08 12

12 augustus

God heeft Israël verlost uit de Egyptische slavernij en het tot Zijn
eigen volk gemaakt. Hij had Zijn volk lief (Deuteronomium 7:6-8).
Hij wilde graag in hun midden wonen. God is echter heilig en kan
geen zonde dulden en de Israëlieten waren zondige mensen. Zij
hebben wel Gods wetten ontvangen, doch God wist dat zij niet in
staat zouden zijn deze wetten volkomen na te leven.
Omdat Hij toch graag in hun midden wilde zijn, heeft Hij in Zijn
liefde en genade hen een tabernakel, priesters en levieten en allerlei
offerdiensten en feesten gegeven. Deze zijn vervat in de ceremoniële
wet. Elke Israëliet kon nu, als hij gezondigd had naar de priester gaan
om het voorgeschreven offer te laten brengen. Zo kon God hem
vergeven en hem genadig zijn.
Omdat de mens een geboren zondaar is, is hij zich lang niet van alle
zonden bewust. Daarom heeft God, die niets door de vingers kan
zien, aan het volk ook een hogepriester gegeven. God woonde in het
Heilige der heiligen, dat met een zwaar gordijn was afgescheiden van
het Heilige. In dit Heilige der heiligen, Gods Heiligdom, waar Hij
woonde boven het verzoendeksel van de ark des verbonds, mocht
niemand binnentreden, behalve eenmaal per jaar de hogepriester.
Ieder ander zou onmiddellijk sterven.
De hogepriester mocht op grote verzoendag met bloed in Gods
Heiligdom gaan om verzoening te doen voor het ganse volk, voor al
het kwaad dat zij onbewust hadden bedreven (Hebreeën 9:7). Omdat
de hogepriester zelf een zondig mens was, moest hij eerst door offers
zichzelf reinigen, alvorens hij met bloed voor God mocht komen ten
behoeve van het volk (Leviticus 16).
Al de offeranden en feesten waren een voorafschaduwing van Jezus
Christus en Zijn werk. Toen Hij het werk volbracht had, heeft God
Zelf de voorhang van Zijn heiligdom gescheurd van boven naar
beneden. In Christus is de weg tot God open.

Lezen: Leviticus 16:2-3, 15-17

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info