08 29

29 augustus

"Doch het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, HIJ heeft Hem
krank gemaakt" (Jesaja 53:10).
"Deze is Mijn Zoon, mijn GELIEFDE, in Dewelken Ik Mijn
welbehagen heb" (Mattheüs 3:17).
"Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft" (Johannes 3:16).
Daarom, omdat God liefde is, heeft Hij Zijn geliefde Zoon
geoordeeld, heeft Hij Hem verlaten, toen Hij tot zonde gemaakt werd.
Er was geen andere uitweg om het kwaad, door de zonde
aangebracht, teniet te doen. Geen andere mogelijkheid om zonde,
dood en satan te overwinnen.
De straf die ONS de vrede aanbrengt, was op HEM, op Jezus
Christus, Gods Geliefde (Jesaja 53:5). Hoe waar is het, dat Christus
Jezus het bewijs van Gods oneindige liefde voor ons is (Romeinen
5:8). Hoe zouden we ooit aan Zijn liefde kunnen twijfelen? Wij, die
in Christus geloven, zijn nu het voorwerp van Gods liefde geworden.
Wij zijn opgesloten in die Goddelijke liefde. Daarom zegt de Heiland
ook tot ons: "BLIJFT", niet komt, maar BLIJFT in Mijn liefde. Zoals
de Vader ons liefheeft, heeft ook de Heiland ons lief (Johannes 15:9).
Efeze 2:4-5: "Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door ZIJN
GROTE LIEFDE, waarmede Hij ONS liefgehad heeft, ook toen wij
dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met
Christus".
Dit is het resultaat van Gods liefde in Christus voor ons. Levend
gemaakt met Hem, nieuw leven ontvangen, dat eeuwigheidsleven is.
Daartoe heeft God ons Zijn liefde geopenbaard, Zijn Zoon gezonden,
opdat wij zouden leven dóór Hem (1 Johannes 4:9). Leven door Jezus
Christus, in Zijn liefde blijven, in Zijn liefde wandelen (Efeze 5:1).
Welk een hoge prijs moest de Goddelijke liefde betalen om ons uit
louter genade te laten delen in de onnaspeurlijke liefde van God de
Vader en God de Zoon!

Lezen: Efeze 2:1-6

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info