05 24

24 mei

Dat zulk een grote God, zulk een machtige Heer als Jezus Christus is,
MENS is geworden! DE Zoon des mensen! Het is met ons verstand
niet te doorgronden. De liefde die uit dit grote mysterie spreekt is
volkomen onverklaarbaar. Deze Zoon des mensen is niet alleen het
bewijs van de hoogste, de Goddelijke liefde, Hij is ook het bewijs,
dat als de Almachtige God een werk begint, dit ALTIJD voleindigd
wordt en als Hij een bepaald doel voor ogen heeft, dit ALTIJD
bereikt wordt.
God had een volmaakt mens geschapen en hem geplaatst in de meest
gunstige omstandigheden, met de bedoeling dat deze mens, deze
Adam, God zou liefhebben en eren. Dat hij naar Gods stem zou
luisteren en niet naar de stem van Gods tegenstander, de boze.
De mens heeft hierin volkomen gefaald en is in zonde en dood
terechtgekomen. Hij werd slaaf van de boze.
Toch voleindigt God
Zijn werk ten aanzien van de mens in Jezus Christus. In de Zoon des
mensen bereikt Hij Zijn doel met de mensen.
Deze Zoon des mensen heeft geleefd als volmaakt mens tot eer van
God. In volkomen gehoorzaamheid aan Zijn stem heeft Hij Gods
werk volbracht. Het werk der verlossing, door God de Vader en God
de Zoon tot stand gebracht, is zo overweldigend groot, zo
allesomvattend. Satan, dood en hel zijn overwonnen.
Ieder mensenkind dat deze feiten gelovig aanvaardt, dat deze Zoon
des mensen erkent als de Christus, ontvangt door de Geest van God
NIEUW leven in zich. Verlost uit zonde en dood kan hij door Gods
Geest het nieuwe leven door geloof leven tot eer van God en in
gehoorzaamheid aan Zijn stem, het werk Gods in hem laten
volbrengen.
Zo komt God tot Zijn doel. Dit alles alleen in en door
Jezus Christus, de Zoon des mensen. Ieder mens krijgt eenmaal met
Christus te maken, hetzij nu als Zoon des mensen, de Zaligmaker,
hetzij eens als Rechter en Heer boven alles.

Lezen: Johannes 5:21-27

Deel dit artikel op: