08 04

4 augustus

In Mattheüs 14:22-33 lezen we hoe de Heer Jezus alleen was op de
berg om te bidden, terwijl zijn discipelen die nacht in het schip op het
meer waren. Zij hadden wind tegen en te kampen met hoge golven.
In de vierde nachtwake kwam de Heer hen tegemoet, wandelend op
het water.
Toen zij Hem herkenden, riep Petrus: "Here, als Gij het zijt, beveel
mij dan tot U te komen op het water". Op Zijn antwoord: "Kom",
wandelde Petrus over het water naar Hem toe. Op een gegeven
ogenblik richtte Petrus zijn blik van de Heer af op de golven,
waardoor hij begon te zinken. De Heiland greep hem vast en zei: "Gij
kleingelovige".
In Hebreeën 11 noemt Gods Geest vele voorbeelden van mensen die
door geloof leefden, om ons vervolgens in Hebreeën 12:1 te
vermanen: "Laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons
lichtelijk omringt". Met "zonde" wordt hier bedoeld "ongeloof".
"Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs", zegt
vers 2.
Zolang Petrus zijn oog op de Heer gericht had, wandelde hij rustig op
de golven. Hoe dikwijls richten wij, die door geloof kinderen Gods
zijn, niet onze ogen op de omstandigheden of verwachten wij het van
mensen. Gods bedoeling met ons is, dat wij Hem zullen vertrouwen.
Zijn wil is, dat wij ons oog richten op Jezus Christus, Zijn geliefde
Zoon, in wie Hij ons Zijn liefde en genade overvloedig wil schenken.
"Gij kleingelovige", zei de Heer vol liefde tot Petrus en greep hem
vast.
In Johannes 13:1 zegt Gods Woord van de Heer, toen Zijn einde
nabij kwam, dat Hij de Zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad
heeft tot het einde. Zijn liefde voor de Zijnen is onveranderlijk en
eeuwig. Ze is niet afhankelijk van de mate van hun geloof. In deze
grote liefde zijn ook wij opgesloten (Johannes 17:20). In Christus
zijn wij voor eeuwig geliefde kinderen Gods. Gods Geest woont in
ons hart en wil steeds weer ons oog richten op Christus, onze
Leidsman en Voleinder des geloofs. Lezen: Mattheüs 14:22-33

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info