07 08

8 juli

Galaten 1:4-5: "De Heer Jezus Christus, Die Zichzelven gegeven
heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;
Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen". "Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God", heeft onze Heer gesproken
bij Zijn komst in de wereld (Hebreeën 10:5 en 7). "Ik en de Vader
zijn één" (Johannes 10:30). Hoe onnaspeurlijk is deze eenheid. God
heeft Zichzelf gegeven in Zijn Zoon. Jezus Christus heeft in
volkomen eenheid met de Vader Zichzelf gegeven voor onze zonden.
Hij heeft geheel aan het recht Gods voldaan en nu kan God al Zijn
liefde en genade over ons uitstorten.
Jezus Christus gaf Zichzelf voor onze zonden om ons te trekken UIT
de tegenwoordige boze wereld.
Vóór wij in Hem geloofden, waren we dood door onze misdaden en
zonden en wandelden wij overeenkomstig de loop dezer wereld,
overeenkomstig de overste van de macht der lucht (Efeze 2:1-2).
Wij konden eenvoudig niet anders wandelen, want we waren
gebonden aan zonde en dood en onderdanen van de overste van de
macht der lucht, van satan. Nu in Christus onze Heiland zijn wij vrij.
Wij zijn onderdanen van het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde,
zegt Kolossensen 1:13.
Wij zijn UIT deze boze wereld getrokken. We horen er niet meer bij.
We leven nog in deze wereld, doch we wandelen niet meer naar de
geest van deze wereld.
Nu is het geworden: "Wandelt waardig den HEERE" (Kolossensen
1:10). Wij behoren bij Hem, wij leven in en door Hem, geleid door
Gods Geest.
Zulk een leven is naar de wil van onze God en Vader. Daarom
vermaant Gods Geest ons in 1 Johannes 2:15: "Hebt de wereld niet
lief, noch hetgeen in de wereld is", en in Romeinen 12:2: "En wordt
dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de
vernieuwing uws gemoeds". De Heer Jezus zei tot Zijn Vader: "Ik bid
NIET voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt,
want zij zijn Uwe" (Johannes 17:9). Wij zijn met Hem hemelburgers!
Lezen: Galaten 1:1-5

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info