08 25

25 augustus

Kort voordat de Heer Jezus naar het kruis van Golgotha ging, sprak
Hij de volgende woorden: "Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en
God is in Hem verheerlijkt. Indien God in Hem verheerlijkt is, zo zal
ook God Hem verheerlijken in Zichzelven, en Hij zal Hem terstond
verheerlijken" (Johannes 13:31-32). De Heer had met deze woorden
Zijn opstanding op het oog. Nog pas had Hij tot Zijn Vader gezegd:
"Vader verheerlijk Uw Naam", waarop Gods stem uit de hemel
sprak: "Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom
verheerlijken" (Johannes 12:28). Ook hier werd op Zijn komende
opstanding gedoeld.
In vers 31 van Johannes 12 staat: "NU is het oordeel dezer wereld; nu
zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden". Jezus
Christus, de eeuwige God, de Heer der heerlijkheid, is de mensen
gelijk geworden. Hij heeft Zichzelf vernederd, en is gehoorzaam
geworden tot de dood, ja, de dood des kruises (Filippensen 2:7-8).
Door deze diepe vernedering heen heeft God Hem uitermate
verhoogd. Toen werd Zijn volmaakte rechtvaardigheid, Zijn
volmaakte liefde, Zijn volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn God, Zijn
volmaakte eenswillendheid met de Vader, openbaar. God, Die de
liefde Zelve is, moest Jezus Christus verlaten, omdat Hij tot zonde
gemáákt werd (2 Korinthe 5:21). In Christus werd God verheerlijkt,
omdat Zijn heiligheid, Zijn gerechtigheid tot openbaring kwam, zodat
Hij nu Zijn liefde en genade zonder enige belemmering kan uitstorten
over de verloren mens. God is in Christus verheerlijkt en Christus is
in God verheerlijkt.
ALLES wat God ons schenkt, AL Zijn liefde en genade, Zijn trouw,
schenkt Hij in en door Christus. Niemand kan tot Hem komen, Hem
behagen, Hem eren, dan uitsluitend Christus. Leven tot eer van God
is leven in en door Christus, Die door God uitermate is verheerlijkt
en nu zit aan Zijn rechterhand.

Lezen: Johannes.12:27-36