Abdeël

Eigennaam

Betekenis: Een damp – een wolk van God – dienstbaar aan God – dienstknecht van God

De vader van Selémja, die laatstgenoemde een van degenen was die opdracht kregen Jeremia te arresteren.

Bijbelverzen:

(Jeremía 36:26) Daartoe gebood de koning aan Jeráhmeël, den zoon van Hammélech, en Zerája, den zoon van Azriël, en Selémja, den zoon van Abdeël, om den schrijver Baruch en den profeet Jeremía te vangen. Maar de HEERE had hen verborgen.

Deel dit artikel op: