Aarden


Aarden wordt in de Bijbel gebruikt als aanduiding voor een vat, een kruik, een pan, een smeltkroes, potscherven, of flessen.

  • De schat in een aarden vat uit 2 Korinthe 4:7 wil zeggen: het nieuwe leven in het oude lichaam. Het aarden vat is ons oude lichaam, de oude mens dat gemaakt is uit de aarde. Dat suggereert dat het vat gebroken zal moeten worden, de buitenkant zou geen rol van betekenis mogen spelen. Het aarden vat, de oude mens, moet uiteindelijk definitief verdwijnen.
  • De koopaktes van land (koopbrieven) werden in aarden vaten begraven om te bewaren. Zie: Jeremía 32:14
  • Een aarden vat werd ook gebruikt bij het offeren. Zie: Leviticus 14:5
  • Volgens Jeremia 19:1,11 is een aarden vat of kruik het beeld van het volk Israël dat zich door afgodendienst verachtelijk heeft gemaakt en dat de Heer daarom wil breken.

Zoekterm

Aarden


Vertalingen

Engels:  Earthen

Duits:  Irdenes

Hebreeuws:  חֶרֶשׂ

Grieks:  ὀστράκινος


Betekenis

van Dale

1. van aarde gemaakt

  • een aarden wal

2. uit aarde gevormd en tot steen gebakken

  • aarden potten
  • een aarden vat

Strong

H2789 חֶרֶשׂ chereś kheh’-res
A collateral form mediating between H2775 and H2791; a piece of pottery: – earth (-en), (pot-) sherd, + stone.

G3749 ὀστράκινος ostrakinos os-tra’-kin-os
From ὄστρακον ostrakon (“oyster”), (a tile, that is, terra cotta); earthen ware, that is, clayey; by implication frail: – of earth, earthen.


Typologie

Een aarden vat is een beeld van vergankelijkheid, het oude lichaam. Een aarden vat is broos en breekbaar.


Bijbelverzen

Het woord komt in 14 bijbelverzen voor:

(Leviticus 6:28)  En het aarden vat, waarin het gezoden is, zal gebroken worden; maar zo het in een koperen vat gezoden is, zo zal het geschuurd en in water gespoeld worden.

(Leviticus 11:33)  En alle aarden vat, waarin iets van dezelve zal gevallen zijn, al wat daarin is, zal onrein zijn, en gij zult dat breken.

(Leviticus 11:35)  En waarop iets van hun dood aas zal vallen, zal onrein zijn; de oven en de aarden pan zal verbroken worden; zij zijn onrein, daarom zullen zij u onrein zijn.

(Leviticus 14:5)  De priester zal ook gebieden, dat men den ene vogel slachte, in een aarden vat, over levend water.

(Leviticus 14:50)  En hij zal den enen vogel slachten in een aarden vat, over levend water.

(Leviticus 15:12)  Ook het aarden vat, hetwelk hij, die den vloed heeft, zal aangeroerd hebben, zal gebroken worden; maar alle houten vat zal met water gespoeld worden.

(Numeri 5:17)  En de priester zal heilig water in een aarden vat nemen; en van het stof, hetwelk op den vloer des tabernakels is, zal de priester nemen, en in het water doen.

(2 Samuel 17:28)  Beddewerk, en schalen, en aarden vaten, en tarwe, en gerst, en meel, en geroost koren, en bonen, en linzen, ook geroost,

(Psalmen 12:7)  De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.

(Jesaja 45:9)  Wee dien, die met zijn Formeerder twist, gelijk een potscherf met aarden potscherven! Zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen: Wat maakt gij? of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?

(Jeremia 32:14)  Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Neem deze brieven, dezen koopbrief, zo den verzegelden als dezen open brief, en doe ze in een aarden vat, opdat zij vele dagen mogen bestaan.

(Klaagliederen 4:2)  Beth. De kostelijke kinderen Sions, tegen fijn goud geschat, hoe zijn zij nu gelijk gerekend aan de aarden flessen, het werk van de handen eens pottenbakkers!

(2 Korintiërs 4:7)  Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons;

(2 Timoteüs 2:20)  Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere.

Deel dit artikel op: