Aanzitten


Aanzitten wordt in verschillende andere Bijbelvertalingen als ‘aanliggen’ geschreven. Of de mensen in de tijd van het Oude en Nieuwe Testament nu gewend waren om aan tafel te liggen of te zitten, is uit de bijbel niet met zekerheid op te maken. Vergelijk Amos 6:4 en 1 Koningen 13:20.
In beide gevallen wordt het gezamenlijk aan de maaltijd zitten, de maaltijd nuttigen bedoeld. Men zit aan aan de tafel of maaltijd. Waar alleen het werkwoord aanzitten (of aanliggen) gebruikt wordt, dient men dus in gedachten ‘om te eten en te drinken’ toe te voegen. (Matthéüs 9:10; Lukas 22:14, etc). Aanzitten (of aanliggen) met Abraham, Isaak en Jakob is dus samen met hen als broeders en zusters de tafelgemeenschap vieren (Matthéüs 8:11). Wie aanzit (of -ligt) is de gast, de vriend van de gastheer. Wie erbij staat, is de bediende (Lukas 22:27).


Zoekterm

Aanzit(ten)


Vertalingen

Engels: To sit at meat (KJV), to sit at table

Duits: Zu Tische setzen

Hebreeuws: סָבַב sâbab

Grieks: κατάκειμαι katakeimai


Betekenis

van Dale

1. Zitten aan of bij iets – (in ’t bijzonder) aan de dis, aan de maaltijd zitten
ze zijn aangezeten, zij zitten aan (niet te beschouwen als de voltooid tegenwoordige tijd van aanzitten)

2. er, ergens aanzitten – eraan komen, eraan raken

Strong  (via The Word)

H5437 סָבַב sâbab saw-bab’

A primitive root; to revolve, surround or border; used in various applications, literally and figuratively: – bring, cast, fetch, lead, make, walk, X whirl, X round about, be about on every side, apply, avoid, beset (about), besiege, bring again, carry (about), change, cause to come about, X circuit, (fetch a) compass (about, round), drive, environ, X on every side, beset (close, come, compass, go, stand) round about, remove, return, set, sit down, turn (self) (about, aside, away, back).

G2621 κατάκειμαι katakeimai kat-ak’-i-mahee

From G2596 and G2749; to lie down, that is, (by implication) be sick; specifically to recline at a meal: – keep, lie, sit at meat (down).


Typologie

Geen duidelijke typologische betekenis bekend.


Bijbelverzen

Aanzit(ten) komt in bijbelverzen voor:

(1 Samuel 16:11) Voorts zeide Samuel tot Isai: Zijn dit al de jongelingen? En hij zeide: De kleinste is nog overig, en zie, hij weidt de schapen. Samuel nu zeide tot Isai: Zend heen en laat hem halen; want wij zullen niet rondom aanzitten, totdat hij hier zal gekomen zijn.

(1 Samuel 20:5) En David zeide tot Jonathan: Zie, morgen is de nieuwe maan, dat ik zekerlijk met den koning zou aanzitten om te eten; zo laat mij gaan, dat ik mij op het veld verberge tot aan den derden avond.

(Matteüs 8:11) Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen;

(Lucas 12:37) Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen.

(Lucas 13:29) En daar zullen er komen van Oosten en Westen, en van Noorden en Zuiden, en zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.

(Lucas 14:10) Maar wanneer gij genood zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats; opdat, wanneer hij komt, die u genood heeft, hij tot u zegge: Vriend, ga hoger op. Alsdan zal het u eer zijn voor degenen, die met u aanzitten.

(1 Korintiërs 8:10) Want zo iemand u, die de kennis hebt, ziet in der afgoden tempel aanzitten, zal het geweten deszelven, die zwak is, niet gestijfd worden, om te eten de dingen, die den afgoden geofferd zijn?

(Lucas 22:27) Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is het niet die aanzit? Maar Ik ben in het midden van u, als een die dient.

Deel dit artikel op: