27 Hij is het Die na mij komt, Die vr mij geworden is, bij Wie ik het niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken.
Johannes 1:28 Dit gebeurde in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.
Johannes 1:29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!
Johannes 1:30 Híj is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik.
Johannes 1:31 En ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water.
Johannes 1:32 En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem.
Johannes 1:33 En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt.
Johannes 1:34 En ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is.
Johannes 1:35 De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen.
Johannes 1:36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!
Johannes 1:37 En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus.
Johannes 1:38 En toen Jezus Zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei Hij tegen hen:
Johannes 1:39 Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester), waar woont U?
Johannes 1:40 Hij zei te­gen hen: Kom en zie! Zij kwamen en zagen waar Hij woonde en bleven die dag bij Hem. En het was ongeveer het tiende uur.
Johannes 1:41 Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren.
Johannes 1:42 Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus.
Johannes 1:43 En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Si­mon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus.
Johannes 1:44 De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus en zei tegen hem: Volg Mij.
Johannes 1:45 Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus.
Johannes 1:46 Fili­ppus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth.
Johannes 1:47 En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: Kom en zie.
Johannes 1:48 Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is.
Johannes 1:49 Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u.
Johannes 1:50 Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël.
Johannes 1:51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze.
Johannes 1:52 En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.

Johannes 2

Johannes 2:1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar.
Johannes 2:2 En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen.
Johannes 2:3 En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer.
Johannes 2:4 Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet geko­men.
Johannes 2:5 Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.
Johannes 2:6 En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten.
Johannes 2:7 Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand.
Johannes 2:8 En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het.
Johannes 2:9 Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruide­gom.
Johannes 2:10 En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard.
Johannes 2:11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.
Johannes 2:12 Daarna ging Hij naar Kapernam, Hij, Zijn moeder, Zijn broers en Zijn discipelen; en zij bleven daar niet veel dagen.
Johannes 2:13 En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem.
Johannes 2:14 En Hij trof in de tem­pel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die daar zaten.
Johannes 2:15 En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de ta­fels keerde Hij om.
Johannes 2:16 En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel.
Johannes 2:17 En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden.
Johannes 2:18 Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem: Welk teken laat U ons zien dat U het recht hebt deze dingen te doen?
Johannes 2:19 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen.
Johannes 2:20 De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen?
Johannes 2:21 Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.
Johannes 2:22 Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden Zijn discipelen zich dat Hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had.
Johannes 2:23 En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed.
Johannes 2:24 Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende,
Johannes 2:25 en omdat Hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist Zelf wat in de mens was.

Johannes 3

Johannes 3:1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden.
Johannes 3:2 Deze kwam ’s nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God geko­men bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.
Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet op­nieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.
Johannes 3:4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden?
Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.
Johannes 3:6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest gebo­ren is, is geest.
Johannes 3:7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren wor­den.
Johannes 3:8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij van­daan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.
Johannes 3:9 Nico­demus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren?
Johannes 3:10 Jezus ant­woordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet?
Johannes 3:11 Voor­waar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien heb­ben, en toch neemt u Ons getuigenis niet aan.
Johannes 3:12 Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg?
Johannes 3:13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.
Johannes 3:14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,
Johannes 3:15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeu­wig leven heeft.
Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroorde­len, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
Johannes 3:19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werk­en waren slecht.
Johannes 3:20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, op­dat zijn werken niet ontmaskerd worden.
Johannes 3:21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.
Johannes 3:22 Daarna ging Jezus met Zijn discipelen naar het Judese land en verbleef daar met hen en doopte.
Johannes 3:23 Maar ook Jo­hannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was; en de mensen kwamen daar en werden gedoopt,
Johannes 3:24 want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen.
Johannes 3:25 Er ont­stond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de Joden over de reinig­ing.
Johannes 3:26 En zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, Hij Die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van Wie u getuigenis gaf, zie, Hij doopt en allen komen bij Hem.
Johannes 3:27 Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is.
Johannes 3:28 U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem heen uitgezonden.
Johannes 3:29 Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden.
Johannes 3:30 Hij moet meer worden, ik echter minder.
Johannes 3:31 Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen.
Johannes 3:32 En wat Hij gezien en ge­hoord heeft, dat getuigt Hij, en Zijn getuigenis neemt niemand aan.
Johannes 3:33 Wie Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is.
Johannes 3:34 Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat.
Johannes 3:35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.
Johannes 3:36 Wie in de Zo­on gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Johannes 4

Johannes 4:1 Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes
Johannes 4:2 – hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar Zijn discipelen –
Johannes 4:3 verliet Hij Judea en vertrok Hij weer naar Galilea.
Johannes 4:4 En Hij moest door Samaria gaan.
Johannes 4:5 Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had.
Johannes 4:6 En daar was de bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur.
Johannes 4:7 Er kwam een vrouw uit Sama­ria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken.
Johannes 4:8 Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen.
Johannes 4:9 De Samaritaanse vrouw dan zei te­gen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? (Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.)
Johannes 4:10 Jezus antwoordde en zei te­gen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drink­en, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.
Johannes 4:11 De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, U hebt geen emmer en de put is diep; waar hebt U dan het levende water vandaan?
Johannes 4:12 Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden?
Johannes 4:13 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen,
Johannes 4:14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeu­wige leven.
Johannes 4:15 De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten.
Johannes 4:16 Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw man en kom hier.
Johannes 4:17 De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man,
Johannes 4:18 want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd.
Johannes 4:19 De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, ik zie dat U een profeet bent.
Johannes 4:20 Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden.
Johannes 4:21 Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.
Johannes 4:22 U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden.
Johannes 4:23 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbid­ders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aan­bidden.
Johannes 4:24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waar­heid.
Johannes 4:25 De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die Christus genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen.
Johannes 4:26 Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreek.
Johannes 4:27 En op dat moment kwamen Zijn discipelen en zij ver­wonderden zich dat Hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand: Wat zoekt U? of: Wat spreekt U met haar?
Johannes 4:28 De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen:
Johannes 4:29 Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Híj niet de Christus zijn?
Johannes 4:30 Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe.
Johannes 4:31 En intussen vroegen de discipelen Hem: Rabbi, eet toch iets.
Johannes 4:32 Maar Hij zei tegen hen: Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt.
Johannes 4:33 De discipelen dan zeiden tegen elkaar: Ie­mand heeft Hem toch niet te eten gebracht?
Johannes 4:34 Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.
Johannes 4:35 Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten.
Johannes 4:36 En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeu­wige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst.
Johannes 4:37 Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de ander oogst.
Johannes 4:38 Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen; anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald.
Johannes 4:39 En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb.
Johannes 4:40 Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij Hem bij hen te blijven, en Hij bleef daar twee dagen.
Johannes 4:41 En er kwamen er nog veel meer tot geloof, vanwege Zijn woord,
Johannes 4:42 en zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.
Johannes 4:43 En na die twee dagen vertrok Hij vandaar en ging naar Galilea,
Johannes 4:44 want Jezus heeft Zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt.
Johannes 4:45 Toen Hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileeërs Hem, omdat zij alles gezien hadden wat Hij in Jeruza­lem gedaan had op het feest; want ook zijzelf waren naar het feest gegaan.
Johannes 4:46 Jezus dan kwam opnieuw te Kana in Galilea, waar Hij van water wijn gemaakt had. En er was een ze­kere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Kapernam.
Johannes 4:47 Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar Hem toe en vroeg Hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven.
Johannes 4:48 Jezus dan zei tegen hem: Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven.
Johannes 4:49 De koninklijke hoveling zei tegen Hem: Heere, kom voordat mijn kind sterft.
Johannes 4:50 Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei, en ging heen.
Johannes 4:51 En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en berichtten hem: Uw kind leeft!
Johannes 4:52 Hij infor­meerde dan bij hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En zij zeiden tegen hem: Gisteren op het zevende uur is de koorts van hem geweken.
Johannes 4:53 De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had: Uw zoon leeft. En hij geloofde, hijzelf en zijn hele huis.
Johannes 4:54 Dit deed Jezus als nieuw teken, het tweede, toen Hij uit Judea in Galilea gekomen was.

Johannes 5

Johannes 5:1 Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem.
Johannes 5:2 En er is in Jeruza­lem bij de Schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen.
Johannes 5:3 Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlam­den, die wachtten op de beroering van het water.
Johannes 5:4 Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging; wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed.
Johannes 5:5 En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was.
Johannes 5:6 Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden?
Johannes 5:7 De zieke antwoordde Hem: Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering ge­bracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vr mij af.
Johannes 5:8 Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen.
Johannes 5:9 En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. En het was sabbat op die dag.
Johannes 5:10 De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: Het is sabbat, het is u niet geoorloofd de ligmat te dragen.
Johannes 5:11 Hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, Die heeft tegen mij gezegd: Neem uw ligmat op en ga lopen.
Johannes 5:12 Zij vroegen hem dan: Wie is de Mens Die u gezegd heeft: Neem uw ligmat op en ga lopen?
Johannes 5:13 En die genezen was, wist niet Wie het was, want Jezus had Zich ongemerkt verwijderd omdat er een menigte was op die plaats.
Johannes 5:14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei te­gen hem: Zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt.
Johannes 5:15 De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was Die hem gezond gemaakt had.
Johannes 5:16 En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij Hem te doden, omdat Hij deze dingen op de sabbat deed.
Johannes 5:17 Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.
Johannes 5:18 Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en daar­mee Zichzelf aan God gelijk maakte.
Johannes 5:19 Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.
Johannes 5:20 Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert.
Johannes 5:21 Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
Johannes 5:22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven,
Johannes 5:23 opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.
Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
Johannes 5:25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven.
Johannes 5:26 Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf;
Johannes 5:27 en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is.
Johannes 5:28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen,
Johannes 5:29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.
Johannes 5:30 Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.
Johannes 5:31 Als Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis niet waar.
Johannes 5:32 Er is een Ander Die van Mij getuigt, en Ik weet dat het getuigenis dat Hij van Mij getuigt waar is.
Johannes 5:33 U hebt mensen naar Johannes gestuurd, en hij heeft van de waarheid getuigd.
Johannes 5:34 Ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens, maar dit zeg Ik opdat u behouden wordt.
Johannes 5:35 Hij was de brandende en lichtgevende lamp, en u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen.
Johannes 5:36 Maar Ik heb een ge­tuigenis dat groter is dan dat van Johannes, want de werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader Mij gezon­den heeft.
Johannes 5:37 En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. U hebt Zijn stem nooit gehoord, en ook Zijn gedaante niet gezien.
Johannes 5:38 En Zijn woord hebt u niet blij­vend in u, omdat u Hem niet gelooft Die Hij gezonden heeft.
Johannes 5:39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.
Johannes 5:40 En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.
Johannes 5:41 Eer van mensen neem Ik niet aan,
Johannes 5:42 maar Ik ken u: u bezit zelf de liefde van God niet.
Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aan­nemen.
Johannes 5:44 Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt?
Johannes 5:45 Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt.
Johannes 5:46 Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven.
Johannes 5:47 Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woor­den geloven?

Johannes 6

Johannes 6:1 Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias.
Johannes 6:2 En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken.
Johannes 6:3 En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met Zijn discipelen.
Johannes 6:4 En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij.
Johannes 6:5 Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze men­sen kunnen eten?
Johannes 6:6 (Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen.)
Johannes 6:7 Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen.
Johannes 6:8 Een van Zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen Hem:
Johannes 6:9 Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen die voor zovelen?
Johannes 6:10 En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zit­ten, ongeveer vijfduizend in getal.
Johannes 6:11 En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde man­ier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden.
Johannes 6:12 En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat.
Johannes 6:13 Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden.
Johannes 6:14 Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Híj is werkelijk de Profeet, Die in de wereld ko­men zou.
Johannes 6:15 Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen.
Johannes 6:16 En toen het avond werd, daalden Zijn discipelen af naar de zee.
Johannes 6:17 En toen zij in het schip gegaan waren, staken zij de zee over naar Kapernam. En het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen.
Johannes 6:18 En de zee werd onstuimig, want er waaide een harde wind.
Johannes 6:19 En toen zij ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën geroeid hadden, za­gen zij Jezus op de zee lopen en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd.
Johannes 6:20 Maar Hij zei tegen hen: Ik ben het, wees niet bevreesd.
Johannes 6:21 Zij wilden Hem dan in het schip nem­en, en meteen bereikte het schip het land waar zij naartoe voeren.
Johannes 6:22 De volgende dag zag de menigte, die aan de overkant van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was dan dat ene waar Zijn discipelen in gegaan waren, en dat Jezus met Zijn discipelen niet in het scheepje gegaan was, maar dat Zijn discipelen alleen weggevaren waren.
Johannes 6:23 Maar er kwa­men andere scheepjes van Tiberias, dicht bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden na­dat de Heere gedankt had.
Johannes 6:24 Toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was, en ook Zijn discipelen niet, gingen zij zelf ook in de schepen en kwamen in Kapernam om Jezus te zoek­en.
Johannes 6:25 En toen zij Hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden zij tegen Hem: Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?
Johannes 6:26 Jezus antwoordde hun en zei: Voorwaar, voor­waar, Ik zeg u: U zoekt Mij, niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent.
Johannes 6:27 Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.
Johannes 6:28 Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten?
Johannes 6:29 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.
Johannes 6:30 Zij zeiden dan tegen Hem: Welk teken doet U dan, opdat wij het zien en U geloven? Wat voor werk verricht U?
Johannes 6:31 Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is: Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten.
Johannes 6:32 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel.
Johannes 6:33 Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.
Johannes 6:34 Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood.
Johannes 6:35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
Johannes 6:36 Maar Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet.
Johannes 6:37 Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.
Johannes 6:38 Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.
Johannes 6:39 En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag.
Johannes 6:40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Johannes 6:41 De Joden dan morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is.
Johannes 6:42 En zij zeiden: Is Hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald?
Johannes 6:43 Jezus antwoordde dan en zei tegen hen: Mor niet onder elkaar.
Johannes 6:44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Johannes 6:45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen al­len door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij.
Johannes 6:46 Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve Hij Die van God is; Híj heeft de Vader gezien.
Johannes 6:47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.
Johannes 6:48 Ik ben het Brood des levens.
Johannes 6:49 Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven.
Johannes 6:50 Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft.
Johannes 6:51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.
Johannes 6:52 De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven?
Johannes 6:53 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf.
Johannes 6:54 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Johannes 6:55 Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank.
Johannes 6:56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.
Johannes 6:57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij.
Johannes 6:58 Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.
Johannes 6:59 Deze dingen zei Hij, terwijl Hij onderwijs gaf in de synagoge in Kapernam.
Johannes 6:60 Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren?
Johannes 6:61 Maar omdat Jezus bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij tegen hen: Neemt u hier aanstoot aan?
Johannes 6:62 En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar Hij eerder was?
Johannes 6:63 De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen en­kel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.
Johannes 6:64 Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. (Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden.)
Johannes 6:65 En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is.
Johannes 6:66 Van toen af trokken ve­len van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee.
Johannes 6:67 Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan?
Johannes 6:68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven.
Johannes 6:69 En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.
Johannes 6:70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik u, de twaalf, niet uitgekozen? En een van u is een duivel.
Johannes 6:71 En Hij doelde op Judas Iskariot, de zoon van Simon, want die zou Hem verraden, een van de twaalf.

Johannes 7

Johannes 7:1 En hierna trok Jezus rond in Galilea, want Hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden Hem probeerden te doden.
Johannes 7:2 En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande.
Johannes 7:3 Zijn broers dan zeiden tegen Hem: Vertrek vanhier en ga weg naar Judea, zo­dat ook Uw discipelen de werken die U doet kunnen zien.
Johannes 7:4 Want niemand doet iets in het verborgene, en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als U deze din­gen doet, maak Uzelf dan openbaar aan de wereld.
Johannes 7:5 Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem.
Johannes 7:6 Jezus dan zei tegen hen: Mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd.
Johannes 7:7 De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn.
Johannes 7:8 Gaat u naar dit feest; Ik ga nog niet naar dit feest, want Mijn tijd is nog niet vervuld.
Johannes 7:9 En nadat Hij dit tegen hen gezegd had, bleef Hij in Galilea.
Johannes 7:10 Maar toen Zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging Hij ook Zelf naar het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen.
Johannes 7:11 De Joden dan zochten Hem op het feest en zeiden: Waar is Hij?
Johannes 7:12 En er was veel gemompel over Hem onder de menigten. Sommigen zeiden: Hij is goed; en an­deren zeiden: Nee, maar Hij misleidt de menigte.
Johannes 7:13 Toch sprak niemand openlijk over Hem, uit vrees voor de Joden.
Johannes 7:14 Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en gaf onderwijs.
Johannes 7:15 En de Joden verwonderden zich en zeiden: Hoe kent Hij de Schriften zonder onderwezen te zijn?
Johannes 7:16 Jezus antwoordde hun en zei: Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij gezonden heeft.
Johannes 7:17 Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek.
Johannes 7:18 Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar Wie de eer zoekt van Hem Die Hem ge­zonden heeft, Die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in Hem.
Johannes 7:19 Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Waarom probeert u Mij te doden?
Johannes 7:20 De menigte antwoordde en zei: U bent door een demon bezeten; wie probeert U te doden?
Johannes 7:21 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Eén werk heb Ik gedaan en u verwondert u allen.
Johannes 7:22 Welnu, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven – niet dat zij van Mozes komt, maar van de va­deren – en u besnijdt iemand op de sabbat.
Johannes 7:23 Als een mens de besnijdenis ontvangt op de sabbat, juist om de wet van Mozes niet te breken, bent u dan verbitterd tegen Mij, omdat Ik een heel mens gezond gemaakt heb op de sabbat?
Johannes 7:24 Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel.
Johannes 7:25 Sommigen dan van de inwoners van Jeruzalem zei­den: Is Hij het niet Die zij proberen te doden?
Johannes 7:26 En zie, Hij spreekt vrijuit en zij zeggen niets tegen Hem. Zouden onze leiders soms werkelijk tot de erkenning zijn gekomen dat Híj werkelijk de Christus is?
Johannes 7:27 Maar van Hém weten wij waar Hij vandaan komt; wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar Hij vandaan komt.
Johannes 7:28 Jezus dan riep in de tempel, terwijl Hij onderwijs gaf en zei: U kent Mij niet alleen, maar u weet ook waar Ik van­daan kom; en Ik ben niet uit Mijzelf gekomen, maar Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en Hem kent u niet.
Johannes 7:29 Maar Ik ken Hem, want Ik ben van Hem afkomstig, en Hij heeft Mij ge­zonden.
Johannes 7:30 Zij probeerden Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want Zijn uur was nog niet gekomen.
Johannes 7:31 En velen uit de menigte kwamen tot geloof in Hem en zeiden: Wanneer de Christus komt, zal Hij toch niet meer tekenen doen dan Híj gedaan heeft?
Johannes 7:32 De Farizeeën hoorden dat de menigte dit over Hem mompelde, en de Farizeeën en de overpriesters stuurden dienaars om Hem te grijpen.
Johannes 7:33 Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd ben Ik bij u en dan ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft.
Johannes 7:34 U zult Mij zoeken maar niet vinden, en waar Ik ben, kunt u niet komen.
Johannes 7:35 De Joden dan zeiden tegen elkaar: Waar zal Hij naartoe gaan, dat wij Hem niet zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen?
Johannes 7:36 Wat is dit voor een woord dat Hij gezegd heeft: U zult Mij zoeken maar niet vinden; en waar Ik ben, kunt u niet komen?
Johannes 7:37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als ie­mand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Johannes 7:39 (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)
Johannes 7:40 Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: Híj is werkelijk de Profeet.
Johannes 7:41 Anderen zeiden: Híj is de Christus. En weer anderen zeiden: De Christus komt toch niet uit Galilea?
Johannes 7:42 Zegt de Schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was?
Johannes 7:43 Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege Hem.
Johannes 7:44 En sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem.
Johannes 7:45 De dienaars dan kwamen tot de over-priesters en Farizeeën, en die zeiden tegen hen: Waarom hebt u Hem niet meegebracht?
Johannes 7:46 De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens.
Johannes 7:47 De Fari­zeeën dan antwoordden hun: Bent u soms ook misleid?
Johannes 7:48 Heeft iemand van onze leiders soms in Hem geloofd, of van de Farizeeën?
Johannes 7:49 Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt.
Johannes 7:50 Nicodemus, die ’s nachts bij Hem gekomen was, die één van hen was, zei te­gen hen:
Johannes 7:51 Veroordeelt soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort en kennis ge­nomen heeft van wat hij doet?
Johannes 7:52 Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan.
Johannes 7:53 En ieder ging naar zijn huis.

Johannes 8

Johannes 8:1 Jezus echter ging naar de Olijfberg.
Johannes 8:2 En ’s morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tem­pel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen.
Johannes 8:3 En de schrift-geleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was.
Johannes 8:4 En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel.
Johannes 8:5 In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U?
Johannes 8:6 En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, op­dat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde.
Johannes 8:7 En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen.
Johannes 8:8 En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde.
Johannes 8:9 Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond.
Johannes 8:10 Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld?
Johannes 8:11 En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan ver­oordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer.
Johannes 8:12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
Johannes 8:13 De Farizeeën dan zeiden tegen Hem: U getuigt van Uzelf, Uw getuigenis is niet waar.
Johannes 8:14 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel Ik van Mij­zelf getuig, is Mijn getuigenis waar, want Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik heen ga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen ga.
Johannes 8:15 U oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand.
Johannes 8:16 En als Ik al oordeel, Mijn oordeel is waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden heeft.
Johannes 8:17 En er staat ook in uw wet geschr­even dat het getuigenis van twee mensen waar is.
Johannes 8:18 Ik ben het Die van Mijzelf getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij.
Johannes 8:19 Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: U kent Mij niet en evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, zou u ook Mijn Vader kennen.
Johannes 8:20 Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog niet gekomen was.
Johannes 8:21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Ik ga heen en u zult Mij zoeken, en in uw zonde zult u sterven; waar Ik heen ga, kunt u niet komen.
Johannes 8:22 De Joden nu zeiden: Hij zal toch Zichzelf niet doden, omdat Hij zegt: Waar Ik heenga, kunt u niet komen?
Johannes 8:23 En Hij zei tegen hen: U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.
Johannes 8:24 Ik heb u dan ge­zegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zon­den sterven.
Johannes 8:25 Zij zeiden dan tegen Hem: Wie bent U? En Jezus zei tegen hen: Wat Ik u va­naf het begin al zeg.
Johannes 8:26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat Ik van Hem gehoord heb, spreek Ik tot de wereld.
Johannes 8:27 Zij be­grepen niet dat Hij tegen hen over de Vader sprak.
Johannes 8:28 Jezus dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mij­zelf niets doe, maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen.
Johannes 8:29 En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is.
Johannes 8:30 Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem.
Johannes 8:31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen,
Johannes 8:32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
Johannes 8:33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden?
Johannes 8:34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voor­waar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.
Johannes 8:35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig.
Johannes 8:36 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.
Johannes 8:37 Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te do­den, omdat Mijn woord in u geen plaats krijgt.
Johannes 8:38 Ik spreek over wat Ik bij Mijn Vader ge­zien heb; u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt.
Johannes 8:39 Zij antwoordden en zeiden te­gen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen.
Johannes 8:40 Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waar­heid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.
Johannes 8:41 U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader, namelijk God.
Johannes 8:42 Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.
Johannes 8:43 Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen.
Johannes 8:44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.
Johannes 8:45 Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet.
Johannes 8:46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet?
Johannes 8:47 Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent.
Johannes 8:48 De Joden dan antwoordden en zeiden tegen Hem: Zeggen wij niet terecht dat U een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent?
Johannes 8:49 Jezus antwoordde: Ik ben niet door een demon bezeten, maar Ik eer Mijn Vader, en u onteert Mij.
Johannes 8:50 Maar Ik zoek Mijn eer niet; Eén is er Die haar zoekt en Die oordeelt.
Johannes 8:51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij bes­list de dood niet zien tot in eeuwigheid.
Johannes 8:52 De Joden dan zeiden tegen Hem: Nu weten wij zeker dat U door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten, en zegt U: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeu­wigheid?
Johannes 8:53 U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft U Zichzelf uit?
Johannes 8:54 Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, betekent Mijn eer niets; Mijn Vader is het Die Mij eert, van Wie u zegt dat Hij uw God is.
Johannes 8:55 En u kent Hem niet, maar Ik ken Hem; en als Ik zeg dat Ik Hem niet ken, ben Ik, net als u, een leugenaar. Maar Ik ken Hem en neem Zijn woord in acht.
Johannes 8:56 Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich ver­blijd.
Johannes 8:57 De Joden dan zeiden tegen Hem: U bent nog geen vijftig jaar en hebt U Abraham gezien?
Johannes 8:58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vr Abraham geboren was, ben Ik.
Johannes 8:59 Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging de tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg.

Johannes 9

Johannes 9:1 En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af.
Johannes 9:2 En Zijn disci­pelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?
Johannes 9:3 Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.
Johannes 9:4 Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken.
Johannes 9:5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld.
Johannes 9:6 Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde,
Johannes 9:7 en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende ter­ug.
Johannes 9:8 De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze het niet die zat te bedelen?
Johannes 9:9 Anderen zeiden: Hij is het; en weer anderen: Hij lijkt op hem. Hij zei: Ik ben het.
Johannes 9:10 Zij dan zeiden tegen hem: Hoe zijn uw ogen geopend?
Johannes 9:11 Hij ant­woordde en zei: Een Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende.
Johannes 9:12 Zij dan zeiden tegen hem: Waar is Hij? Hij zei: Ik weet het niet.
Johannes 9:13 Zij brachten hem die eerder blind was, naar de Farizeeën.
Johannes 9:14 En het was sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende.
Johannes 9:15 Opnieuw vroegen nu ook de Farizeeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij, en ik zie.
Johannes 9:16 Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: Deze Mens is niet van God, want Hij neemt de sabbat niet in acht. Anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen.
Johannes 9:17 Zij zeiden opnieuw tegen de blinde: U dan, wat zegt u van Hem, omdat Hij uw ogen geopend heeft? En hij zei: Hij is een Profeet.
Johannes 9:18 De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was.
Johannes 9:19 En zij vroegen hun: Is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blindgeboren is? Hoe kan hij dan nu zien?
Johannes 9:20 Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blindgeboren is,
Johannes 9:21 maar hoe hij nu ziet, weten wij niet, of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hemzelf, hij zal voor zichzelf spreken.
Johannes 9:22 Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Jo­den; want de Joden waren al overeengekomen dat, als iemand zou belijden dat Hij de Chris­tus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden.
Johannes 9:23 Daarom zeiden zijn ouders: Hij is vol­wassen, vraag het hemzelf.
Johannes 9:24 Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was, en zeiden tegen hem: Geef God de eer, wij weten dat deze Mens een zondaar is.
Johannes 9:25 Hij dan antwoordde en zei: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.
Johannes 9:26 En zij zeiden opnieuw tegen hem: Wat heeft Hij met u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend?
Johannes 9:27 Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluis­terd; waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook Zijn discipelen worden?
Johannes 9:28 Zij dan scholden hem uit en zeiden: U bent een discipel van Hem, maar wij zijn discipelen van Mozes.
Johannes 9:29 Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van Deze weten wij niet waar Hij vandaan komt.
Johannes 9:30 De man antwoordde en zei tegen hen: Er is toch iets wonder­lijks in dat u niet weet waar Hij vandaan komt en dat Hij toch mijn ogen geopend heeft.
Johannes 9:31 Wij weten toch dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is en Zijn wil doet, naar hem hoort Hij.
Johannes 9:32 Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft.
Johannes 9:33 Als Deze niet van God was, zou Hij niets kunnen doen.
Johannes 9:34 Zij antwoordden en zeiden tegen hem: U bent geheel in zonden geboren, en onderwijst u ons? En zij wierpen hem de synagoge uit.
Johannes 9:35 Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God?
Johannes 9:36 Hij antwoordde en zei: Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan gelo­ven?
Johannes 9:37 En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het.
Johannes 9:38 En hij zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.
Johannes 9:39 En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden.
Johannes 9:40 En sommigen van de Farizeeën die bij Hem waren, hoorden dit en zeiden tegen Hem: Zijn wij dan soms ook blind?
Johannes 9:41 Jezus zei tegen hen: Als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde.

Johannes 10

Johannes 10:1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.
Johannes 10:2 Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen.
Johannes 10:3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
Johannes 10:4 En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.
Johannes 10:5 Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet ken­nen.
Johannes 10:6 Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende.
Johannes 10:7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.
Johannes 10:8 Allen die vr Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
Johannes 10:9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
Johannes 10:10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben ge­komen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.
Johannes 10:11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Johannes 10:12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.
Johannes 10:13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.
Johannes 10:14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,
Johannes 10:15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.
Johannes 10:16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.
Johannes 10:17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen.
Johannes 10:18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
Johannes 10:19 Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden.
Johannes 10:20 En velen van hen zeiden: Hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen, waarom luistert u naar Hem?
Johannes 10:21 Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden van een bezetene; kan een demon soms ogen van blinden openen?
Johannes 10:22 En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter.
Johannes 10:23 En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo.
Johannes 10:24 De Joden dan omringden Hem en zeiden tegen Hem: Hoelang houdt U ons in het onzekere? Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit.
Johannes 10:25 Jezus ant­woordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij.
Johannes 10:26 Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb.
Johannes 10:27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij vol­gen Mij.
Johannes 10:28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwig­heid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
Johannes 10:29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.
Johannes 10:30 Ik en de Vader zijn één.
Johannes 10:31 De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen.
Johannes 10:32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij?
Johannes 10:33 De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet van­wege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.
Johannes 10:34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb ge­zegd: U bent goden?
Johannes 10:35 Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en aangezien de Schrift niet gebroken kan worden,
Johannes 10:36 zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?
Johannes 10:37 Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet,
Johannes 10:38 maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in Hem.
Johannes 10:39 Zij probeerden dan opnieuw Hem te grijpen, maar Hij ontkwam aan hun handen.
Johannes 10:40 En Hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte, en Hij bleef daar.
Johannes 10:41 En velen kwamen naar Hem toe en zei­den: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over Deze Man zei, was waar.
Johannes 10:42 En velen geloofden daar in Hem.

Johannes 11

Johannes 11:1 En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Mar­tha.
Johannes 11:2 (Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en Zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren; haar broer Lazarus was ziek.)
Johannes 11:3 Zijn zusters dan stuurden Hem de boodschap: Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek.
Johannes 11:4 En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt.
Johannes 11:5 Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief.
Johannes 11:6 Toen Hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de plaats waar Hij was.
Johannes 11:7 Daarna zei Hij tegen de discipelen: Laten wij weer naar Judea gaan.
Johannes 11:8 De discipe­len zeiden tegen Hem: Rabbi, de Joden hebben U onlangs nog geprobeerd te stenigen, en gaat U daar weer heen?
Johannes 11:9 Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet,
Johannes 11:10 maar als ie­mand ’s nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is.
Johannes 11:11 Dit sprak Hij, en daarna zei Hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar Ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken.
Johannes 11:12 Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden.
Johannes 11:13 Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat Hij over de na­tuurlijke slaap sprak.
Johannes 11:14 Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven.
Johannes 11:15 En Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was, opdat u gelooft; maar laten wij naar hem toe gaan.
Johannes 11:16 Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: Laten ook wij gaan om met Hem te sterven.
Johannes 11:17 Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag.
Johannes 11:18 (Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadiën daarvan­daan.)
Johannes 11:19 En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer.
Johannes 11:20 Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten.
Johannes 11:21 Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn,
Johannes 11:22 maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.
Johannes 11:23 Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan.
Johannes 11:24 Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.
Johannes 11:25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,
Johannes 11:26 en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?
Johannes 11:27 Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou.
Johannes 11:28 En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: De Meester is er en Hij roept u.
Johannes 11:29 Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar Hem toe.
Johannes 11:30 Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha Hem tegemoetgekomen was.
Johannes 11:31 Toen dan de Joden, die met haar in het huis waren en haar troostten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volg­den zij haar en zeiden: Zij gaat naar het graf om daar te huilen.
Johannes 11:32 Zodra dan Maria kwam waar Jezus was, en Hem zag, viel zij aan Zijn voeten en zei tegen Hem: Heere, als U hier ge­weest was, zou mijn broer niet gestorven zijn.
Johannes 11:33 Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering.
Johannes 11:34 En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom het zien.
Johannes 11:35 Jezus weende.
Johannes 11:36 De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!
Johannes 11:37 En sommigen van hen zeiden: Kon Hij Die de ogen van de blinde geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was?
Johannes 11:38 Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in Zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot, en er was een steen op gelegd.
Johannes 11:39 Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen Hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag.
Johannes 11:40 Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?
Johannes 11:41 Zij namen dan de steen weg waar de ges­torvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt.
Johannes 11:42 En Ik wist dat U Mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij gezonden hebt.
Johannes 11:43 En toen Hij dit ge­zegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten!
Johannes 11:44 En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was om­wonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan.
Johannes 11:45 Velen dan van de Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus ge­daan had, geloofden in Hem.
Johannes 11:46 Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zei­den tegen hen wat Jezus gedaan had.
Johannes 11:47 De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de Raad bijeen en zeiden: Wat doen we? Want deze Mens doet vele tekenen.
Johannes 11:48 Als wij Hem zo laten begaan, zullen allen in Hem geloven, en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen.
Johannes 11:49 Maar een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen: U weet niets,
Johannes 11:50 en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat.
Johannes 11:51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk,
Johannes 11:52 en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God, overal verspreid, bijeen te brengen.
Johannes 11:53 Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om Hem te doden.
Johannes 11:54 Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar Hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Efraïm heette, en verbleef daar met Zijn discipelen.
Johannes 11:55 En het Pascha van de Joden was nabij en velen uit dat land gingen naar Jeruzalem, vr het Pa­scha, om zich te reinigen.
Johannes 11:56 Zij dan zochten Jezus en zeiden onder elkaar, terwijl zij in de tempel stonden: Wat denkt u? Dat Hij niet op het feest komt?
Johannes 11:57 De overpriesters nu en de Farizeeën hadden de opdracht gegeven dat, als iemand wist waar Hij was, hij het hun te ken­nen zou geven, zodat zij Hem konden grijpen.

Johannes 12

Johannes 12:1 Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had.
Johannes 12:2 Zij nu bereidden daar een maaltijd voor Hem, en Martha bediende; en Lazarus was een van hen die met Hem aanlagen.
Johannes 12:3 Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf.
Johannes 12:4 Toen zei een van Zijn discipelen, Judas Iskariot, de zoon van Simon, die Hem verraden zou:
Johannes 12:5 Waarom is deze zalf niet voor driehonderd penningen verkocht en aan de armen geg­even?
Johannes 12:6 En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was, en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd.
Johannes 12:7 Jezus dan zei: Laat haar be­gaan; zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.
Johannes 12:8 Want de armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd.
Johannes 12:9 Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Hij daar was; en zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de doden opgewekt had.
Johannes 12:10 En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden,
Johannes 12:11 omdat omwille van hem velen van de Joden wegliepen en in Jezus ge­loofden.
Johannes 12:12 Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam,
Johannes 12:13 namen zij de takken van de palmbomen en gin­gen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!
Johannes 12:14 En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging Hij daarop zitten, zoals geschreven is:
Johannes 12:15 Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw Koning komt, zittend op het veulen van een ezelin.
Johannes 12:16 Dit nu begrepen Zijn discipelen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over Hem geschreven was en dat zij dit met Hem gedaan hadden.
Johannes 12:17 De menigte dan die bij Hem geweest was toen Hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan.
Johannes 12:18 Daarom ging de menigte Hem ook tegemoet, omdat zij gehoord had dat Hij dat teken gedaan had.
Johannes 12:19 De Farizeeën dan zeiden tegen elkaar: U ziet dat u totaal niets bereikt! Zie, de hele wereld loopt achter Hem aan.
Johannes 12:20 Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden.
Johannes 12:21 Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaïda in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien.
Johannes 12:22 Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus.
Johannes 12:23 Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden.
Johannes 12:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.
Johannes 12:25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige lev­en.
Johannes 12:26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.
Johannes 12:27 Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur! Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen.
Johannes 12:28 Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb Hem ver­heerlijkt en Ik zal Hem opnieuw verheerlijken.
Johannes 12:29 De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.
Johannes 12:30 Jezus antwoordde en zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u.
Johannes 12:31 Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.
Johannes 12:32 En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.
Johannes 12:33 (En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven.)
Johannes 12:34 De me­nigte antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt U dan zeggen dat de Zoon des mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des mensen?
Johannes 12:35 Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat.
Johannes 12:36 Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinder­en van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg en verborg Zich voor hen.
Johannes 12:37 Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem;
Johannes 12:38 opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?
Johannes 12:39 Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft:
Johannes 12:40 Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich be­keren en Ik hen zou genezen.
Johannes 12:41 Dit zei Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem sprak.
Johannes 12:42 En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden.
Johannes 12:43 Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God.
Johannes 12:44 Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft.
Johannes 12:45 En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft.
Johannes 12:46 Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.
Johannes 12:47 En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.
Johannes 12:48 Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.
Johannes 12:49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij ge­zonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.
Johannes 12:50 En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.

Johannes 13

Johannes 13:1 En vr het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
Johannes 13:2 Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden,
Johannes 13:3 stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uit­gegaan was en tot God heenging,
Johannes 13:4 op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een lin­nen doek en deed die om Zijn middel.
Johannes 13:5 Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.
Johannes 13:6 Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
Johannes 13:7 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
Johannes 13:8 Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.
Johannes 13:9 Simon Petrus zei te­gen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
Johannes 13:10 Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.
Johannes 13:11 Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.
Johannes 13:12 Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
Johannes 13:13 U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
Johannes 13:14 Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
Johannes 13:15 Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
Johannes 13:16 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een slaaf is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
Johannes 13:17 Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.
Johannes 13:18 Ik zeg dit niet van u allen; Ik weet wie Ik uitverkoren heb. Maar de Schrift moet vervuld worden: Wie Mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven.
Johannes 13:19 Nu al zeg Ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat Ik het ben.
Johannes 13:20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, ont­vangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.
Johannes 13:21 Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte Zijn geest in beroering, en Hij getuigde en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden.
Johannes 13:22 De discipelen dan keken elkaar aan, in twijfel over wie Hij dat zei.
Johannes 13:23 En een van Zijn discipelen, die Jezus liefhad, lag aan in de schoot van Jezus.
Johannes 13:24 Simon Petrus dan wenkte deze, dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn, over wie Hij sprak.
Johannes 13:25 En deze ging tegen Jezus’ borst liggen en zei tegen Hem: Heere, wie is het?
Johannes 13:26 Jezus antwoordde: Die is het aan wie Ik het stuk brood zal ge­ven, nadat Ik het ingedoopt heb. En toen Hij het stuk brood ingedoopt had, gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van Simon.
Johannes 13:27 En met het nemen van het stuk brood voer de satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u wilt doen, doe het snel.
Johannes 13:28 En niemand van hen die aanlagen, begreep met welke bedoeling Hij dat tegen hem zei.
Johannes 13:29 Want sommigen dachten, omdat Judas de beurs beheerde, dat Jezus tegen hem zei: Koop wat wij nodig heb­ben voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven.
Johannes 13:30 Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. En het was nacht.
Johannes 13:31 Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem ver­heerlijkt.
Johannes 13:32 Als God in Hem verheerlijkt is, zal God Hem ook in Zichzelf verheerlijken, en Hij zal Hem meteen verheerlijken.
Johannes 13:33 Lieve kinderen, nog een korte tijd ben Ik bij u. U zult Mij zoeken, en zoals Ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg Ik het nu ook tegen u: Waar Ik heen ga, kunt u niet komen.
Johannes 13:34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.
Johannes 13:35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.
Johannes 13:36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heenga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
Johannes 13:37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet vol­gen? Mijn leven zal ik voor U geven.
Johannes 13:38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal ver­loochend zult hebben.

Johannes 14

Johannes 14:1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
Johannes 14:2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
Johannes 14:3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
Johannes 14:4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.
Johannes 14:5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?
Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 14:7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.
Johannes 14:8 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg.
Johannes 14:9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij ge­zien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?
Johannes 14:10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.
Johannes 14:11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.
Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.
Johannes 14:13 En wat u ook zult vra­gen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.
Johannes 14:14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.
Johannes 14:15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
Johannes 14:16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, op­dat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,
Johannes 14:17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
Johannes 14:18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.
Johannes 14:19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven.
Johannes 14:20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.
Johannes 14:21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem open­baren.
Johannes 14:22 Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?
Johannes 14:23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als ie­mand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.
Johannes 14:24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.
Johannes 14:25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf.
Johannes 14:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.
Johannes 14:27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroer­ing raken en niet bevreesd worden.
Johannes 14:28 U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik.
Johannes 14:29 En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven.
Johannes 14:30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.
Johannes 14:31 Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan.

Johannes 15

Johannes 15:1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.
Johannes 15:2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.
Johannes 15:3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.
Johannes 15:4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.
Johannes 15:5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
Johannes 15:6 Als ie­mand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
Johannes 15:7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.
Johannes 15:8 Hierin wordt Mijn Vader ver­heerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.
Johannes 15:9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.
Johannes 15:10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.
Johannes 15:11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.
Johannes 15:12 Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.
Johannes 15:13 Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn lev­en geeft voor zijn vrienden.
Johannes 15:14 U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.
Johannes 15:15 Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.
Johannes 15:16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.
Johannes 15:17 Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.
Johannes 15:18 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.
Johannes 15:19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.
Johannes 15:20 Herinner u het woord dat Ik u ge­zegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen.
Johannes 15:21 Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft.
Johannes 15:22 Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.
Johannes 15:23 Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader.
Johannes 15:24 Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat.
Johannes 15:25 Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat.
Johannes 15:26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zen­den zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij ge­tuigen.
Johannes 15:27 En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij Mij.

Johannes 16

Johannes 16:1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt.
Johannes 16:2 Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen.
Johannes 16:3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.
Johannes 16:4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was.
Johannes 16:5 En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen?
Johannes 16:6 Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart ver­vuld.
Johannes 16:7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet weg­ga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.
Johannes 16:8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:
Johannes 16:9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;
Johannes 16:10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;
Johannes 16:11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.
Johannes 16:12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.
Johannes 16:13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal heb­ben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
Johannes 16:14 Die zal Mij ver­heerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.
Johannes 16:15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.
Johannes 16:16 Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien, want Ik ga heen naar de Vader.
Johannes 16:17 Sommigen dan van Zijn discipelen zeiden tegen el­kaar: Wat betekent dit dat Hij tegen ons zegt: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien; en: Want Ik ga heen naar de Vader?
Johannes 16:18 Zij zeiden dan: Wat bedoelt Hij met een korte tijd? Wij weten niet waarover Hij het heeft.
Johannes 16:19 Jezus dan wist dat zij Hem dit wilden vragen en zei tegen hen: Vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat Ik gezegd heb: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien?
Johannes 16:20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.
Johannes 16:21 Wan­neer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is.
Johannes 16:22 Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.
Johannes 16:23 En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bid­den in Mijn Naam, zal Hij u geven.
Johannes 16:24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.
Johannes 16:25 Deze dingen heb Ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat Ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen.
Johannes 16:26 Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal,
Johannes 16:27 want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan.
Johannes 16:28 Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader.
Johannes 16:29 Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Zie, nu spreekt U openlijk en ge­bruikt U geen beeldspraak.
Johannes 16:30 Nu weten wij dat U alles weet en dat het voor U niet nodig is dat iemand U vragen stelt. Hierom geloven wij dat U van God uitgegaan bent.
Johannes 16:31 Jezus antwoordde hun: Gelooft u nu?
Johannes 16:32 Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedr­even zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is.
Johannes 16:33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Johannes 17

Johannes 17:1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is geko­men, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,
Johannes 17:2 zoals U Hem macht geg­even hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.
Johannes 17:3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
Johannes 17:4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.
Johannes 17:5 En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijk­heid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.
Johannes 17:6 Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen.
Johannes 17:7 Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt.
Johannes 17:8 Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun geg­even, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitge­gaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.
Johannes 17:9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.
Johannes 17:10 En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij; en Ik ben in hen verheerlijkt.
Johannes 17:11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.
Johannes 17:12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik be­waard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt.
Johannes 17:13 Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.
Johannes 17:14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.
Johannes 17:15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.
Johannes 17:16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
Johannes 17:17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
Johannes 17:18 Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld ge­zonden.
Johannes 17:19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
Johannes 17:20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen gelo­ven,
Johannes 17:21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
Johannes 17:22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
Johannes 17:23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
Johannes 17:24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vr de grondlegging van de wereld.
Johannes 17:25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.
Johannes 17:26 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.

Johannes 18

Johannes 18:1 Nadat Hij dit gezegd had, vertrok Jezus met Zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die Hij met Zijn discipelen inging.
Johannes 18:2 En Judas, die Hem ver­raadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met Zijn discipelen samengekomen was.
Johannes 18:3 Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en Farizeeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens.
Johannes 18:4 Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt u?
Johannes 18:5 Zij ant­woordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: Ik ben het. En Judas, die Hem ver­raadde, stond ook bij hen.
Johannes 18:6 Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond.
Johannes 18:7 Hij vroeg hun dan opnieuw: Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazarener.
Johannes 18:8 Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan.
Johannes 18:9 Dit zei Hij opdat het woord vervuld zou worden dat Hij gesproken had: Uit hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren laten gaan.
Johannes 18:10 Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de slaaf van de hogepriester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de slaaf was Malchus.
Johannes 18:11 Jezus dan zei tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?
Johannes 18:12 De afdel­ing soldaten dan en de overste over duizend en de dienaars van de Joden namen Jezus gevan­gen en boeiden Hem.
Johannes 18:13 En zij leidden Hem weg, eerst naar Annas, want hij was de schoonvader van Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was.
Johannes 18:14 Kajafas nu was het die de Joden de raad gegeven had dat het nuttig zou zijn dat één Mens voor het volk zou sterven.
Johannes 18:15 En Simon Petrus volgde Jezus, evenals een andere discipel. Die discipel nu was een be­kende van de hogepriester, en hij ging met Jezus het paleis van de hogepriester binnen.
Johannes 18:16 Petrus echter stond buiten bij de deur. De andere discipel dan, die een bekende van de hoge­priester was, ging naar buiten, sprak met de portierster en bracht Petrus binnen.
Johannes 18:17 Het di­enstmeisje dan, de portierster, zei tegen Petrus: Bent ook u niet een van de discipelen van deze Mens? Hij zei: Dat ben ik niet.
Johannes 18:18 En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en stonden zich te warmen. Petrus stond zich bij hen te war­men.
Johannes 18:19 De hogepriester dan ondervroeg Jezus over Zijn discipelen en over Zijn onder­richt.
Johannes 18:20 Jezus antwoordde hem: Ik heb openlijk gesproken tot de wereld; Ik heb altijd on­derwezen in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen, en Ik heb niets in het verborgen gesproken.
Johannes 18:21 Waarom ondervraagt u Mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten wat Ik gezegd heb.
Johannes 18:22 En toen Hij dit zei, gaf een van de dienaars die daarbij stond, Jezus een slag in het gezicht en zei: Ant­woordt U zo de hogepriester?
Johannes 18:23 Jezus antwoordde hem: Als Ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is; maar als Ik terecht gesproken heb, waarom slaat u Mij dan?
Johannes 18:24 Annas nu had Hem gebonden naar Kajafas, de hogepriester, gezonden.
Johannes 18:25 En Simon Petrus stond zich te warmen. Zij zeiden dan tegen hem: Bent ook u niet een van Zijn discipe­len? Hij ontkende het en zei: Dat ben ik niet.
Johannes 18:26 Een van de slaven van de hogepriester, die familie was van hem bij wie Petrus het oor afgeslagen had, zei: Heb ik u niet met Hem in de hof gezien?
Johannes 18:27 Petrus dan ontkende het opnieuw. En meteen kraaide de haan.
Johannes 18:28 Ze brachten dan Jezus van Kajafas naar het gerechtsgebouw, en het was ’s morgens vroeg. En zij gingen het gerechtsgebouw niet in, opdat zij niet bezoedeld zouden worden, maar het Pascha konden eten.
Johannes 18:29 Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe en zei: Welke aanklacht brengt u tegen deze Mens in?
Johannes 18:30 Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Als Deze geen misdadiger was, zouden wij Hem niet aan u overgeleverd hebben.
Johannes 18:31 Pilatus dan zei tegen hen: Neemt u Hem en oordeel Hem volgens uw wet. De Joden dan zeiden tegen hem: Het is ons niet geo­orloofd iemand te doden.
Johannes 18:32 Dat gebeurde opdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had, toen Hij aanduidde wat voor dood Hij zou sterven.
Johannes 18:33 Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen Hem: Bent U de Koning van de Joden?
Johannes 18:34 Jezus antwoordde hem: Zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over Mij gezegd?
Johannes 18:35 Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt U gedaan?
Johannes 18:36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden heb­ben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.
Johannes 18:37 Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld geko­men: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.
Johannes 18:38 Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem.
Johannes 18:39 Maar u hebt de gewoonte dat ik op het Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de Koning van de Joden voor u loslaat?
Johannes 18:40 Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: Niet Deze, maar Barabbas! En Barabbas was een misdadiger.

Johannes 19

Johannes 19:1 Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem.
Johannes 19:2 En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om,
Johannes 19:3 en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! En zij gaven Hem slagen in het gezicht.
Johannes 19:4 Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: Zie, ik breng Hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in Hem vind.
Johannes 19:5 Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens!
Johannes 19:6 Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: Kruisig Hem, Kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Neemt u Hem en kruisig Hem, want ik vind in Hem geen schuld.
Johannes 19:7 De Jo­den antwoordden hem: Wij hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt.
Johannes 19:8 Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd,
Johannes 19:9 en hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus: Waar komt U vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord.
Johannes 19:10 Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? Weet U niet dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te lat­en?
Johannes 19:11 Jezus antwoordde: U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van bo­ven gegeven was; daarom heeft hij die Mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde dan u.
Johannes 19:12 Van toen af probeerde Pilatus Hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: Als u Deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer; iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer.
Johannes 19:13 Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt, en in het Hebreeuws Gabbatha.
Johannes 19:14 En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur; en hij zei tegen de Joden: Zie, uw Koning!
Johannes 19:15 Maar zij schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer.
Johannes 19:16 Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg.
Johannes 19:17 En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij op weg naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha.
Johannes 19:18 Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden.
Johannes 19:19 En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KON­ING VAN DE JODEN.
Johannes 19:20 Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn.
Johannes 19:21 De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden.
Johannes 19:22 Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.
Johannes 19:23 Nadat de soldat­en dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke sol­daat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bo­venaf als één geheel geweven.
Johannes 19:24 Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan.
Johannes 19:25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
Johannes 19:26 Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
Johannes 19:27 Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.
Johannes 19:28 Hierna zei Jezus, om­dat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!
Johannes 19:29 Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hysopstengel en brachten die aan Zijn mond.
Johannes 19:30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.
Johannes 19:31 Op­dat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden.
Johannes 19:32 De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met Hem gekruisigd was,
Johannes 19:33 maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn benen niet.
Johannes 19:34 Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit.
Johannes 19:35 En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft.
Johannes 19:36 Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden.
Johannes 19:37 En verder zegt een ander Schriftwoord: Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben.
Johannes 19:38 En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was (maar in het geheim, uit vrees voor de Joden) aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg.
Johannes 19:39 En Nicodemus (die eerst ’s nachts naar Jezus toe gekomen was) kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond.
Johannes 19:40 Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doek­en, met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven.
Johannes 19:41 En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was.
Johannes 19:42 Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was.

Johannes 20

Johannes 20:1 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was.
Johannes 20:2 Daarom snelde zij ter­ug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd heb­ben.
Johannes 20:3 Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf.
Johannes 20:4 En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf.
Johannes 20:5 En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in.
Johannes 20:6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel bin­nen en zag de doeken liggen.
Johannes 20:7 En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats.
Johannes 20:8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde.
Johannes 20:9 Want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan.
Johannes 20:10 De discipelen dan gingen weer naar huis.
Johannes 20:11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
Johannes 20:12 en zij zag twee engelen in witte kled­ing zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
Johannes 20:13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd heb­ben.
Johannes 20:14 En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat Jezus het was.
Johannes 20:15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
Johannes 20:16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
Johannes 20:17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
Johannes 20:18 Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.
Johannes 20:19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!
Johannes 20:20 En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen.
Johannes 20:21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.
Johannes 20:22 En nadat Hij dit ge­zegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.
Johannes 20:23 Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegere­kend.
Johannes 20:24 En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam.
Johannes 20:25 De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik bes­list niet geloven.
Johannes 20:26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.
Johannes 20:27 Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn han­den, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
Johannes 20:28 En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!
Johannes 20:29 Jezus zei te­gen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.
Johannes 20:30 Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipe­len nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek,
Johannes 20:31 maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.

Johannes 21

Johannes 21:1 Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen, aan de zee van Tiberias. En Hij openbaarde Zich als volgt:
Johannes 21:2 Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanaël, die uit Kana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedes, en twee anderen van Zijn discipelen.
Johannes 21:3 Simon Petrus zei tegen hen: Ik ga vissen. Zij zeiden te­gen hem: Wij gaan met u mee. Zij gingen naar buiten, en gingen meteen aan boord van het schip; en in die nacht vingen zij niets.
Johannes 21:4 En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was.
Johannes 21:5 Jezus dan zei tegen hen: Lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden Hem: Nee.
Johannes 21:6 En Hij zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen.
Johannes 21:7 De discipel dan die Jezus liefhad, zei tegen Petrus: Het is de Heere! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee.
Johannes 21:8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer tweehonderd el, van het land verwijderd, en sleepten het net met de vis­sen.
Johannes 21:9 Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen, en brood.
Johannes 21:10 Jezus zei tegen hen: Breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt.
Johannes 21:11 Si­mon Petrus ging ernaartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, honderddrieënvijftig, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet.
Johannes 21:12 Jezus zei tegen hen: Kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde Hem te vragen: Wie bent U? want zij wisten dat het de Heere was.
Johannes 21:13 Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens.
Johannes 21:14 Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen open­baarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was.
Johannes 21:15 Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lam­meren.
Johannes 21:16 Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.
Johannes 21:17 Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.
Johannes 21:18 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt.
Johannes 21:19 En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij te­gen hem: Volg Mij!
Johannes 21:20 En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus liefhad, die ook tijdens het avondmaal tegen Zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die U verraden zal?
Johannes 21:21 Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren?
Johannes 21:22 Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u Mij!
Johannes 21:23 Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan?
Johannes 21:24 Dit is de disci­pel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft; en wij weten dat zijn getui­genis waar is.
Johannes 21:25 En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder af­zonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen.

Deel dit artikel op: