08 13

13 augustus

In Christus Jezus zijn wij het eigendom van God geworden. Hij heeft
ons voor Zich verworven tot prijs Zijner heerlijkheid (Efeze 1:14). In
Christus heeft Hij ons lief met een onuitsprekelijke liefde (Johannes
17:23). Hij wil graag dat wij in nauwe gemeenschap met Hem leven.
Hij wil ons niet alleen als Vader in Zijn Vaderhuis laten verkeren,
doch ook als een heilig God ons de vrije toegang tot Zijn hemels
Heiligdom verlenen.
Hij is echter de Heilige, die geen zonde door de vingers kan zien. Wij
gelovigen, zullen zolang we in dit lichaam zijn, bewust en onbewust
steeds zondigen. Bovendien schieten we in ons geloofsleven veel
tekort. God heeft hierin op Goddelijke wijze voorzien door Jezus
Christus, onze Heer, aan te stellen als onze Hogepriester bij God.
Daarom, zegt Hebreeën 2:17, moest Hij in alles de broeders gelijk
worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw Hogepriester zou zijn,
om de zonden van het volk te verzoenen. Als volk van God hebben
wij een Hogepriester nodig. De hogepriester in Israël ging met het
bloed van een offerdier in Gods Heiligdom op aarde. Onze
Hogepriester is met Zijn bloed, eens en voor altijd binnengegaan in
het Heiligdom dat Boven is, waardoor Hij een EEUWIGE verlossing
heeft verworven (Hebreeën 9:12).
Hij is ons ten goede voor Gods aangezicht verschenen en heeft door
Zijn offer de zonde weggedaan (Hebreeën 9:24-26). Hoe groot is God
in Zijn heiligheid, maar ook in Zijn liefde. Altijd ziet Hij ons in de
waarde van het bloed van Zijn geliefde Zoon, onze Hogepriester.
Onze Hogepriester zorgt er voor dat wij steeds rein en heilig voor
God zijn. Hoe rustig mogen wij zijn. Jezus Christus vult bij een heilig
God aan, wat wij tekort komen. Wil dit zeggen, dat wij nu maar
kunnen leven zoals wij dat willen? We weten beter. In gemeenschap
leven met God en met onze Heer en Heiland is een nauwgezet leven
tot eer van God.

Lezen: Hebreeën 9:22-25

Deel dit artikel op: