09 01

1 september

Christus is het Hoofd van de Gemeente. Hij is het Die Zijn lichaam,
de Gemeente, instand houdt. "Gelijk ook Christus de Gemeente
liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; opdat
Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des
waters door het Woord; opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou
voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets
dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk." (Efeze
5:23,25-27).
Ieder kind van God is door Gods Geest toegevoegd tot de Gemeente
en is lid van de Gemeente, die het lichaam van Christus is
(1 Korinthe 12:27).
Gods Geest heeft ieder van ons zijn plaats in de gemeente gegeven
zoals God dat wil. Het is ook Gods Geest, Die ons als leden van
Christus samengebundeld heeft, Die in en door ons werkt (1 Korinthe
12:11-13).
Christus Jezus is altijd bezig met Zijn Gemeente, Hij heeft haar lief,
Hij reinigt haar. "Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt
worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige
wijsheid Gods; Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in
Christus Jezus, onzen Heere" (Efeze 3:10-11).
Aan CHRISTUS ontleent de Gemeente, Zijn lichaam, haar
welsluitend geheel (Efeze 4:16). Zij is de Gemeente van de levende
God, een pijler en fundament der Waarheid (1 Timotheüs 3:15).
Zij is de Verborgenheid Gods die eeuwen lang is verborgen gebleven
en nu door Gods Geest is geopenbaard (Efeze 3:4-5).
Welk een onzegbare rijkdom en heerlijkheid is het voor ons om lid te
mogen zijn van de Gemeente van Christus Jezus. Noch satan, noch
theologen met hun christelijke dogma’s kunnen aan deze eenheid iets
af of toe doen. Als wij ons aan de Waarheid vasthouden, groeien wij,
ieder persoonlijk, in liefde naar Hem toe, Die het Hoofd is, Christus
(Efeze 4:15).
Vasthouden aan de Waarheid, dat is aan Gods Woord. Deze
Goddelijke heerlijkheden tot ons persoonlijk bezit maken; Hem, ons
Hoofd te leren kennen in al Zijn heerlijkheid! Gods Geest wil dat in
ons bewerken, opdat wij vervuld zullen worden tot al de volheid
Gods (Efeze 3:19).

Lezen: 1 Korinthe 12:11-13 en 26-27

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info