07 01

1 juli

"Het Woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Het is het levende en
eeuwig blijvende Woord van God", lezen we in 1 Petrus 1:23-25.
Vanaf het begin der mensheid heeft Gods tegenstander, de satan,
geprobeerd het Woord Gods te verkrachten. Zijn tactiek is niet
ontkenning van God en Zijn Woord, de Bijbel, doch verdraaiing en: "Bedoelde God het wel zo".
Het aantal boeken geschreven door geleerde theologen, die willen
bewijzen dat de Bijbel niet of slechts gedeeltelijk Gods Woord is, is
niet te tellen.
Nochtans: "Het Woord des Heren blijft in eeuwigheid". ALLES wat
Hij zich heeft voorgenomen en heeft doen optekenen in het Woord zal in vervulling gaan. "Ik heb het gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het
geformeerd, Ik zal het ook doen. HOORT NAAR MIJ", zegt God in
Jesaja 46:11-12.
"Uw Woord is DE Waarheid", sprak de Heer Jezus (Johannes 17:17).
In Johannes 14:6 zegt Hij: "IK ben de Weg en DE Waarheid en het
Leven".
Jezus Christus heeft zich volkomen vereenzelvigd met het Woord
Gods.
"Het Woord is vlees geworden" (Johannes 1:14).
Christus is het Woord door Wie alle dingen geworden zijn (Johannes
l:3).
Hij is de kern van de Bijbel, het Middelpunt waarom alles draait. "Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het
Woord, dat onder u verkondigd is." (l Petrus 1:25).
Wat op deze aarde ook moge wankelen, Gods Woord blijft.
Omdat het GODS Woord is, kan niemand dat Woord verstaan dan
door de Geest van God. God gaf ons, toen wij in Christus geloofden,
Zijn Geest in ons hart. Deze Geest, de Geest der Waarheid, wil ons de
weg wijzen tot de volle waarheid (Johannes 16:13), als wij ons onder Zijn leiding gelovig buigen over het Woord.
Dat wonderbare, zo dierbare Woord, Dat ons ontvouwt: "Gods gerechtigheid, Zijn
heiligheid, Zijn liefde en genade", die in Christus Jezus onze Heiland
en Heer ons deel werden.
Lezen: 1 Petrus 1:22-25