08 11

11 augustus

God heeft het volk Israël met sterke hand uit de slavernij van Egypte
verlost. Deze wonderbare verlossing was echter niet het uiteindelijke
doel van God met Zijn volk. Hij wilde het volk tot ZIJN volk maken.
In Exodus 19:4-6 zegt de Here tot hen: "Gijlieden hebt gezien, wat Ik
den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden
gedragen, en u tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naarstiglijk
Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij
Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; En
gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn".
Dat was Gods bedoeling. Daartoe moest het volk uit Egypte verlost
worden, opdat het God in vrijheid kon dienen en leven als een heilig
volk.
In 1 Korinthe 10:6 en 11 zegt Gods Geest, dat de geschiedenis van
Israël ons ten voorbeeld is gegeven. God heeft ook ons met sterke
hand verlost uit de slavernij van zonde en dood. Door het bloed van
Christus, Gods geliefde Zoon, zijn wij verlost en door Gods Geest
opnieuw geboren. Wij zijn voor eeuwig gered en weten dat we eens
lichamelijk in de hemel zullen komen. Dit is echter niet het
uiteindelijke doel van God met ons.
Gods Geest zegt in 1 Petrus 2:9 tot ons: "Maar gij zijt een uitverkoren
geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen
volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht".
God heeft ons in Christus apart gezet. Het is Zijn bedoeling, dat wij
zullen leven als een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilige natie, God ten eigendom.
Aandachtig naar Hem luisteren, Zijn Woord bewaren, het
gehoorzamen. "Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat
God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat WIJ
ZOUDEN LEVEN DOOR HEM" (1 Johannes 4:9). Leven in en door
Christus tot eer van God!

Lezen: 1 Petrus 2:7-10

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info