Bochim


Plaatsnaam

Betekenis: Huilende – wenende

Een plaats waar de engel van de Heer de Israëlieten strafte voor het aangaan van een verbond met de lokale mensen. Dit zorgde ervoor dat de Israëlieten bitter moesten huilen, vandaar de naam van de plaats. De plaats ligt ten westen van Jordanië, boven Gilgal.

Bijbelverzen:

(Richteren 2:1) En een Engel des HEEREN kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim, en Hij zeide: Ik heb ulieden uit Egypte opgevoerd, en u gebracht in het land, dat Ik uw vaderen gezworen heb, en gezegd: Ik zal Mijn verbond met ulieden niet verbreken in eeuwigheid.

(Richteren 2:5) Daarom noemden zij den naam dier plaats Bochim; en zij offerden aldaar den HEERE.

Deel dit artikel op: