Azzur

Eigennaam ♂

Betekenis: Helper – hulpverlener

  1. Een hoofd van het volk, die zijn zegel zette onder het verbond.
  2. De vader van de profeet Hanánja
  3. De vader van Jaäzánja

Bijbelverzen:

(Nehémia 10:17) Ater, Hizkía, Azzur,

(Jeremía 28:1) Voorts geschiedde het in hetzelfde jaar, in het begin des koninkrijks van Zedekía, koning van Juda, in het vierde jaar, in de vijfde maand, dat Hanánja, zoon van Azur, de profeet, die van Gíbeon was, tot mij sprak, in het huis des HEEREN, voor de ogen der priesteren en des gansen volks, zeggende:

(Ezechiël 11:1) Toen hief mij de Geest op, en bracht mij tot de Oostpoort van het huis des HEEREN, dewelke ziet oostwaarts; en ziet, aan de deur der poort waren vijf en twintig mannen, en in het midden van hen zag ik Jaäzánja, den zoon van Azzur, en Pelátja, den zoon van Benája, vorsten des volks.

Deel dit artikel op: