Habazzinja


Eigennaam ♂

Betekenis: ≈ God bedekt met een schild – Gods licht

Het hoofd van één van de families van de Rekabieten.

Bijbelverzen:

(Jeremía 35:3) Toen nam ik Jaäzánja, den zoon van Jeremía, den zoon van Habazzinja, mitsgaders zijn broederen, en al zijn zonen, en het ganse huis der Rechabieten;

Deel dit artikel op: