07 25

25 juli

"DOOR GELOOF verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods
is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit
dingen, die gezien worden" (Hebreeën 11:3). In vers 1 staat: "Het
geloof is een bewijs van de zaken, die men NIET ziet".
Het is het Goddelijke principe: "DOOR GELOOF VERSTAAN".
De wereld wil alles wetenschappelijk bewijzen, God zegt: "Het
geloof is een bewijs …..".
God de Allerhoogste is de Auteur van de Bijbel. Zijn Geest heeft Zijn
Woord door mensen laten opschrijven (2 Petrus 1:21). Het is het
Woord GODS, het Woord van Hem Die de hemel, de aarde en de
mens schiep. Voor wat de mens betreft, mogen we vragen naar de
bewijzen van de waarheid zijner woorden. God eist onvoorwaardelijk
geloof.
"Des HEREN Woord is recht" (Psalm 33:4). Hij heeft er recht op, dat
wij Hem volkomen geloven. Er is ook geen andere mogelijkheid voor
de mens om tot kennis der waarheid te komen of om Gode
welgevallig te zijn (Hebreeën 11:6). "Uw Woord is de Waarheid" zei
de Heer Jezus tot Zijn God en Vader (Johannes 17:17). DE Waarheid.
Buiten het Woord om is er geen waarheid aangaande God en de
eeuwige dingen.
Alleen in en door het Woord heeft Hij Zichzelf doen kennen. De
Bijbel toont ons Zijn grootheid en Zijn almacht, maar ook Zijn
heiligheid, rechtvaardigheid, liefde en genade, geopenbaard in Jezus
Christus, Zijn Zoon.
Alleen door dit Woord kunnen we leren verstaan wat Zijn wil is met
ons. Door geloof verstaan wij. Wij, die in Christus kinderen Gods
zijn. Gods Woord openbaart ons de verborgen wijsheid Gods
(1 Korinthe 2:7), door Gods Geest Die in ons woont, als wij ons
gelovig buigen voor dat Woord.
"Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den
Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van
God geschonken zijn" (1 Korinthe 2:12). Hoe kostbaar is de Bijbel,
het Woord Gods, voor hen die geloven!
Lezen: 1 Korinthe 2:6-12

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info