AKH-College

De leer der bedelingen; Eén streep of een plan? Terwijl de verbondstheologie Gods handelen met de schepping als één ononderbroken lijn van Adam tot aan de Jongste Dag ziet, gaat het dispensationalisme uit van een “leer der bedelingen”. Daarin worden verschillende fasen, met elk specifieke kenmerken, onderscheiden in Gods totale plan. Naar analogie van de scheppingsdagen. De Heer kan een regime zoals dat van de wet instellen, maar ook weer beëindigen. Ook begon Hij soms nieuwe onderdelen van Zijn plan naast, of parallel aan, al bestaande principes. Voor het dispensationalisme bestaan goede bijbelse gronden. Minstens twee bedelingen worden in het Nieuwe Testament met name genoemd. Een verschil met de verbondstheologie is dat die geen helder bijbels perspectief heeft voor de huidige wereld. Ook biedt zij geen duidelijk onderscheid tussen (de beëindigde periode van de) wet en genade. COL-001
4 Audio cd’s

De leer der verlossing; Vrijgesproken tot dienst
De verlossing van een christen is gebaseerd op de wet, hoewel hij daaronder niet (meer) leeft. Overeenkomstig oudtestamentische juridische kaders was Jezus van Nazareth, als hoogste familielid van de mensheid, gerechtigd op te treden als (ver)Losser. Hij betaalde een prijs, door heerlijkheid op te geven. Daarmee verontreinigde Hij Zich. Zijn lijden en sterven bracht vergeving voor alle mensen, maar alleen wie gelooft krijgt deel aan Zijn nieuwe leven, bewerkt door Zijn opstanding. Evenals Hij leefden de christenen eerst onder slavernij (van o.a. wet, dood en zonde), maar werden zij door Zijn opstanding bevrijd. Maar omdat zij God lief hebben dienen zij Hem vrijwillig. “Bij de Heere is veel (ver)lossing.” COL-002
4 Audio cd’s

De Heilige Geest
Zoals de Heere Jezus Christus het zichtbare Beeld van de éne onzienlijke Godheid was en zal zijn, is de Heilige Geest Diens onzichtbare werkzame kracht. De term Heilige Geest is in de Bijbel altijd gerelateerd aan Christus. Hij is de Geest van Christus, Die het nieuwe leven wekt, waarvan de opstanding van Christus de primaire manifestatie was. Geen persoon is die Geest, maar wel Iemand. Per definitie Zelf verborgen, maar de resultaten van wat Hij doet zijn wel degelijk waarneembaar. Op de Pinksterdag hoorde en zag men tekenen van de Heilige Geest, Die al met Pasen was uitgestort. Die uitstorting wordt voltooid in de komende “Duizend Jaren”. “Dat Hij u geve de Geest van wijsheid en openbaring.” COL-003
4 Audio cd’s

De wereldrijken
Wat ooit was bedoeld als centrum van de wereld, zal dat binnenkort opnieuw zijn. Het herbouwde Babel, vanwaar de antichrist regeert, die alle dan bestaande ideologieën in één wereldreligie laat opgaan. Een dergelijke universele cultuur en filosofie voor heel de wereld was ook het streven van het Griekse Rijk, één der grote rijken waaraan in successie een einde kwam. Babel, waar opnieuw die Griekse contouren zich zullen aftekenen, wordt hoofdstad van het laatste imperium, dat voorafgaat aan het aan David beloofde eeuwige Koninkrijk. Nú al existeert dat in de hemel en gelovigen zijn daarvan ingezetenen met volledige burgerrechten. “God heeft in hun hart gegeven dat zij hun koninkrijk het beest zouden geven, totdat …..” COL-004
4 Audio cd’s

Typologie: Illustraties van de waarheid
Met symbolen, beelden en gelijkenissen illustreert de Bijbel geestelijke waarheden. Een door God gegeven instrument, dat ‘Typologie’ wordt genoemd. In het Nieuwe Testament worden zichtbare voorwerpen en gebeurtenissen uit het O.T. uitgelegd als (voor)tekenen van het Nieuwe Verbond in Christus. Maar typologie is geen basis van de gezonde leer. Zij is een bijbels systeem van illustraties. Symbolen, gelijkenissen en tekenen hebben vooral een verbergende functie. Wie Christus kent, herkent Zijn beeld in de ark, maar ongelovigen leren Hem daarin niet kennen. Wie typologie als fundament kiest, bouwt op zand. Daardoor heeft bijbelse typologie meer geleden van extreme voordan van tegenstanders. “Hetwelk dingen zijn die een andere beduiding hebben.”
COL-005 4 Audio cd’s

De leer der Verborgenheid; Niet voor ieders oog bestemd
Onzichtbaar voor het oog van de door Hem losgelaten wereld werkt God in deze tijd. Buiten die duisternis maakt Hij Zich bekend aan gelovigen, zoals de Heere Jezus dat deed met gelijkenissen, die anders dan doorgaans wordt beweerd niet waren bedoeld om Gods plan te verklaren, maar om dat te verhullen. De “verborgenheid” was altijd essentieel daarin. De nieuwtestamentische apostelen en profeten hadden de taak te openbaren wat in het Oude Testament daarover nog verborgen was, inclusief de kruisdood en opstanding van de Heere Jezus. De Gemeente, een nog in de hemel verborgen volk, deelt in de geestelijke, naar aardse maatstaven onzichtbare, zegeningen. Want de verborgen waarheid heeft God bereid voor wie Hem liefhebben. Aan wie daarvoor geen interesse heeft, maakt Hij Zich ook niet bekend. “Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der verborgenheid.”
COL-006 4 Audio cd’s

Ultra-dispensationalisme & Alverzoening
Een extreem doorgevoerde en daardoor niet meer duidelijk op bijbelse gronden gefundeerde leer der bedelingen, officieel ultra-dispensationalisme genoemd, draagt het gevaar in zich uit te monden in de opvatting dat tenslotte ieder mens wordt behouden. Die leerstellige weg blijkt vooral geplaveid met filosofie. Ook als men daarmee het eindstation van de leer der alverzoening niet bereikt, ontstaat toch onschriftuurlijk gedachtengoed, zoals de suggestie dat de meeste brieven in het
N.T. niet rechtstreeks bestemd zijn voor christenen. Voorts zouden er twee Gemeenten bestaan, in plaats van het ene Lichaam van Christus. Tegenover de uiterst magere onderbouwing van deze leringen staat een overvloed aan bijbelse informatie om die te ontmaskeren. “Laat u met God verzoenen.” COL-007 4 Audio cd’s

Numerologie: Getallen in de Bijbel
De Bijbel bevat veel getallen. Vaak, maar lang niet altijd, dragen die een diepere symbolische in zich. Die moet dan elders uit de totale context van de Schrift blijken. Dat is in elk geval zo met de getallen één tot en met tien. Eén verwijst naar God, vijf naar het (nog) verborgene, zeven naar verlossing. Enzovoort. Maar de term “een, twee” houdt niet meer in dan “een paar” of “weinig.” Zonder meer aan elk getal unieke betekenis toekennen brengt iemand geestelijk niet veel verder. Ook elke Hebreeuwse letter (en dus elk woord) eeft een getalswaarde. Die kan interessant zijn, maar leidt niet tot dieper verstaan van het Evangelie. Veel Joden houden zich intensief bezig met getallenmystiek, maar zij komen daardoor niet massaal tot geloof in Christus. “Die het verstand heeft berekene het getal.” COL-008 4 Audio cd’s

Profeten en Profetie
Waar de Bijbel over profeten spreekt, gaat het meestal over degenen, die als zodanig in het Oude Testament optraden. Zij vervulden een essentiële functie in de toenmalige theocratie Israël en stonden daar als boodschappers van God boven de koning. Alle profeten waren voorlopers en typen van de Heere Jezus Christus, Die openbaart wat verborgen was. In feite spraken zij allen over Hem en daarmee ook over de Gemeente. In déze tijd is Hij de Profeet, Koning en Hogepriester van alle gelovigen. Door Zijn Geest is voor hun de bedekking over het Woord weggenomen. Daarom kon het profeteren ook ophouden. Behoefte aan profeten ontstaat nu bij degenen die de Schrift niet of nauwelijks kennen. “Zie Ik zend u een profeet als Mozes, Die álles zal bekendmaken.”
COL-009 4 Audio cd’s

Engelen en Demonen
Terwijl engelen “boodschappers” zijn en zich kunnen materialiseren, dus over een lichaam beschikken, zoeken demonen in de Bijbel “boze geesten” genoemd aardse lichamen. Zowel God als de duivel beschikt over engelen. Als in deze tijd engelen verschijnen, zijn dat doorgaans ‘engelen des lichts’ in dienst van satan. Demonen zijn geesten van personen uit de door God veroordeelde en vernietigde oude wereld, die voor de huidige bestond. Zij willen de mens wiens lichaam zij gebruiken volledig besturen. Daardoor ontstaat krampachtig gedrag van de betrokkenen. Vaak met een religieus karakter, want religie (niet te verwarren met geloof in Christus) is een satanisch wapen om mensen het zicht op de vrijheid in de Heer te ontnemen. Alleen Gods Woord geeft daarop de

overwinning. “Gelooft niet iedere geest, maar beproeft of zij uit God zijn.”
COL-010 4 Audio cd’s

Christologie: Christus in héél de Bijbel
Gods zichtbare verschijning heet in het Oude Testament Jehovah. In het Nieuwe Testament openbaart Hij Zich in de Heere Jezus Christus. In die zin zijn zij Dezelfde. Na het afleggen van Zijn Godheid werd Hij mens, Zoon van Adam (Zoon des Mensen), met in genetische lijn ook het recht op Davids troon. Bij zijn opstanding kreeg Hij de heerlijkheid van de Gezalfde, de aanstelling tot Zoon en Hogepriester. Hij ontving als eerste de Heilige Geest en openbaart Zich bij Zijn wederkomst sámen met Zijn Lichaam, de Gemeente. Dan zal het Joodse volk Hem erkennen als Messias en herkennen Degene Die het heeft doorstoken. De opgewekte Jezus van Nazareth blijkt Jehovah. Hij Die er altijd was, maar pas bij Zijn verrijzenis tot Zoon werd gesteld. Daarom is Hij in chronologische volgorde: Heere Jezus Christus. “Deze Jezus heeft God gemaakt tot Heere en Christus.”
COL-011 4 Audio cd’s

Koningen en Priesters
Zowel koningen als priesters komen in bijbels perspectief pas na zalving in functie. In Christus vloeien beide hoedanigheden samen, naar analogie van Melchizedek, die typologisch al verwees naar het priesterschap onder het Nieuwe Verbond. Beide zijn gekoppeld aan eerstgeboorterecht. Met en in Christus heeft de Gemeente, bestaande uit “zonen in wording”, dat verkregen. Het kwam via Efraïm (de 10 stammen) tot haar, nadat Juda (tijdelijk) terzijde was gesteld. Dankzij de opgestane Eersteling zijn de mét Hem in nieuw leven geboren gelovigen gezalfd. Wegens hun priesterschap mogen zij vrijmoedig naderen tot de Hogepriester en zichzelf aan Hem beschikbaar stellen. Hun functioneren als koningen volgt in de toekomst. “Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters.” COL-012 4 Audio cd’s

De Tabernakel; deel 1
De tabernakel van Israël was slechts een voorafschaduwing van toekomstige hemelse realiteit onder het Nieuwe Verbond, door Mozes voorzien. Terwijl de hogepriester jaarlijks dienst deed in het Heilige der Heiligen, waaruit blijkt dat de mens er niet door werd gereinigd en geheiligd, is Christus thans eeuwig Hogepriester der gelovigen. Zij hebben vrije toegang tot de genade-troon. Ten teken daarvan scheurde bij de dood van de Heere Jezus het Voorhangsel. Er was een einde gekomen aan het Oude Verbond. Onder het Nieuwe Verbond wordt niet wat dood, maar wat levend is geofferd. In navolging van de Hogepriester mogen gelovigen als priesters hun eigen lichaam en leven offeren aan Hem. Een hemelse roeping, buiten legerplaats en religie. “Dit is het bloed van het Nieuwe Testament.” COL-013 4 Audio cd’s

De Tabernakel; deel 2
Niet alleen de tabernakel als geheel, maar ook elk onderdeel afzonderlijk verwees naar de komende Messias en het Nieuwe Verbond. Opvallend is dat de in de Bijbel beschreven volgorde van de diverse componenten van binnenuit naar buiten leidt. Zij begint in het hart van de tabernakel, de ark, waarin de stenen tafelen zich bevonden: het Woord van God. Dáár was heel de ’tent’ als het ware omheen gebouwd. Het illustreert dat de mens geestelijke waarheden van binnenuit leert kennen. Levend onder de wet was (en is) men geneigd zich te

fixeren op de buitenkant. Doch niet buiten, maar binnenin de tabernakel werd goud aan getroffen. In het hart van de gelovige bevindt zich de verheerlijkte Christus. De details van de tabernakel verwijzen naar verschillende aspecten van het geestelijke leven. “Geen gedaante noch heerlijkheid had Hij, dat wij Hem zouden begeren.”
COL-014 4 Audio cd’s

De Offers en de Hogepriester
De reeks van 5 levitische offers verwees profetisch naar zowel verschillende aspecten van het werk van de Heere Jezus Christus als Zijn bedoeling met de Gemeente en individuele gelovigen. Nadat Hij eerst als Lam Gods de zonden van de wereld wegdroeg, functioneert Hij nu als Hogepriester voor gelovigen. Pas bij Zijn opstanding werd Hij van Godswege als zodanig aangesteld. Niet het lijden en sterven vormden Zijn offer, want de slachting is niet hetzelfde als het offeren daarná op het altaar. In Zijn huidige positie behoedt Christus als lévende Herder gelovigen voor afdwalen van de kudde. Die “hogepriesterlijke” dienst heeft niets van doen met het behouden van zondaren in de wereld, maar is gericht op Zijn volk. Ook de leden van dat Lichaam zijn geroepen tot priesterschap. Het houdt in dat zij, evenals de Hogepriester, zich beschikbaar stellen voor Hem en de Gemeente. Door zich vrijmoedig bij Hem te melden. “Aanmerkt de Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus.”
COL-015 4 Audio cd’s

De Tempel(s)
Na de Tabernakel en drie zichtbare stenen versies in successie, is de Gemeente de vijfde Tempel. Die wordt door Christus Zelf gebouwd, met de gelovigen als “levende stenen” en Hij Zelf als het Hoofd. Anders dan Israël, dat een tempel hád, vormen de leden van Christus’ Lichaam er zelf één. De vier voorgaande aardse tempels verwezen naar die huidige geestelijke. In hun ultieme typologische betekenis waren zij een beeld van de schepping, waarin God woont. Het Heilige refereerde aan het aardse, het Heilige der Heiligen aan het hemelse. Naar analogie van de Mozaïsche wet is ook de stenen tempel vernietigd en vervangen. De Rots, waarop de nieuwe, de Gemeente, wordt gebouwd, is door de Joden verworpen. En dat doet iedereen die zich stoot aan het in die tempel bewaarde Woord. “Zo wordt gij als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis.”
COL-016 4 Audio cd’s

Hiërarchie: Rangen volgorde in de Bijbel
In de schepping en Gods plan met haar, is sprake van een rangorde. De Schepper is hoger dan het schepsel. Ook in de hemel en de Gemeente bestaan gezagsstructuren en uiteenlopende verantwoordelijkheden. De Heere Jezus, de tweede Adam, had als Enige het recht de schuld van de wereld te vereffenen en werd na vernedering verhoogd tot Zoon en (dus) Erfgenaam. Maar Wie aanstelde was hoger dan de Aangestelde. De Bijbel laat talrijke niveauverschillen zien. Zo is het Nieuwe Verbond hoger dan het Oude, genade hoger dan wet. Voor Christus’ Lichaam geldt dat Hij het hoofd van de man, en de man dat van zijn (eigen) vrouw is. Door haar echtgenoot te dienen dient de vrouw haar Heer, door zijn baas te dienen doet de werknemer hetzelfde. Dat laat onverlet dat de Heer Zelf de Herder is van héél Zijn Gemeente. Voor heersers daarin laat de Bijbel geen ruimte. Het geheim van een aan de Heer gewijd leven ligt voor de gelovige in trouw innemen van de hem gegeven positie. “God is een God van orde.”

COL-017 4 Audio cd’s

De leer der Gemeente (Ecclesiologie), Deel 1
Gebrek aan bijbelkennis over het wezen van de Gemeente, leidt tot slecht zicht op haar oorsprong en toekomst, evenals op die van Israël en de volken. Het “Lichaam van Christus” bestaat exclusief uit degenen die sinds Zijn opstanding aan Hem, het Hoofd en Fundament, zijn toegevoegd. Dat impliceert per definitie éénheid, die derhalve niet door mensen hoeft te worden georganiseerd. De “levende stenen” van het huis dat Hij Zélf bouwt, zijn uit de duistere wereld geroepen tot het Licht. Zij vormen de vergadering van eerstgeborenen, de eerstelingen van de oogst die nog moet komen en waarin Israël een voortrekkersrol op aarde zal spelen. Dat volk uit het Oude Verbond zal eenmaal tot geloof gekomen blijken te delen in het eerstgeboorterecht, zoals Jakob na Ezau óók een zegen kreeg. “Ik zal Mijn Gemeente bouwen.”
COL-018 4 Audio cd’s

De leer der Gemeente (Ecclesiologie), Deel 2
In de Bijbel wordt de Gemeente van Christus beschreven als een organisme, een lichaam. Nérgens als een door mensen op te bouwen organisatie. De groei van de Gemeente hangt samen met die van de individuele leden, waarvoor voeding met het Woord van God nodig is. Zij zijn de levende stenen, de eerstelingen die eeuwig leven hebben ontvangen en van wie Christus de Eerste en de Laatste (Alfa en Omega) is. Hij Zélf, het Hoofd, zorgt voor de opbouw, die begon met Zijn opstanding. Voor de groei van het Lichaam is Hij allerminst afhankelijk van de gelovigen, maar zij kunnen in dat proces wél door Hem worden gebruikt onder de heerschappij van de genade. In navolging van Hem mogen zij zich beschikbaar stellen als “Gode welgevallig offer” voor priesterlijke dienst. Voorzover de Heer in deze tijd een werk doet, is dat uitsluitend aan de Gemeente. Pas na haar opname volvoert Hij Zijn plan met de schepping, Israël en de volkeren. “Van U zal Mijn lof zijn in een grote Gemeente.”
COL-019 4 Audio cd’s

De leer der Gemeente (Ecclesiologie), Deel 3
Tot zoon te worden gesteld, ter voltooiing van Christus, is zowel de collectieve bestemming van de Gemeente als die van de individuele leden. Wat ná de opname komt, de wederkomst van Christus mét Zijn Lichaam, is de verwachting van de gelovigen. Dan wordt Zijn en daarmee hun heerlijkheid openbaar. Die omvat meer dan eeuwig leven, maar niet alle hemelburgers zullen er evenveel van ontvangen. De volle erfenis ligt klaar, maar er kan sprake zijn van loonderving. De (mate van) zaligheid is afhankelijk van hun dienst in lijdzaamheid aan de Heer, hun wandel ‘in nieuwheid des levens’. Want nú al behoren gelovigen tot de koninklijke familie van Christus, ook al is dat nog niet zichtbaar voor de wereld. Zij worden beloond voor het weerspiegelen van Christus’ heerlijkheid, waarin zij nu al delen. “Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”
COL-020 4 Audio cd’s

De leer der Gemeente (Ecclesiologie), Deel 4
De Gemeente is geen organisatie, die veel menselijke regelgeving zou vergen, maar een door het Hoofd gestuurd geestelijk organisme. Daarin doet de Heer Zijn werk in ieder lid individueel en heeft Zijn Woord het hoogste gezag. Kerkelijke voorschriften, zoals voor tucht en zondagsheiliging, zijn onbijbels. De Schrift adviseert gelovigen wel zich af te keren

van wie niet (meer) de ‘gezonde leer’ aanhangen, maar daar is niet gezegd dat de ‘ketters’ in kwestie uit de gemeenschap moeten worden gestoten. Voor het functioneren van de Gemeente zijn weliswaar ambtsdragers nodig, maar niet om over de kudde te heersen. Herders en leraars (opzieners) brengen de kudde bij grazige weiden, waar de schapen zélf voedsel tot zich nemen. De oudsten, maar ook de andere gelovigen, ontvangen mogelijkheden (gaven) om in de gemeente te gebruiken. In de praktijk komt dat neer op het aanvaarden van in genade gegeven verantwoordelijkheid, naar de mate van reeds aanwezig vermogen. Iedere gelovige draagt individueel de verantwoordelijkheid te blijven bij wat de Heer leert. “Het huis Gods is gelegd op het fundament van apostelen en profeten. “
COL-021 4 Audio cd’s

Het Gebed
Hoewel de mens eigenlijk niet met God kan communiceren, geeft Hij daar toch een opening voor. Dat heet gebed. Het is meer dan spreken met Hem. Het is een levenshouding die neerkomt op het beoefenen van gemeenschap. Gebed veronderstelt onderwerping aan God, maar de bidder is vaak geneigd Hem aan zichzelf te onderwerpen. Dat mondt al gauw uit in verlanglijsten. Christus bidt nu als Hogepriester voor de Gemeente. Ook daaruit blijkt dat bidden de begrippen offeren, overgave en aanbidden overlapt. De diepste essentie is dat de Heilige Geest in ons spreekt tot God, Die overigens ook zonder ons gebed weet wat de bidder nodig heeft. Gebed vraagt van de gelovige oprechtheid, nederigheid, gehoorzaamheid, geloof en bereidheid te vergeven. Het is geen incidentele, maar een permanente aangelegenheid. Bidden in de Naam van de Heere Jezus is geen formule tot legitimatie, maar impliceert het begeren de Vader te verheerlijken. Het verlangen van de gelovige moet overeenstemmen met dat van Hem. Iemand blijft in Christus als Diens Woord in Hem blijft. Alleen waar Zijn onderwijzing wordt bewaard, verhoort Hij gebeden. “Bidt zonder ophouden.”
COL-022 4 Audio cd’s

De Bijbel (Bibliologie)
Niet de uiteenlopende stijlen hanterende schrijvers van de Bijbel zijn geïnspireerd door de Heilige Geest, maar het resultaat van hun arbeid is dat wel. Wie dat niet gelooft neemt het Bijbelse getuigenis niet serieus. De Heere Jezus beschouwde het O.T., inclusief de wonderen daarin, als historisch betrouwbaar. Samen met het N.T., dat verklaart wat tijdens Mozes en de profeten nog verborgen moest blijven, vormt dat het Woord van God. Daarin openbaart Hij Zichzelf en staat van begin tot eind de Heere Jezus Christus centraal. Alleen voor wie gelooft, wordt de bedekking over de één geheel vormende Schriften weggenomen. Door die te onderzoeken leert de gelovige de Heer kennen en neemt hij Gods Geest tot zich. Wie vasthoudt aan menselijk denken, geeft geen plaats aan het Profetische Woord, dat “zeer vast” en toekomstgericht is. Het is Geest, Leven, Kracht, Waarheid. “Uw Woord is de Waarheid.”
COL-023 4 Audio cd’s

Het Nieuwe Verbond
Met de komst van het Nieuwe Verbond, bij Christus’ verrijzenis, was het Oude voorbij. Het tweede kon niet aanbreken zolang het eerste nog stand hield. In de verbondstheologie worden alle in de Bijbel genoemde verbonden zoals dat met Adam, Noach, Abraham, Mozes en David in elkaar

geschoven met de Mozaïsche wet als heersend beginsel. Maar de wet van het Oude en de genade van het Nieuwe Verbond kunnen onmogelijk gelijktijdig functioneren. Rechtvaardigheid van God komt tot stand buiten de wet om. Het door Hem met Abraham gesloten verbond verwees daar al naar. De erfenis die gelovigen geestelijke nazaten van Abraham in het vooruitzicht wordt gesteld, is niet gebaseerd op (voldoet aan de voorwaarden van) de wet, maar op de belofte van de Heer. Het gekunstelde theologische onderscheid tussen rituele en morele elementen van de wet, waarvan de laatste nog steeds op christenen van toepassing zouden zijn, is in de Schrift niet terug te vinden. De ‘berispelijke’ wet is door Christus vervuld en daardoor ten einde. Er kwam iets beters. “Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het Nieuwe Verbond te zijn.”
COL-024 4 Audio cd’s

Gods tegenstander
Satan, duivel, boze. Met veel namen wordt in de Bijbel Gods tegenstander aangeduid. Hij is de personificatie van het kwaad, zoals Christus die van de Godheid. Beiden zijn in de toekomst zichtbaar op aarde: de Heer in Zijn verheerlijking, na de opname van de Gemeente, satan in zijn vernedering, als hij uit de hemel is geworpen en verschijnt in de gedaante van de antichrist en “koning van Babel.” Hij streeft naar een positie boven God en dús boven Diens Woord. Om verwarring te zaaien bedient hij zich overigens wel van dat Woord, louter om daaraan een andere uitleg te geven. Een methode ook die menige theoloog lijkt te hanteren. Op de leugen van satan hebben gelovigen, in navolging van de Heere Jezus, alleen de Waarheid als antwoord: “er is geschreven.” Dat kan nooit zijn wat de mens zélf bedenkt. Satan, de god van deze eeuw, regeert nu nog de wereld en is haar inspirator. Wie dáár God denkt te vinden, komt bij satan uit. Weliswaar heeft Christus de wereld overwonnen, maar de totale uitwerking daarvan moet nog komen. “Al wat uit God geboren is, overwint de wereld.”
COL-025 4 Audio cd’s

De leer van Jezus
Hoewel alle nieuwtestamentische waarheid is ontleend aan woorden van de Heere Jezus, bevatten de Evangelieën, naast veel ‘losse’ uitspraken, slechts drie gestructureerde toespraken van Hem (twee ‘bergrede’s’ en wat Hij zei in de opperzaal). In tegenstelling tot de schriftgeleerden sprak Hij met aan de Schriften ontleende autoriteit. Hij introduceerde in feite niets nieuws, maar verkondigde – in overeenstemming met wat de profeten vóór Hem hadden gezegd – dat het Nieuwe Verbond bijna was aangebroken, waarvan de apostelen later zouden getuigen. Zijn dood en opstanding vormden de weg daarheen: de wet (het Oude Verbond) werd door Hem vervuld en ging daardoor voorbij. Dat Hij de verrezen Messias zou worden, mocht tijdens Zijn optreden op aarde niet algemeen bekend worden. De Heer predikte wel in klare taal dat het Koninkrijk zou komen, maar alleen wie geloven, kunnen de volle omvang van die realiteit leren kennen en daarin binnengaan. Dat rijk is nog niet geopenbaard. In die zin moet het nog steeds komen. Maar in Christus krijgt de gelovige deel aan de verborgenheid van Gods wil. “God heeft in deze laatste dagen gesproken door de Zoon.”
COL-026 4 Audio cd’s

Symboliek in de natuur
Edelstenen, seizoenen, vogels, bijenvolken, dolfijnen. Enz., enz. Wie er oog voor kreeg, ziet in al die onderdelen van de natuur een verwijzing naar de Schepper en wat Hij ons heeft te zeggen. Tot op zekere hoogte openbaart Hij Zich in de schepping. Hij heeft er iets van Zijn Wezen in uitgedrukt. De zichtbare dingen getuigen van de onzienlijke, zodat de mens door de natuur God – en dus de waarheid – kon kennen. Omdat de wereld geen interesse toonde voor die beschikbare kennis, heeft zij zich ervan gedistantieerd. Het schepsel stelde zijn vertrouwen op zichzelf, maar is volgens de Bijbel niet te verontschuldigen. Inmiddels is veel van de kennis over de zichtbare afdruk van Gods handtekening verdwenen en laat Hij al vele eeuwen niets meer van Zich horen. Hij trok Zijn conclusies uit het feit dat de wereld Hem afwees. Maar gelovigen mogen de waarheid van Gods Woord ook in de zienlijke dingen ontdekken. “Want Zijn onzienlijke dingen worden uit de schepselen verstaan en doorzien.”
COL-027 4 Audio cd’s

De Twee Naturen
Wedergeboorte is geen opwaardering van de oude mens, maar het ontstaan van geheel nieuw – eeuwig – leven en pas mogelijk sinds de opstanding van Christus. God gaf Hem bij die gelegenheid de Heilige Geest, zoals Christus die nu doorgeeft aan de gelovige. Zolang een christen ook het oude, aardse leven nog met zich meedraagt, heeft hij twee naturen, waarvan de Goddelijke in principe niet zichtbaar is. Maar God kent gelovigen juist alleen – als volmaakt – in Christus en verwacht dat zij dat ook elkaar doen. Negeren van de oude mens, die ‘voor dood houden’, is de beste manier om die te bestrijden. Dat is de vrucht van door het Woord gevoed nieuw denken. Door de aardse natuur onder de wet te brengen, houdt men die juist voor levend. Van de oude mens gebruikt God alleen het lichaam, in zoverre de gelovige dat aan Hem ter beschikking stelt. Hoe meer ruimte hij geeft aan de nieuwe mens, hoe minder er voor de oude overblijft. “Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart.”
COL-028 4 Audio cd’s

Alverzoening (Universalisme) Deel 1 en 2
Hoewel de Heere Jezus Christus Zijn werk deed voor alle mensen, wordt niet iedereen behouden. Die boodschap wordt bestreden door degenen die de leer van de Alverzoening – het universalisme – aanhangen. Zij menen dat uiteindelijk heel de mensheid uit verleden, heden en toekomst wordt verlost, zij het voor sommigen na een periode van straf. Varianten van de opvatting dat het uiteindelijk met ieder mens wel goed komt, vindt men overigens ook bij alle oosterse godsdiensten. De christelijke versie ervan interpreteert daarvoor vaak bijbelteksten op een wijze die haaks staat op wat zij bedoelen te zeggen. De leer is vooral gestoeld op gevoel, waarbij uit de context gelichte teksten worden gezocht om het te legitimeren. Zij gaan er aan voorbij dat het behoud van de mens niet ligt in de dood van de Heere Jezus, die de juridische genoegdoening was voor de zonde, maar in Zijn opstanding. Dat God liefde is, zoals door hen wordt benadrukt, laat zijn rechtvaardigheid onverlet. Weliswaar leed en stierf de Heer voor allen, maar Hij leeft alleen voor de in Hem uitverkoren gelovigen. “De bezoldiging van de zonde is de dood.”
COL-029 (Deel 1) 4 Audio cd’s
COL-030 (Deel 2) 4 Audio cd’s

Het Jordaandal
Gods handelen met mensen wordt soms in de Bijbel geografisch gemarkeerd. Sommige gebieden hebben een grote zowel historische als toekomstige betekenis. Dat geldt zeker voor het honderden meters onder de zeespiegel gelegen Jordaandal. Daarin ligt niet alleen de rivier, waar het zijn naam aan ontleent, maar bijvoorbeeld ook de Dode Zee, volgens de Bijbel ontstaan bij de verwoesting van Sodom en Gomorra. Lot vestigde zich in dat destijds kennelijk zeer vruchtbare dal, dus bij de rivier die voor gelovigen zoveel symbolische betekenis heeft als de ‘doodsjordaan.’ Het volk Israël stak, tot zijn redding, de Rode Zee over, maar ook de Jordaan. Beide gebeurtenissen speelden zich dus af in hetzelfde langgerekte gebied. In feite loopt dat door tot in de Golf van Akaba en maakt ook het rotsachtige Petra (Jordanië) er nog deel van uit. In de toekomst zullen er opnieuw grote gebeurtenissen plaatsvinden, als de Heer er orde op zaken gaat stellen met Israël en de volken. “Maak u op, trek over deze Jordaan.”
COL-031 4 Audio cd’s

Het Koninkrijk in het Oude Testament
Gods plan mondt uit in de heerschappij van Christus op aarde. Hij ging na Zijn dood en opstanding naar de hemel, om eens met Zijn Gemeente hier terug te keren en Israël tot bekering te brengen. Over Zijn nu nog verborgen, maar in de toekomst geopenbaarde koninkrijk wordt heel de Bijbel door gesproken. Zoals Adam een beeld is van de Koning die ooit zou komen, is de hof waarin hij leefde dat van het Koninkrijk. De Heere Jezus Christus is als Zoon des Mensen de wettige erfgenaam van Adam en David, zodat hij recht heeft op de (ook aardse) troon. Hij kwam eerst voor de redding van zondaren, maar reeds tegen de achtergrond van een nog te bouwen koninkrijk, waarvan ook een bekeerd (overblijfsel van) Israël deel zal uitmaken. Dat rijk heeft een hemels karakter en dito oorsprong, maar zal ook op aarde worden gevestigd. Over de komende Koning spreekt het Oude Testament, maar ook over degenen die bij Hem horen of – zoals de Schrift het zegt – ‘in Christus’ zijn. De Steen, die Christus is, zal weldra heel de aarde vullen. “Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion.” COL-032 4 Audio cd’s

Het Koninkrijk in het Nieuwe Testament
Gods al bij Adam begonnen spreken over Zijn door profeten herhaaldelijk aangekondigde Koninkrijk wordt in het Nieuwe Testament voortgezet. Daar vindt men er diverse termen voor, waarvan de uitdrukking ‘Koninkrijk Gods’ het meest voorkomt. Het heeft een hemels karakter, brak aan bij de opstanding van de Heere Jezus Christus, maar zal pas in de toekomst openbaar worden. Dan manifesteert de nu nog in de hemel vertoevende Zoon, aan Wie het door God gebouwde rijk is gegeven, zich daarmee ook op de aarde. Hij beschikt daartoe over een zowel hemelse als aardse afstamming. Behalve van God, is Hij Zoon van David en Adam. De Gemeente kent Hem nu al als Koning, maar heeft tegelijk een intiemere relatie met Hem. Hij noemt degenen die in Hem geloven Zijn broeders en is hun Hogepriester. Kort nadat Johannes de Doper predikte dat het Koninkrijk nabij was gekomen, werd het ook werkelijk gevestigd. In feite was het tenslotte niet Johannes, maar de Heere Jezus, Die de weg van de Messias de opgestane Gezalfde voorbereidde. “Uw koninkrijk kome, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde.”
COL-033 4 Audio cd’s

De “vervangingsleer”
De taak die Israël verzaakte, verkondiging van de ‘deugden Gods’, kwam bij de Gemeente van Christus terecht. Dat impliceert vervanging: Israël – in het bijzonder het Joodse volk der twee stammen – werd ontslagen, omdat het Gods woorden had verworpen. Een ander volk werd aangesteld in de vacante positie. Maar die positie komt op aarde weer vrij als de Gemeente, het ‘Israël Gods’, naar een hogere positie promoveert. In overeenstemming met haar hemelse positie gebeurt dat bij haar opname. Daarna zullen de twaalf stammen, althans een gelovig overblijfsel ervan, alsnog hun oorspronkelijke taak vervullen. Als een koninklijk en priesterlijk volk, opdat andere volken tot bekering komen. De taak van de Gemeente is nu in zekere zin beperkter. Zij nodigt de individuele mens uit tot geloof in Christus te komen. Iedere gelovige is daarin haar vertegenwoordiger en draagt als zodanig verantwoordelijkheid. De nogal extreme kerkelijke vervangingstheologie laat eschatologisch geen ruimte voor herstel van Israël, omdat zij alle Schriftgedeelten daarover op de Kerk betrekt. “Het Koninkrijk Gods zal van u worden weggenomen en aan een ander volk gegeven.”
COL-034 4 Audio cd’s

De Namen van God
Met honderden verschillende namen wordt de Godheid in de Bijbel aangeduid. De enige eigennaam Jehova, waarmee Hij Zichzelf bekend maakte (‘Ik ben Die Ik ben’), heeft zwaar geleden onder de mystiek en is door de Joden op grote schaal uit de Bijbel verwijderd. Omdat het de naam is waardoor mensen behouden worden, moet die actie de duivel wel tot tevredenheid stemmen. In het Nieuwe Testament is de naam van de Here Jezus synoniem voor Jehova. Helaas lijkt het ook in christelijke kring een trend te worden die identificatie van de Godheid te omzeilen. Sommigen beweren zelfs onder Joden te evangeliseren zonder de naam van het behoud, waarmee God de mens nadert, uit te spreken. De Here Jezus reserveerde voor Zichzelf tijdens zijn verblijf op aarde overigens de term Zoon des Mensen, in plaats van Zoon van God, omdat Hij de officiële erfgenaam van Adam was. In die hoedanigheid kon Hij de Losser van de mensheid worden. Zijn aanstelling tot Zoon van God moest toen nog komen. “Ik zal zijn die Ik zijn zal.”
COL-035 4 Audio cd’s

Oude en Nieuwe Testament
De nieuwtestamentische boeken worden zo genoemd, omdat zij zijn geschreven na de opstanding van de Here Jezus, waarmee het Nieuwe Verbond in werking trad. Met het woord ’testament’ wordt in de Bijbel overigens verbond bedoeld. Het Oude Testament bevat het Oude Verbond, gerelateerd aan de wet en met een tijdelijk karakter, hoewel daarin ook nieuwtestamentische elementen worden gevonden. Het staat vol beloften die alle zijn vervuld in of door de Here Jezus Christus, onder het Nieuwe Verbond, dat overigens ook met andere

termen wordt aangeduid, zoals: ‘eeuwig’ en ‘beter’ verbond. Dat laatste is in overeenstemming met het feit dat de wet onprofijtelijk was, een tuchtmeester, die de mens niet naar Christus leidt, maar hem in feite juist verhindert tot geloof te komen. Het is dan ook tragisch dat veelal vruchteloze wet en religie gelijk worden gesteld aan geloof. Christenen dragen verantwoordelijkheid in de nieuwe schepping (waarvan zij eerstelingen zijn) en niet in de oude. Zij zijn het diensthuis uitgeleid, zoals ooit Israel uit Egypte, wat een vooruit grijpen was op wat zou komen. “Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.”
COL-036 4 Audio cd’s

De dag des Heeren
De uitdrukking ‘De dag des Heeren’, waarmee men in christelijke kring ten onrechte veelal op de zondag doelt, wordt in de Bijbel niet gebruikt om een etmaal of andere periode aan te duiden, maar een reeks van gebeurtenissen. Er zijn voor de term in de Schrift overigens tal van synoniemen te vinden, zoals Toorn des Heeren, Toekomst des Heeren en Schrik des Heeren. Zij verwijzen alle naar het komende oordeel over de gehele mensheid, te beginnen met de 3,5 jaar durende verdrukking van Israël aan het einde van de zogenaamde ‘zeventigste week van Daniël’ en de verduistering van zon, maan en sterren. ‘De dag des Heeren’ markeert de manifestaties die verband houden met het orde op zaken stellen op aarde, zoals in de hemel, door Christus en liquidatie van de dan heersende antichrist. Dat gebeurt bij Zijn wederkomst, samen met Zijn Gemeente. Die ziet de facto dan ook niet dáárnaar uit, maar naar haar er (zeven jaar eerder) aan voorafgaande opname. “Hij zal komen en Zijn loon zal bij Hem zijn.”
COL-037 4 Audio cd’s

De zeventigste week van Daniël in het O.T.
Niet zeventig jaren, zoals uit een profetie van Jeremia viel te veronderstellen, maar zeventig ‘jaarweken’, dus 490 jaren, verstrijken tussen de terugkeer van Nehemia uit ballingschap naar Jeruzalem en de komst van de Messias voor Israël. Die aanvullende profetie kreeg Daniël. Maar na 69 weken is de klok voor het Joodse volk door God stil gezet. Dat was ten tijde van de zogenoemde intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem, die allesbehalve feestelijk was, want de Heer huilde over de stad. In het besef dat eigenlijk de laatste (jaar)week toen had kunnen beginnen. Die moet dus nu nog komen. De geschiedenis is onderbroken. Voorafgaande aan die laatste zeven jaren, vindt de opname van de Gemeente plaats. Die zeventigste week is essentieel in de eschatologie. Aan het begin ervan sluit Israël een vredesverbond met de omliggende vijandige staten, in casu met de door de door hen als leider aanvaarde antichrist. Halverwege die periode gaat het dan ook fout, wordt men gedwongen tot één niet Joodse wereldreligie en zal een gelovig overblijfsel vluchten naar de woestijn. “Och of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag.”
COL-038 4 Audio cd’s