08 06

6 augustus

Geloof en gehoorzaamheid zijn onafscheidelijk aan elkaar
verbonden. In Hebreeën 11:8 lezen we: "Door het geloof is Abraham,
geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats,
die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet
wetende, waar hij komen zou" Dit is het wonder van
geloofsgehoorzaamheid. Gehoorzamen aan Gods stem en op weg
gaan zonder te weten waar men terechtkomt.
Wij zijn in Christus Jezus kinderen Gods geworden en hebben Gods
Geest in ons hart, die ons in alle waarheid wil leiden.
Niettegenstaande dat zijn wij altijd weer geneigd zelf de touwtjes in
handen te houden. Het roer van ons levensschip geheel in handen
geven van onze Heer en Meester, hoeveel strijd kost dat vaak niet?
In Markus 1:40-45 lezen we hoe een melaatse door de Heer werd
genezen. Hij gebood hem naar de priester te gaan, overeenkomstig de
wet van Mozes en verder met niemand over de genezing te spreken.
De man echter deed alles om zijn wonderbare genezing ruchtbaar te
maken zodat, zo staat in vers 45, de Heiland niet meer openlijk de
stad kon binnenkomen. De genezen melaatse heeft wellicht uit pure
dankbaarheid iedereen van de Heer verteld.
Het was echter beter geweest, dat hij geluisterd had naar de Heer en
gehoorzaam was geweest, in het geloof dat de Heer beter kon
beoordelen wat het beste is.
Zo gaat het ons ook zo dikwijls. Als we Gods weg met ons niet
begrijpen of te moeilijk vinden, proberen we zelf in te grijpen in
plaats van stil te zijn, onze hemelse Vader te vertrouwen en in de
liefde van onze Heiland te blijven. Gods Woord zegt immers, dat
God vóór ons is (Romeinen 8:31). Hij is altijd vóór ons. Hij doet alle
dingen medewerken ten goede voor ons die Hem liefhebben
(Romeinen 8:28). Hem liefhebben, in Zijn gemeenschap leven en
blijven in de liefde van onze Heer en Heiland geeft ons rust en vrede,
hoe de omstandigheden ook zijn. Hem van harte geloven en
gehoorzamen is tot Gods eer.

Lezen: Markus 1:40-45

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info