Berníce


Eigennaam ♀

Betekenis: Die overwinning brengt – zegevierend – zegerijke

De oudste dochter van Herodes Agrippa. Ze was eerst getrouwd met haar oom Herodes. Na zijn dood leefde ze in incestueuze relatie met haar broer Agrippa II.

Bijbelverzen:

(Handelingen 25:13) En als enige dagen voorbijgegaan waren, kwamen de koning Agrippa en Berníce te Cesaréa, om Festus te begroeten.

(Handelingen 25:23) Des anderen daags dan, als Agrippa gekomen was en Berníce, met grote pracht, en als zij ingegaan waren in het rechthuis, met de oversten over duizend, en de mannen, die de voornaamsten de stad waren, werd Paulus op bevel van Festus [voor] gebracht.

(Handelingen 26:30) En als hij dit gezegd had, stond de koning op, en de stadhouder, en Berníce, en die met hen gezeten waren;

Deel dit artikel op: