08 15

15 augustus

Gods Woord zegt van Christus onze Hogepriester: "Die …. hoewel
Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen
Hij heeft geleden. En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem
gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden"
(Hebreeën 5:8-9). Als Mens was Hij de volkomen Gehoorzame. Als
God moet ieder voor Hem buigen. Hij heeft op aarde in volkomen
gehoorzaamheid aan Zijn God geleefd.
Hij was de eerste en ook de enige Mens die God heeft kunnen
behagen. Hij was gehoorzaam tot de dood des kruises. Zo werd Hij
voor ons die Hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid.
Hij is door God begroet als Hogepriester (Hebreeën 5:10 Voorhoeve
vert.).
"Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben
met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is
verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met
vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te
worden ter bekwamer tijd" (Hebreeën 4:15-16). Hij, onze
Hogepriester, heeft onder ons geleefd en gewandeld. Hij kent het
leven met zijn moeite, verdriet en pijn. Hij weet wat het is niet
begrepen te worden, versmaad te worden of eenzaam te zijn.
Hij heeft echter in volmaakte afhankelijkheid van Zijn God en Vader
geleefd en alles wat Hem deerde in Gods hand gegeven. Zijn leven
was een volmaakt geloofsleven, dat uitliep op de dood des kruises.
Hij is onze Naaste geworden, Hij heeft Zich met ons vereenzelvigd.
Alleen Hij kan een barmhartig en getrouw Hogepriester zijn
(Hebreeën 2:17). In en door Hem is voor ons bij de troon der genade
altijd barmhartigheid, hulp en genade in overvloed. Hoe heeft God in
Zijn liefde alles voor ons in orde gemaakt, zodat wij in stil
vertrouwen het geloofsleven kunnen beleven!

Lezen: Hebreeën 4:14-16