08 01

1 augustus

"… Naar de rijkdom Zijner genade, met welke Hij (God) overvloedig
is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid (verstand)"
(Efeze 1:7b en 8).
Juist omdat de gehele verlossing is naar de rijkdom Zijner genade, is
deze verlossing zo vast en zo zeker. Er is immers in geen enkel
opzicht enige verdienste van ons bij.
Het is alles genade en deze genade komt voort uit Gods
onnaspeurlijke liefde. Zij komt voort uit liefde en is gegrond op
recht, op Goddelijk recht.
Daarom staat er ook, dat Hij Zijn genade overvloedig heeft bewezen
in alle wijsheid en verstand. Zijn ondoorgrondelijke wijsheid heeft
het gehele plan der verlossing reeds vóór de nederwerping der wereld
gepland. In de volheid des tijds heeft Hij Zijn Zoon uitgezonden in de
wereld (Galaten 4:4).
Jezus Christus heeft aan het recht Gods voldaan en heeft de eer van
Gods Naam hersteld. Het probleem: "Zonde, dood en satan is in zijn
totaliteit opgelost". Nu kan God de rijkdom van Zijn genade uitgieten
over een ieder die in Jezus Christus gelooft. De rijkdom van deze
genade kunnen wij niet bevatten, evenmin als wij kunnen verstaan
hoe hoog de prijs was, die Hij daarvoor betaalde.
Niemand minder dan Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, moest
mens worden zoals wij. Hij, het eeuwige Woord, is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond (Johannes 1:14). Hij heeft Zich
vernederd tot de dood des kruises, ja, Hij heeft Zijn ziel uitgestort in
de dood (Jesaja 53:12). "Dewelke ….., nadat Hij de reinigmaking
onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan
de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen, zoveel
treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam
boven hen geërfd heeft" (Hebreeën 1:3-4).
In Hem, de opgestane Heer, de Vorst des levens, zijn wij behouden
geworden uit genade door het geloof (Efeze.2:8). Het is Gods
wonderbare gave aan ons. Niet uit onze werken, doch uitsluitend uit
pure genade, die wij alleen maar in geloof behoefden aan te grijpen
en waardoor wij voor eeuwig behouden werden.

Lezen: Efeze 2:1-8

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info