Baälim-Juda


Plaatsnaam

Betekenis: Heren van Juda

Heren van Juda, een stad in de stam Juda van waaruit David de ark naar Jeruzalem bracht. Elders genaamd Kirjath-jearim.

Bijbelverzen:

(2 Samuël 6:2) En David maakte zich op, en ging heen met al het volk, dat bij hem was, van Baälim-Juda, om van daar op te brengen de ark Gods, bij dewelke de Naam wordt aangeroepen, de Naam van den HEERE der heirscharen, Die daarop woont tussen de cherubim.

Deel dit artikel op: