11 06

6 november

"Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de
HEERE over degenen, die Hem vrezen. Want Hij weet, wat maaksel
wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn", lezen we in Psalm
103:13-14.
Welk een grote zaligheid zulk een God in Christus Jezus te kennen
als onze liefdevolle Vader. Wij kunnen Hem nimmer tegenvallen, Hij
weet wie en hoe wij zijn.
"Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid
geweldig over degenen, die Hem vrezen" (Psalm 103:11).
Net zo min
als wij kunnen bevatten, hoe hoog de hemel boven de aarde is,
kunnen wij bevatten hoe groot Zijn liefde en goedertierenheid over
ons is.
In Efeze 1:6-8 lezen we, dat Hij ons heeft begenadigd in de Geliefde,
in de Zoon. "In Welken wij HEBBEN de verlossing door Zijn bloed,
namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,
met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en
voorzichtigheid".
Ook deze rijkdom van Gods genade over ons
kunnen wij niet bevatten. Deze genade is zo onmeetbaar groot. Zij
houdt in dat God nu al Zijn liefde, Zijn goedertierenheid, Zijn
ontferming over ons kan uitstorten.
"Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij
kinderen Gods genaamd zouden worden", zegt 1 Johannes 3:1.
Geliefde kinderen van zulk een God en Vader te zijn en dat uit louter
genade in Christus, onze Heiland! Hoe moeten we ons eigenlijk
schamen als we verdrietig zijn, omdat we onze zin niet krijgen of
klagen als we menen het moeilijk te hebben.
Echter, Hij weet wat maaksel wij zijn en dat wij slechts stof zijn. Hij
kent onze zwakheid, ons kleingeloof vaak. Maar Zijn liefde blijft
dezelfde. Wij mogen altijd en met alles wat ons deert tot Hem gaan.
Gods liefde en genade, Zijn ontferming over ons, liggen voor eeuwig
vast in Christus Jezus.
Wij zijn opgesloten in de liefde van God de Vader en van God de
Zoon en komen er nooit meer van los.
Lezen: Psalm 103:12-18

Deel dit artikel op: