10 14

14 oktober

Romeinen 5:12: "Daarom, gelijk door een mens de zonde in de
wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot
alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben". Tot
ALLE mensen, zonder enige uitzondering. Welk een ontzettende
uitwerking heeft de zonde en hoe groot is de macht van de dood.
Deze macht is in handen van de duivel (Hebreeën 2:14). Zulk een
machtig vorst is hij.
In Zacharia 3:1 lezen wij hoe hij stond aan de rechterhand van de
Engel des HEEREN om Jozua de hogepriester aan te klagen. De naam
"Satan" betekent "aanklager". Hij is de grote aanklager der broeders,
die hen dag en nacht aanklaagt voor God (Openbaring 12:10). Wie
deze waarheden uit Gods Woord gelooft, moet wel inzien hoe
volkomen hopeloos de toestand van de mens was. Wat kan iemand
doen om verlost te worden uit de macht van zulk een vorst en zijn
rijk des doods? Verlossing kon alleen mogelijk gemaakt worden door
Iemand, Die sterker was dan hij. Welk een niet te peilen wonder van
liefde is het, dat reeds vóórdat zonde en dood hun intrede in de
wereld deden, er Iemand was Die gezegd heeft: "Zie hier ben Ik om
Uw wil te doen, o God" (Hebreeën 10:7). Jezus Christus, het Woord
van God, door Wien alle dingen geworden zijn, in Wien het LEVEN
is, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (Johannes 1:1-
3,14).
Hij nam vlees en bloed aan, opdat Hij door Zijn dood, hem, die
macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou
verlossen, die gedurende hun ganse leven door vreze des doods der
dienstbaarheid onderworpen waren (Hebreeën 2:14-15).
Door Zijn dood heeft Hij de duivel onttroond, door Zijn opstanding
beroofde Hij de dood van zijn kracht en bracht Hij onvergankelijk
leven aan het licht (2 Timotheüs 1:10). Onvergankelijk, eeuwig leven
kan nu het deel worden van ieder, die in Christus gelooft. Welk een
wondere zaligheid. In Christus, de opgestane Heer, zijn wij nu
volkomen gerechtvaardigd, zo volkomen dat zelfs satan hier niets
tegenin kan brengen.
Lezen: Romeinen 8:31-34

Deel dit artikel op: