Markus 5:8

(Want Hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van den mens!)