07 15

15 juli

"De God der blijdschap mijner verheuging", noemt de psalmist zijn
God (Psalm 43:4).
Psalm 68:4: "Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden; zij
zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht, en van
blijdschap vrolijk zijn".
Psalm 32:11: "Verblijdt u in den HEERE ".
God is zo geweldig groot in Zijn liefde tot de mens. Hij wil niets
liever dan dat de mens blij en gelukkig is. Hij schiep de mens als een
volkomen harmonieus wezen en gaf hem alles wat tot vrede en
vreugde kon strekken. Toen de mens bewust de zijde van Gods
tegenstander koos, kwam God hem tegemoet met de belofte van de
komende Verlosser.
De gehele geschiedenis door zien we hoe Hij ontelbare malen alles in
het werk stelde om de zondigende mens weer in Zijn nabijheid te
brengen en hem Zijn vreugde te doen smaken. Al de offeranden
getuigen ervan, dat Hij genadig en barmhartig is en gaarne
vergevende. Hij kon door middel van het bloedig offer vergeven en
de zonden bedekken, omdat de offeranden zagen op het volmaakte
offer van Zijn Zoon.
Het gehele Oude Testament spreekt van Gods liefde en erbarming.
Hij, de Heilige, moest dikwijls straffen, omdat Hij nu eenmaal heilig
is, maar altijd weer opnieuw, als de mens berouw toonde en via het
offer tot hem ging, was Hij bereid hem in genade aan te nemen en
zijn hart te verblijden.
De gelovigen van het Oude Testament, die met het oog des geloofs
Gods liefdevolle weg met hen zagen, konden niet anders dan zich in
Hem verblijden. Hoe wonderbaar was Hij voor hen in Zijn
barmhartigheid. Steeds weer wees Hij op de komende Vredevorst en
het komende vrederijk.
"Ik, Ik ben het, Die u troost", sprak Hij tot Zijn volk (Jesaja 51:12).
Hoe getuigen de Psalmen van Zijn liefdevolle vertroostingen! Wie
Hem zo leerde kennen, kon het uitzingen: "Gij zijt de God der
blijdschap mijner verheuging". Eén van de vruchten van geloofsleven
is: "Zich verheugen in God". Ook voor de oudtestamentische
gelovigen.
Lezen: Psalm 43

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info