07 22

22 juli

In Markus 6:6 lezen we, dat de Heer Jezus Zich verwonderd heeft
over het ongeloof van hen die Hem omringden. Hij had dag in dag uit
het evangelie van het Koninkrijk der hemelen gepredikt, talloze
zieken genezen en vele bezetenen van boze geesten bevrijd.
Zelfs een mens die door een legioen demonen was bezeten en door
niemand te temmen was, is door Hem verlost. "Wat heb ik met U te
doen, Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten?" hebben de boze
geesten uitgeroepen, toen de Heer Jezus de bezetene naderde
(Markus 5:7).
De Heer wekte de dochter van Jaïrus op uit de dood en deed nog vele
andere wonderen en tekenen. In elk opzicht heeft Hij bewezen, dat
Hij inderdaad Diegene was Die komen zou.
Ook Johannes de Doper getuigde van Hem, dat Hij de Zoon van God
was (Johannes 1:34). De Heer verwonderde Zich over hun ongeloof.
In Johannes 5:40 zegt Hij: "En gij WILT tot Mij niet komen, opdat gij
het leven moogt hebben".
In Psalm 69:5 zegt het Woord, ziende op Christus: "Die mij
ZONDER OORZAAK haten, zijn meer dan de haren mijns hoofds".
De Heiland Zelf haalt deze woorden aan: "Zij hebben Mij zonder
oorzaak gehaat" (Johannes 15:25).
En toch was dit voor Hem geen rem op Zijn liefde. Hij Zélf is DE
Liefde, DE Gerechtige, DE Heilige, zoals God de Vader DE Liefde,
DE Gerechtige, DE Heilige is.
"Ik en de Vader zijn één", heeft Hij gezegd (Johannes 10:30) en : "Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader" (Johannes 15:23).
De hoogst Goddelijke liefde, die gegrond is op recht, is bewezen
doordat Christus, toen wij nog zondaars waren, voor ons is gestorven
(Romeinen 5:8).
Hij is nu de opgestane Heer en zit aan Gods rechterhand. Welk een
Heiland heeft God ons in Hem geschonken! In en door Hem mogen
we leven door geloof tot eer van God. Hem ons volle vertrouwen
geven, Hem geloven op Zijn Woord.
Als kind ons verlustigen in de liefde van onze hemelse Vader, als
liefdeslaaf van onze Heer en Meester met Hem door het leven gaan.
Zulk een geloofsleven is God welbehagelijk.
Lezen: Markus 5:35-6:6

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info