10 27

27 oktober

"Ik zal al Mijn welbehagen doen" (Jesaja 46:10b). Het Woord spreekt
dikwijls over het welbehagen van God. In Jesaja 53:10 lezen we: "En
het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk
voortgaan". (In de NBG-vertaling staat: "Het VOORNEMEN des
Heeren". De Statenvertaling is beter).
"Door Zijn hand", dat is door Jezus Christus, zal Gods welbehagen
gelukkiglijk voortgaan.
Jezus Christus is Gods welbehagen. God zei van Hem bij monde van
de profeet Jesaja (42:1): "Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel
een welbehagen heeft!"
Van de Heer Jezus lezen we in Psalm 40:8-9: "Toen zeide Ik: Zie, Ik
kom; in de rol des boeks is van Mij geschreven. Ik heb lust, o Mijn
God! om Uw welbehagen te doen".
Dit welbehagen Gods vinden we zo heerlijk en duidelijk omschreven
in Johannes 17:1-3, waar de Heer Jezus tot Zijn Vader zegt:
"Verheerlijk Uw Zoon, opdat Uw Zoon U verheerlijke. Gelijkerwijs
Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem
gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. En dit is het eeuwige
leven, dat zij U kennen, de enige, waarachtige God en Jezus Christus,
Dien Gij gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb
voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen".
Het werk der verlossing heeft Jezus Christus volbracht. Hij heeft
volkomen aan Gods welbehagen voldaan, Hij, Die Zelf Gods
welbehagen is.
Hij heeft Zijn God verheerlijkt, toen Hij aan het recht Gods voldeed,
door Zichzelf te stellen onder het rechtvaardig oordeel Gods over de
zonde.
De smaad, Gods heilige Naam aangedaan, wiste Hij uit door Zijn
gehoorzaamheid tot de dood des kruises. God verheerlijkte Zijn
Zoon, door Hem op te wekken uit de dood en Hem een Naam boven
alle naam te geven. Christus, de Triomfator, kan nu ieder, die in Hem
gelooft het eeuwige leven schenken en God kan in Christus doen wat
Hem welbehagelijk is aan een ieder, die in Christus Zijn kind werd
(Hebreeën 13:21).
Moge elk van ons zich daartoe aan Hem beschikbaar stellen
(Romeinen 12:1).
Lezen: Hebreeën 13:20-21

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info