Beréa


Plaatsnaam

Betekenis: ≈ Veel water

Een stad in Macedonië waar Paulus met Silas en Timotheus naartoe ging toen hij in Thessaloníca werd vervolgd. De stad heet nu Veria.

Bijbelverzen:

(Handelingen 17:10) En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Beréa; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden;

(Handelingen 17:13) Maar als de Joden van Thessaloníca verstonden, dat het Woord Gods ook te Beréa van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen.

(Handelingen 20:4) En hem vergezelschapte tot in Azië Sópater van Beréa; en van de Thessalonicensen Aristarchus en Sekundus; en Gajus van Derbe, en Timótheüs en van die van Azië Tychikus en Trófimus.

Deel dit artikel op: