08 09

9 augustus

God verloste Israël uit Egypte door het bloed van het paaslam en Zijn
wolkkolom leidde hen naar de Rode Zee (Exodus 13:17-18.21). Het
volk was ten strijde toegerust, toen ze uit Egypte vertrokken. Bij de
Rode Zee werden ze door de Egyptische legermacht ingehaald. Ze
vreesden zeer, zegt Exodus 14:10. De Heer sprak daarop tot hen door
Mozes en zei: "De HERE zal voor ulieden strijden en gij zult STIL
zijn" (Exodus 14:14).
De Heer heeft geheel het wonder van hun verlossing volbracht. Nu
konden zij juichen en zingen: "De Here is mijn Kracht en mijn Lied.
HIJ is mij tot Heil geweest" ….. "UW rechterhand, o HEERE heeft de
vijand verbroken!" (Exodus 15:2,6). In Romeinen 5:8 zegt het
Woord: "Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor
ons gestorven is, als wij nog zondaars waren". Ook onze verlossing is
geheel buiten ons om door God in Christus tot stand gebracht. Reeds
bij de wieg der mensheid heeft Hij gezegd tot de boze: "IK zal
vijandschap zetten tussen u en deze vrouw" (Genesis 3:15).
Zijn grote plan der verlossing was al gereed vóór de nederwerping
der wereld (1 Petrus 1:20). Jezus Christus stierf voor ons toen wij
nog zondaars waren, toen elk mens nog zondaar was. Omdat ieder
mens in Adam van nature zondaar is, was er ook geen mogelijkheid
voor hem ook maar het geringste aan zijn verlossing te bewerken.
Het was Gods onnaspeurlijke liefde die Zichzelf gaf in Zijn Zoon.
Door het bloed van Christus zijn wij die geloven, gerechtvaardigd en
behouden geworden van Gods toorn (Romeinen 5:9).
Wij zijn met Christus gestorven en opgestaan tot nieuw leven en zo
ontkomen aan de heerschappij van de zonde (Romeinen 6:7-8). Gods
Geest heeft dit met ons gedaan. Ook wij kunnen nu zingen: "HIJ is
mij tot Heil geweest". Door geloof mogen wij ons deze complete
verlossing eigen maken. Door geloof het nieuwe leven leven in en
door Christus, onze Heer. Het is alles Gods werk, Gods kracht in ons.

Lezen: Exodus 15

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info