07 27

27 juli

De apostel Petrus schrijft in zijn tweede brief: "Aan degenen, die
even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de
rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus"
(2 Petrus 1:1).
In Romeinen 3:21-22 lezen we, dat de rechtvaardigheid Gods is
openbaar geworden "door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en
over allen die geloven".
Als kind van God geloven wij in de rechtvaardigheid van onze God
en Heiland Jezus Christus. Gods Geest doet het ons verstaan door het
Woord van God.
Hoe kostbaar is dat geloof voor ons. Te weten dat Christus door Zijn
geloof Gods rechtvaardigheid heeft geopenbaard. Deze
rechtvaardigheid is ons deel geworden. Jezus Christus Zelf is nu onze
gerechtigheid, onze rechtvaardigheid (1 Korinthe 1:30).
In Romeinen 3:1-21 maakt het Woord ons duidelijk, dat elk mens,
zonder uitzondering, strafwaardig staat voor de heilige God.
Gelukkig leert Romeinen 3:24: "En worden om NIET
gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus
Jezus is".
Wij die in Hem hebben geloofd. ZIJN geloof was het waardoor Gods
gerechtigheid tot openbaring kwam. Zijn gerechtigheid wordt ons
toegerekend.
Wij staan in de waarde van Jezus Christus voor een heilig God. Wij
zijn in Hem Gods geliefde kinderen. God schonk ons in Christus
Jezus het eeuwige leven (Romeinen 6:23), dat nieuw leven is.
Nu mogen wij als kinderen Gods leven in en door onze Heiland,
Jezus Christus.
Zijn rechtvaardigheid, die Hij door Zijn bloed voor ons verwierf
(Romeinen 5:9), is de basis van ons geloofsleven. In Hem
gerechtvaardigd, mogen we al de kostbare en zeer grote beloften, die
God ons schonk in Zijn Woord, ons eigen maken en hebben we deel
aan de Goddelijke natuur (2 Petrus 1:4).
Wij zijn geworden rechtvaardigheid Gods in Christus onze Heer, Die
daartoe voor ons tot zonde werd gemaakt (2 Korinthe 5:21).
Lezen: Romeinen 3:21-26

Deel dit artikel op: