Aardbeving


Het volk Israël ervaart aardbevingen als manifestatie van de macht van de Schepper (Jesaja 29:6; Psalmen 104:5) en als een signaal van Zijn Verschijnen (Richteren 5:4; Psalmen 97:5 en verder; Psalmen 99:1 en verder). Aardbevingen kwamen in de Bijbelse landen sinds voorhistorische tijden al veelvuldig voor. Van de in het Oude Testament vermelde aardbevingen, schijnt de aardbeving die plaats had ten tijde van koning Uzzia (Zacharia 14:5), een zeer grote indruk te hebben gemaakt.

In het Nieuwe Testament vinden we ze genoemd als begeleidende verschijnselen bij de kruisiging van Jezus (Mattheüs 27:54) en bij diens opstanding (Mattheüs 28:2). Paulus en Silas werden door een aardbeving bevrijd uit de gevangenis te Filippi (Handelingen 16:26).

In de eindtijd zal de Dag des Heren met geweldige aardbevingen gepaard gaan. In Openbaring 6:12 lezen we van een grote aardbeving bij de opening van het zesde zegel. Bij de hemelvaart van de twee getuigen in Openbaring 11, blijkt eveneens een zeer sterke aardbeving plaats te vinden, waarbij een tiende deel van Jeruzalem wordt verwoest en zevenduizend mensen de dood vinden. Ook als Gogs legerscharen op de bergen van Israël zullen zijn samengestroomd, zal het land door een zware aardbeving geteisterd worden (Ezechiël 38:19).

Verder vinden we nog toekomstige aardbevingen vermeld in Mattheüs 24:7; Markus 13:8; Lukas 21:11; Openbaring 8:5. De grootste nog te verwachten aardbeving – “zo groot als er geen geweest is sedert het bestaan der mensheid” – wordt voorspeld in Openbaring 16:18, waar de zevende schaal van de gramschap van God wordt uitgegoten over de aarde.


Zoekterm

Aardbeving(en)


Vertalingen

Engels: Earthquake

Duits: Erdbeben

Hebreeuws: רַעַשׁ

Grieks: σεισμός


Betekenis

van Dale

1. Schokkende of trillende beweging, schudding van een gedeelte van de aardkorst door de werking van onderaardse krachten.

  • Centrum van een aardbeving – synoniem: epicentrum
  • Haard van een aardbeving – synoniem: aardbevingshaard, hypocentrum

Strong

H7494 רַעַשׁ ra‛ash rah’-ash
From H7493; vibration, bounding, uproar: – commotion, confused noise, earthquake, fierceness, quaking, rattling, rushing, shaking.

G4578 σεισμός seismos sice-mos’
From G4579; a commotion, that is, (of the air) a gale, (of the ground) an earthquake: – earthquake, tempest.


Typologie

Geen duidelijke typologische betekenis bekend.


Bijbelverzen

Het woord komt in 16 bijbelverzen voor:

(1 Koningen 19:11)  En Hij zeide: Ga uit, en sta op dezen berg, voor het aangezicht des HEEREN. En ziet, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, scheurende de bergen, en brekende de steenrotsen, voor den HEERE henen; doch de HEERE was in den wind niet; en na dezen wind een aardbeving; de HEERE was ook in de aardbeving niet;

(1 Koningen 19:12)  En na de aardbeving een vuur; de HEERE was ook in het vuur niet; en na het vuur het suizen van een zachte stilte.
(Jesaja 29:6)  Gij zult van den HEERE der heirscharen bezocht worden met donder, en met aardbeving, en groot geluid, met wervelwind, en onweder, en de vlam eens verterenden vuurs.

(Amos 1:1)  De woorden van Amos, die onder de veeherderen was van Thekoa, dewelke hij gezien heeft over Israel, in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israel; twee jaren voor de aardbeving.

(Zacharia 14:5)  Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; den zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE!

(Matteüs 27:54)  En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon!

(Matteüs 28:2)  En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op denzelven.

(Handelingen 16:26)  En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden; en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los.

(Openbaring 6:12)  En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

(Openbaring 8:5)  En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.

(Openbaring 11:13)  En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven.

(Openbaring 11:19)  En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.

(Openbaring 16:18)  En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot.

(Matteüs 24:7)  Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

(Marcus 13:8)  Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnoden wezen, en beroerten. Deze dingen zijn maar beginselen der smarten.

(Lucas 21:11)  En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentien; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden.

Deel dit artikel op: