10 15

15 oktober

De Heer Jezus heeft gezegd tot Pilatus toen deze opmerkte: "Weet
Gij niet, dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te
laten?" "Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van
boven gegeven ware" (Johannes 19:10-11).
Jesaja 53:10 zegt van de Heer Jezus: "Maar het behaagde DE HERE
Hem te verbrijzelen". Toen Petrus de Heer Jezus met het zwaard
wilde verdedigen tegen hen, die Hem gevangen wilden nemen, zei de
Heer tot hem: "Steek uw zwaard in de schede. Den drinkbeker, dien
Mij de VADER gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken?" (Johannes
18:11)
.
In Hebreeën 9:14 zegt het Woord, dat Christus Zichzelf als een
smetteloos offer aan God gebracht heeft door de eeuwige Geest.
Welk een machtig wonder is dat werk der verlossing! GOD, "Die ook
Zijnen eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons
allen overgegeven" (Romeinen 8:32). Zijn Zoon, Zijn Geliefde, in
Wien al Zijn welbehagen was!
"Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons
gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem"
(2 Korinthe 5:21).
CHRISTUS JEZUS, Die ons zo heeft liefgehad, dat Hij Zich voor
ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een
welriekende reuk (Efeze 5:2). Die de beker, die de Vader Hem gaf, in
volkomen gehoorzaamheid heeft gedronken, Die Zichzelf als een
smetteloos offer aan God gebracht heeft door de eeuwige Geest! Het
werk dat Christus heeft volbracht door de eeuwige Geest, was in de
eerste plaats gericht op God en Zijn verheerlijking. Wij, eens
verloren zondaars, mogen nu delen in al de heerlijke vruchten van dit
werk. Dit werk is de manifestatie van de hoogste Goddelijke
gerechtigheid en liefde. In deze gerechtigheid en liefde zijn allen, die
in Christus geloven, voor eeuwig opgesloten. Gerechtvaardigd in
Christus kan God nu al Zijn liefde en genade over ons uitstorten. Hij
gaf ons Zijn Geest in ons hart, opdat wij zouden leren verstaan, wat
ons in Christus is geschonken.
Lezen: Johannes 19:1-11

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info