Baälis


Eigennaam ♂

Betekenis: Zoon van triomf – met opgetogenheid

Koning van de kinderen van Ammon, ten tijde van de verwoesting van Jeruzalem. Hij huurde Ismaël in om Gedália te doden, die door de koning van Babylon als gouverneur over de steden van Juda was aangesteld

Bijbelverzen:

(Jeremía 40:14) En zeiden tot hem: Weet gij wel, dat Baälis, de koning der kinderen Ammons, Ismaël, den zoon van Nethánja, uitgezonden heeft, om u aan het leven te slaan? Maar Gedália, de zoon van Ahíkam, geloofde hen niet.

Deel dit artikel op: