Buzi


Eigennaam ♂

Betekenis: Minachting – mijn schande – mijn spot

De vader van de profeet Ezechiël

Bijbelverzen:

(Ezechiël 1:3) Geschiedde het woord des HEEREN uitdrukkelijk tot Ezechiël, den zoon van Buzi, den priester, in het land der Chaldeën, bij de rivier Chebar; en de hand des HEEREN was daar op hem.

Deel dit artikel op: