Abib


Naam van een maand

Betekenis: Groene korenaren

Het is de eerste maand van de oud-Israëlitische kalender en valt in onze periode maart/april. Het is de maand waarin de korenaren groen zijn.

Bijbelverzen:

(Éxodus 13:4) Heden gaat gijlieden uit, in de maand Abib.

(Éxodus 23:15) Het feest van de ongezuurde broden zult gij houden; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten (gelijk Ik u geboden heb), ter bestemder tijd in de maand Abib, want in dezelve zijt gij uit Egypte getogen; doch men zal niet ledig voor Mijn aangezicht verschijnen.

(Éxodus 34:18) Het feest der ongezuurde broden zult gij houden; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten, gelijk Ik u geboden heb, ter gezetter tijd der maand Abib; want in de maand Abib zijt gij uit Egypte uitgegaan.

(Deuteronomium 16:1) Neemt waar de maand Abib, dat gij den HEERE, uw God, pascha houdt; want in de maand Abib heeft u de HEERE, uw God, uit Egypteland uitgevoerd, bij nacht.

Deel dit artikel op: