08 26

26 augustus

De Heer Jezus heeft gezegd: "Tenzij dat iemand wederom geboren
worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien" (Johannes 3:3) en in
vers 5 zegt Hij nogmaals: "Zo iemand niet geboren wordt uit water en
Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan".
Gods Geest overtuigt de wereld van zonde en van gerechtigheid en
van oordeel (Johannes 16:8). De mens die zijn tegenstand opgeeft en
het Woord Gods aangaande de Verlosser Jezus Christus gelooft,
wordt door de Geest opnieuw geboren. Hij is dan geboren uit water
en Geest. Met "water" wordt bedoeld het Woord van God, de Bijbel
(Efeze 5:26). Dit Woord is voor gelovigen een reinigende kracht
(Johannes 15:3).
De nieuwe geboren mens heeft het eeuwige leven ontvangen en Gods
Geest in zijn hart. "Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en
Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft" (1 Johannes
4:13). Gods Woord kan alleen verstaan worden door hen, die zich
gelovig stellen onder de leiding van Gods Geest bij het lezen en
onderzoeken van het Woord.
De natuurlijke mens, met al zijn intelligentie, kan nimmer het Woord
verstaan, want hij begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn
(1 Korinthe 2:14).
De kennis van de gelovigen over God en Zijn Zoon Jezus Christus is
een zaak van het hart. Uitsluitend Gods Geest kan ons deze kennis
geven door het Woord. Het is deze Geest, Die met onze geest getuigt,
dat wij kinderen Gods zijn (Romeinen 8:16).
Het is ook deze Geest, Die onze Heiland in ons verheerlijkt, want zo
zegt de Heer: "Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen"
(Johannes 16:14-15). God heeft Zijn geest uitgezonden in ons hart en
deze Geest heeft ons leren zeggen: "Abba, Vader" (Galaten 4:6-7).
Welk een liefde van onze God, dat Hij ons Zijn Geest schonk en dat
wij ons gelovig door deze Geest mogen laten leiden. Zijn Geest Die
ons oog des geloofs steeds weer richt op onze Heer en Heiland.

Lezen: 1 Johannes 4:10-16