10 30

30 oktober

"Want dat is geen vergeefs woord voor ulieden; maar het is uw
leven", sprak Mozes tot het volk, toen hij hen al Gods wetten had
bekend gemaakt (Deuteronomium 32:47).
Hoe waar zijn deze woorden voor het gehele Woord van God, de
Bijbel. Door GELOOF verstaan wij, zegt Hebreeën 11:3. Omdat de
Bijbel GODS Woord is, kan hij uitsluitend door geloof verstaan
worden. Alleen het kind van God, dat zich door Gods Geest wil laten
onderrichten, kan het Woord leren verstaan. Er zijn maar weinig
gelovigen, die het Woord voor de volle 100% geloven. Daardoor
missen zij veel blijdschap en zegen.
Gods Geest kan ons slechts in de waarheid leiden, als wij ons gelovig
willen overgeven aan wat het Woord ons heeft te zeggen.
God is heilig en Zijn Woord is heilig. God kan niet liegen en Hij
maakt Zijn Woord altijd waar.
"Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn
Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen
woning bij hem maken", zei de Heer Jezus (Johannes 14:23). Zijn
Woord bewaren, welk een wonderbare troost, blijdschap en vrede
brengt dat met zich mede.
Zijn Woord, dat ons Gods verlossende liefde heeft geopenbaard in
Christus, onze Heer.
Het wijst ons, die geloven, de weg door deze aardse woestijn.
Het troost en sterkt ons als wij zwak zijn (zie o.a. Hebreeën 4:16).
Het wijst ons de weg terug als we verkeerd deden (1 Johannes 1:9).
Het bemoedigt ons als we tobben en het moeilijk hebben (Filippensen
4:6-7). Als we Gods weg met ons niet begrijpen, mogen we ons
gelovig buigen over Zijn woorden uit Romeinen 8:28.
Het meest heerlijke is echter uit Gods Woord onze Heiland en Heer
te leren zien in al Zijn grootheid en liefde, tot eer van onze God en
Vader. Te leren verstaan, dat Hij onze weg, onze waarheid en ons
leven is. HEM welbehagelijk te leven en tezamen met allen, die Hem
liefhebben in staat te zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en
diepte en hoogte is en te bekennen de liefde van Christus, die de
kennis te boven gaat! (Efeze 3:18-19).
Lezen: Efeze 3:14-20

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info