Bar-Jona


Bijnaam ♂

Betekenis: Zoon van Jona

Bijnaam die Jezus gebruikte voor Simon Petrus

Bijbelverzen:

(Matthéüs 16:17) En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Deel dit artikel op: