08 02

2 augustus

" Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle
mensen" (Titus 2:11).
Dit is de genade Gods voor deze wereld. God biedt elk mens
verlossing aan in Zijn Zoon Jezus Christus en wel uit louter genade.
Hij schonk ons die geloven in Christus Jezus, deze verlossing door
genade, toen wij behouden werden. De stroom van Zijn genade vloeit
altijd onverminderd voort. Hij gaf ons eerst genade om behouden te
WORDEN, daarna geeft Hij genade om behouden te LEVEN.
Nu Hij in Christus Jezus onze Vader is, heeft Hij in Hem voor ons
een troon der genade opgericht, waarheen wij altijd met
vrijmoedigheid mogen gaan om barmhartigheid en hulp te verkrijgen
ter bekwamer tijd (Hebreeën 4:16). Onze hemelse Vader wil niets
liever dan ons in Christus Zijn genade, ja, Zijn overvloed van genade
geven. Hij kan dat doen, omdat wij in Christus Jezus onze Heiland
gerechtvaardigd zijn door Zijn genade. Wij zijn ook erfgenamen
geworden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens (Titus 3:7).
Deze hope is Christus Jezus Zelf (1 Timotheüs 1:1). "Hoopt
volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring
van Jezus Christus", zegt het Woord in 1 Petrus 1:13. Gods Geest
spreekt hier over geloofsleven en laat erop volgen: "Als gehoorzame
kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te
voren in uw onwetendheid waren; maar gelijk Hij, Die u geroepen
heeft heilig is, wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel" (1 Petrus
1:14,15).
Om dit nieuwe leven te beleven, mogen wij volkomen op de genade
van onze God en Vader en onze Heiland onze hoop vestigen.
"Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen
heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus", lezen
wij in Filippensen 1:6. Ook deze wonderbare Goddelijke genade,
waarover wij onbeperkt mogen beschikken om behouden te kunnen
leven, is het resultaat van het volbrachte werk van Christus, in Wie
God Zichzelf aan ons heeft gegeven. Wij zijn opgenomen in de
Goddelijke liefde uit louter genade. Deze onuitputtelijke genade is
Gods geschenk aan ons.

Lezen 1 Petrus 1:13-19

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info