Azália


Eigennaam ♂

Betekenis: Hij scheidde – de HEERE heeft gereserveerd – afgezonderd door de HEERE – de HEERE heeft hem voor zich gehouden

De zoon van Mesullam, en vader van de schrijver Safan, die de opdracht kreeg om de tempel te repareren.

Bijbelverzen:

(2 Koningen 22:3) Het geschiedde nu in het achttiende jaar van den koning Josía, dat de koning den schrijver Safan, den zoon van Azália, den zoon van Mesullam, zond in het huis des HEEREN, zeggende:

(2 Kronieken 34:8) In het achttiende jaar nu zijner regering, als hij het land en het huis gereinigd had, zond hij Safan, den zoon van Azália, en Maäséja, den overste der stad, en Joha, den zoon van Jóahaz, den kanselier, om het huis des HEEREN, zijns Gods, te verbeteren.

Deel dit artikel op: