10 21

21 oktober

In Exodus 15 lezen we hoe Mozes en de Israëlieten de HEERE een
lied zongen voor Zijn wonderbare verlossing uit Egypte.
Daarna liet Mozes het volk optrekken naar de woestijn Sur. Drie
dagen lang trokken zij voort zonder ergens water te vinden en toen zij
eindelijk in Mara aankwamen, was het water daar zo bitter dat het
niet gedronken kon worden. Toen riep Mozes om hulp tot God en
God wees hem een stuk hout aan om het in het water te werpen. Toen
hij dat gedaan had, was het water zoet. Hoe wonderbaar zijn Gods
wegen met de Zijnen. Hij is altijd met hen bezig om hen te leiden, om
hen op te voeden. Hij wist wel dat het volk met al zijn vrouwen,
kinderen en vee niet zonder water konden. Hij wachtte echter en
stelde hen op de proef. Hij wilde ze leren het alles van Hem te
verwachten. Met Hem door het leven te gaan.
"Want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt".
(Mattheüs 6:8). En toch is het Zijn wens, dat wij Hem alles door
gebed en smeking met dankzegging bekend maken (Filippensen 4:6).
Wij hebben God, in Christus Jezus, onze Heer, leren kennen als onze
Vader. Hij heeft ons lief met een onuitsprekelijke liefde en wil niets
liever dan dat wij, in Christus, met Hem in innige gemeenschap
zullen leven. Hem in alle dingen van ons leven betrekken. Mozes
moest een stuk hout in het water werpen en toen werd het zoet. Dit
wijst op onze Heiland, Die voor ons aan het vloekhout des kruises
stierf. God wijst altijd op Zijn Zoon. Christus is het bewijs van Gods
liefde voor ons. Hij werd een der onzen om ons te redden. Hij kent
ons in al onze zwakheden en Hij kan ons blij maken temidden van
het grootste verdriet. Zijn liefde maakt het bittere zoet. "Gij ziet het
immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men
het in Uw hand geve; op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een
Helper van den wees" (Psalm 10:14). Hij wil ons leren alles in Zijn
hand te geven en zo vol vertrouwen onze weg te gaan.
Lezen: Exodus 15:22-27

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info