10 16

16 oktober

"Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten,
opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn" (Romeinen 11:32).
Dit is genade, genade volkomen, zo onzegbaar groot, genade die
alleen maar uit God en door God en tot God kan zijn. Daarom roept
de apostel het uit in vers 33: "O diepte des rijkdoms, beide der
wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen,
en onnaspeurlijk Zijn wegen!"
Romeinen 3:23-24 zegt het als volgt: "Want zij hebben ALLEN
gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet
gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus
Jezus is". Romeinen 3:19 zegt, dat de gehele wereld verdoemelijk
(strafwaardig; NBG) staat voor God. Zowel joden, die de wet
hadden, als de niet-joden, die God uit de wondere werken der
schepping hadden kunnen kennen (Romeinen 1:19-20). Zo zijn
ALLEN onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat God Zich over
ALLEN kan ontfermen. Deze genade is zo onuitsprekelijk groot.
ELK mens, hoe goed en braaf hij moge zijn of hoe groot zondaar
ook, is voor God strafwaardig. Hij derft daardoor Gods heerlijkheid.
Door het werk der verlossing van Jezus Christus is Gods
gerechtigheid beschikbaar voor ieder mens. Om NIET, uit louter
GENADE.
GODS gerechtigheid, Zijn rechtvaardigheid door het geloof van
Jezus Christus geopenbaard, is tot allen en over allen die GELOVEN
(Romeinen 3:22).
Alleen maar geloven, Gods Woord betrouwbaar achten! Is het
moeilijk iemand te geloven, die zo betrouwbaar is als God?
Christus heeft onze schuld, die wij bij God hadden, geheel betaald,
Hij ging voor ons in de dood. Hij stond op en is nu ten hoogste
verheven (Hebreeën 1:3-4).
Nu kan God Zich ontfermen over allen die Hem geloven. Niemand
heeft meer een excuus. Gods gerechtigheid is voor een ieder, die
gelooft, want zegt Romeinen 10:10: "Met het HART gelooft men ter
rechtvaardigheid! Welk een Goddelijke genade en liefde, die gegrond
is op Goddelijk recht!
Lezen: Romeinen 11:32-36

Deel dit artikel op: