Bene-Jáäkan


Plaatsnaam

Betekenis: Zonen van droefenis – zonen van ellende

Bijbelverzen:

(Numeri 33:31) En zij verreisden van Moséroth, en legerden zich in Bene-Jáäkan.

(Numeri 33:32) En zij verreisden van Bene-Jáäkan, en legerden zich in Hor-Gidgad.

(Deuteronomium 10:6) (En de kinderen Israëls reisden van Beërôth-Bene-Jáäkan [en] Moséra. Aldaar stierf Aäron, en werd aldaar begraven; en zijn zoon Eleázar bediende het priesterambt in zijn plaats.

Deel dit artikel op: